Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jasna Zubić i Ilma Vranac imenuju se za članove Općinske izborne komisije Visoko

opcina crno bijela by mensud becarMandat imenovanih traje sedam godina i teĉe od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na Odluku o imenovanju ĉlanova Općinske izborne komisije Visoko. 

Općinsko vijeće Visoko, na 16. sjednici, održanoj 26.3.2014.godine, prilikom razmatranja Prijedloga odluke o imenovanju članova Općinske izborne komisije Visoko, koji nije usvojen, donijelo je Zaključak, broj: 01/1-02-153/14, o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Visoko. Istim zaključkom, Općinsko vijeće zadužilo je Komisiju za izbor i imenovanja da provede postupak ponovnog javnog oglasa u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Visoko. U skladu sa gore navedenim propisima, Komisija je provela postupak javnog oglasa, utvrdila listu uspješnih kandidata i prijedlog za Općinsko vijeće. Komisija za izbor i imenovanja dostavlja Općinskom vijeću Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinske izborne komisije Visoko na razmatranje i usvajanje.