Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jednoglasan zaključak da se povede rasprava o bespravnoj sječi šume na području općine Visoko

halim dervisevicNa 16. sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj 26.03.2014. godine vijećnik Halim Dervišević uputio je vijećniĉko pitanje Općinskoj naĉelnici vezano za Informaciju o bespravnoj sjeĉi šume na podruĉju općine Visoko koju je Općinskom vijeću i Općinskoj naĉelnici dostavio rukovodilac PJ Šumarija Visoko za koje se daje se slijedeći odgovor:

Kolegij Općinskog vijeća, na sjednici održanoj 14.03.2014. godine razmatrao je Informaciju o pojaĉanoj bespravnoj sječi na podruĉju općine Visoko, akt broj: 03-120/14 od 13.03.2014. godine, a koju je Općinskom vijeću i Općinskoj načelnici dostavio rukovodilac Poslovne jedinice Šumarija Visoko. Kolegij Općinskog vijeća je jednoglasno zaključio da se o ovoj Informaciji provede rasprava i na sjednici Općinskog vijeća i da u tom cilju Općinska načelnica i nadležna općinska služba pripreme cjelovitu informaciju koja će sadržavati aktivnosti i drugih nadležnih organa za postupanje u ovoj oblasti. Tom prilikom je zaključeno da Općinska načelnica zatraži informacije od Skupštine ZE-DO kantona, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Policijske stanice Visoko i JP Šumsko-privredno društvo ZE-DO kantona d.o.o. Zavidovići.

U skladu sa navedenim stavovima i zaključcima Kolegija Općinskog vijeća Općinska načelnica je zatražila informaciju od navedenih organa sa podacima o opisu stanja, poduzetim aktivnostima i prijedlogom mjera. Na osnovu dobivenih informacija od navedenih organa kao i podataka nadležne Općinske službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj sačinit će se cjelovita informacija, koja će biti dostavljena Općinskom vijeću na razmatranje na sjednicu Općinskog vijeća koja je planirana za april 2014. godine.