Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Treba li nam referendum svih stanovnika Visokog za mini hidroelektrane ili je dovoljno 40,86% glasova koalicije SDA/SBiH ?

mini- hidroelektrana-480x369Naredna sjednica OV Visoko bit će veoma interesantna i po svemu sudeći imat će sve elementa historijske. Na toj sjednici vijećnici će imati historijske odluke po pitanju budućeg izgleda Visokog, odnosno po pitanju mini hidroelektrana. Puno smo godina potrošili i čekali da vrijeme pokaže da li su neke odluke iz prošlosti bile dobre ili loše za Visoko. Većinom su se sve pokazale kao loše i zato smo tu gdje jesmo. Akteri donošenja tih odluka zbog bratskih odnosa među visočkim strankama nikada nisu odgovarali pred zakonom za gluposti sistematskog uništavanja Visokog. Vrijeme je da se i to promijeni. Vizionare treba doživotno slaviti i nagraditi, a one koji od javnog proračuna i narodnih para prave sebi bazu za sigurnu materijalnu budućnost utemeljenu na krađi, treba izvrnuti javnog ruglu.

Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sluţbene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlana 33. Statuta općine Visoko (“Sluţbeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11 i 8/13), Općinska naĉelnica Visoko donosi Zaključak:

I
UtvrĊuje se Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa Općine Visoko za izgradnju elektroenergetskih objekata na rijeci Bosni na podruĉju općine Visoko.
II
Prijedlog iz taĉke I ovog zakljuĉka dostavlja se Općinskom vijeću Visoko u dalju proceduru.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.

U skladu sa Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine od marta 2009. godine koji je potvrđen od strane Parlamenta FBiH, utvrđuje se postojanje javnog interesa za izgradnju sljedećih elektroenergetskih objekata na rijeci Bosni:

1. MHE Visoko I 8 MW
2. MHE Visoko II 4 MW
3. MHE Mulići 8 MW
4. MHE Dobrinje 8 MW

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u ĉlanu 8. Zakona o principima lokalne samouprave u kome je utvrđeno da «u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave spada utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave i utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korištenja»; u ĉlanu 13 . istog Zakona u kome je utvrđena nadležnost Općinskog vijeća pri donošenju odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave. Pravni osnov sadržan je u ĉlanu14.,22 Statuta općine Visoko u kojima je utvrđen djelokrug poslova koje obavlja Općina Visoko i nadležnost Općinskog vijeća, kao i ĉlanu 92. Statuta u kome je utvrđeno da ; «Imovinom Općine upravlja i raspolaže Općinsko vijeće na naĉin i pod uslovima propisanim zakonom i Statutom Općine.».

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

U cilju razvoja privrede i dugoročnog poboljšanja životnih uslova stanovnika općine Visoko, potrebno je utvrditi postojanje javnog interesa Općine Visoko za izgradnju elektrenergetskih objekata na rijeci Bosni na podruĉju općine Visoko kao prvi korak u procesu pripreme potrebne dokumentacije, potrebnih saglasnosti, izrade plana aktivnosti i modela finansiranja za izgradnju elektroenergetskih objekata.

Izgradnja elektroenergetskih objekata na rijeci Bosni na podruĉju općine Visoko utemeljena je u strateškom dokumentu – Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine od marta 2009. godine koji je potvrđen od strane Parlamenta FBiH. U cilju realizacije navedenih aktivnosti izraćena je «Prethodna Studija o istraživanju potencijala za gradnju malih hidroelektrana na vodotocima na podruĉju općine Visoko» koja je prezentirana javnosti, te na taj način ispoštovano je načelo javnosti i transparentnosti ovog projekta. Određivanje JP «Visoko Ekoenergija» za nosioca aktivnosti na implementaciji ovog projekta je utemeljeno na materijalnim i kadrovskim resursima koje ima ovo javno preduzeće kao i na mogućnost obavljanja ove djelatnosti za koju je ovo javno preduzeće registrovano. S obzirom na značaj ovog projekta, predlažemo Općinskom vijeću da usvoji predloženu Odluku.

Nema sumnje da će Općinsko vijeće usvojiti ovu odluku, samo je pitanja da li 13 ruku koalicije SDA/SBiH zapravo jeste stav kompletnog stanovništva općine Visoko i da li je zaista to javni i opći interes. Ako znamo da cca.40% Visočana nije izašlo na izbore i ako znamo da od 100% onih koji su glasali svega 40,86% ih je dalo glas koaliciji SDA/SBiH (za SDA glasalo 33,40%, za SBiH 7,46%) postavlja se jasno i najdirektnije pitanje predlagačima ove ideja dali je za ovako ozbiljnu stvar za Visoko i njegovo ekologiju neophodan REFERENDUM svih stanovnika općine Visoko!?