Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ubuduće vijećnička pitanja na kraju Sjednice, svaki vijećnik ima pravo na dva pitanja i jednu inicijativu

vijecnici zakletva1U Poslovniku Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 7/08 i 6/11) član 156. mijenja se i glasi:„Na sjednici Općinskog vijeća se, na kraju sjednice u okviru taĉke dnevnog reda, postavljaju vijećniĉka pitanja i upućuju inicijative i to tako da jedan vijećnik može na jednoj sjednici postaviti najviše dva vijećnička pitanja i uputiti jednu inicijativu“. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine Visoko».

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Visoko sadržan je u ĉlanu 13. stav 2. alineja 17. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlanu 22. stav 1. taĉka 28. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11 i 8/13) kojima je propisana nadležnost Općinskog vijeća za donošenje Poslovnika o svom radu.

Razlozi za donošenje

Općinsko vijeće Visoko je na 16. sjednici, održanoj 26.3.2014. godine, donijelo Zakljuĉak kojim se prihvata inicijativa vijećnika Saliha Puriševića za izmjenu ĉlana 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, tako da isti glasi: „Na sjednici Općinskog vijeća se, na kraju sjednice u okviru taĉke dnevnog reda, postavljaju vijećniĉka pitanja i upućuju inicijative i to tako da jedan vijećnik može na jednoj sjednici postaviti najviše dva vijećnička pitanja i uputiti jednu inicijativu“.

Istim Zaključkom, Općinsko vijeće je zadužilo Komisiju za statut i propise da, u roku od 30 dana, Općinskom vijeću dostavi Prijedlog odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa usvojenom inicijativom. Postupajući u skladu sa donesenim Zakljuĉkom, Komisija za statut i propise je, na 23. sjednici odrţanoj 8.4.2014. godine, utvrdila Prijedlog odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Visoko koji dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.