Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi izgled Visokog, opšte dobro ili skriveni lični interes?

slika5Na narednoj sjednici OV Visoko vijećnici će imati priliku iznijeti svoje mišljenje o prijedlogu vlasti za novi izgled Visokog. Tačnije novi izgled centra grada. Naime, na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj: 49/06) i ĉlana 33. Statuta općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11 i 8/13), Općinska načelnica Visoko donosi Zaključak:

I
Utvrđuje se Nacrt odluke o izradi Urbanistiĉkog projekta Centar u Visokom.
II
Nacrt iz taĉke I ovog zakljuĉka dostavlja se Općinskom vijeću Visoko u dalju proceduru.
III
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja. 

Prema onome što je predočeno u materijalima za narednu sjednicu OV Visoko, granica obuhvata Urbanistiĉkog projekta polazi lijevom stranom dijela ulice Alije Izetbegovića zatim ulazi u ulicu Matrakčijina gdje obuhvata plato ispred kina i završava sa ulicom Braće Zeĉevića. Od ulice Braće Zeĉevića ide ulicom Delahmetovića do raskrsnice sa ulicom Dr.Džananovića, zatim ide ulicom Dr.Džananovića do ulice Alije Izetbegovića, s tim da parcele sa objektima koji su orjentisani na ulicu Dr.Džnanovića ulaze u obuhvat poĉev od stambeno-poslovnog objekta vlasništvo Gorana Andrijanića, a završno sa objektom u kojem se nalazi općinski poslovni prostor (bivša knjižara).

Granica prelazi ulicu Alije Izetbegovića, pa preko bašte Jagoda izlazi na buduću pješaĉku šetnicu pored rijeke Bosne , te se granica proteže duž kompletne obale Ade i vraća na poĉetnu taĉku u ulici Alije Izetbegovića.

slika3

Ostaje da vidimo kako će vijećnici reagovati na ovaj prijedlog, u suštini to vjerovatno nije ni bitno iz razloga što SDA i SBiH uvijek mogu da preglasaju ostatak od 11 interesima neuvezanih “opozicionara”. Mogući problem u provedbi ovog plana jesu privatni objekti vlasnika i način rješšavanja imovinsko-pravnih odnosa s njima.

Naravno ova inicijativa se može posmatrati dvojako. Ako imaš neki interes i ako su te kupili nekim radnim mjestom u javnom sektoru ili još lakše ako si zaluđen ideologijom, ovaj prijedlog novog izgleda Visokog je nešto najbolje ikad što se Visokom desilo. Sa druge strane ukoliko se malo ozbiljnije bavite političkim, privrednim i drugim tokovima i dešavanjima u našoj društveno političkoj zajednici onda ovu inicijativu možete posmatrati i kao matematičku formulu pod nazivom “Kako izgradnjom od javnog proračuna ostvariti lični interes, postati gospodar centra grada i svoje nekretnine u perspektivi učiniti tri puta skupljim”.

Istina je negdje između.slika2slika1