Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

1. redovna Skupština OO SDA Visoko

opinski odbora sda visokoSDA BiH je prema Statutu stranke trebala još prošle godine da održi Kongres, što je podrazumijevalo i izbor novog predsjednika, odnosno nove organe stranke. Do Kongresa nije došlo navodno zbog popisa stanovništva i blizine Općih izbora, pa je tako održana Konvencija stranke čiji je jedan od zaključaka bio i da je na nižim nivoima neophodno izmjeniti 30% organa stranke. U većini Kantonalnih i Općinskih organizacija to nije urađeno, a u Visokom bi se to trebalo desiti večeras na 1. redovnoj Skupština OO SDA Visoko. Skupština će biti održana u prostorijama Gradskog kina Visoko s početkom u 18:00 sati. Na ovoj Skupštini bit će prezentovan i Izvještaj o provođenju politike i radu općinske Načelnice za 2013. godinu. 

Donosimo vam dio tog izvještaja u kojem pod tačkom 4. otprilike je nabrojano sve što u SDA smatraju važnim, a što je načelnica radila u prošloj godini. 

4. OSTALO

– Kabinet Načelnice organizovao je osam diplomatskih posjeta ambasadora stranih država. Radili smo na unapređenju odnosa sa međunarodnim organizacijama, uspostavljanju novih, međunarodnih odnosa, uspostavljanju bliske saradnje sa Fondovima, ministarstvima i ostalim institucijama FBiH i ZDK.
– Memorandum o saradnji u procesu EU integracija između Općine Visoko i Evropskog pokreta potpisali su načelnica Općine Visoko Amra Babić i predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo. Prihvatanjem “Evropskog partnerstva” Općina Visoko na najkonkretniji način još jednom pokazuje svoju otvorenost i spremnost da kao društveno odgovorna lokalna zajednica pruži maksimalnu podršku uspjehu procesa EU integracija Bosne i Hercegovine.
– Potpisan Sporazum o bratimljenju sa Općinom Altidag Ankara sa kojom smo otpočeli izgradnju Kulturnog centra u Prijekom.
– Primljeno 15 volontera u općinsku administraciju.
– Radovi na rekonstrukciji unutrašnjosti zgrade JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko izvršeni su u 2013.godini. Izvršeno je presvlačenje stolica, struganje i lakiranje parketa, kao i uređenje same bine. Također, u 2013. godini, zamijenjene su dotrajale cijevi, očišćena je kanalizacija, rekonstruisani su i adaptirani mokri čvorovi, a prije toga izvršeno je malterisanje, premaz za hidoroizolaciju, rađena je betonska podloga, postavljena keramika i stolarija, elektrifikacija i ostali potrebni radovi, pa je samim tim u potpunosti riješena vodovodno-kanalizaciona mreža. Rekonstrukcijom unutrašnjosti zgrade JU Centar za kulturu i edukaciju stvoreni su kvalitetniji uvjeti za rad i djelovanje.
– Izvršeni su i adaptacioni radovi u Velikoj sali Općine
– Počela realizacija Projekta Savjetovanje prezaduženih građana
– Počela realizacija Projekta Besplatna pravna pomoć
– Počele aktivnosti sa nevladinim sektorom u cilju osnivanja Javne kuhinje
– Usvojen dokument Procjene ugroženosti od požara i prateće odluke
– Obavljena dostava vode ugroženim područjima: 233 tone vode u sušnom periodu
– U 2013.godini izvršeno je deminiranje šireg područja Prijekog, tačnije lokaliteti Prijeko 3A, Vrela i Vrela 1. “očišćeno” je oko 200.000m2 uz sufinansiranju Općine I EU. Prilikom deminiranja ovih lokaliteta, pronađene su: PP mine – PMA 3 – 68 komada, PP mine – PMA 2 – 20 komada, PMR – 2A – 1 komad, Haubičko zrno – 3 komada, Tromblona – 6 komada, Ručnih bacača – 1 komad, Ručnih bombi i ostalog NUS-a – 8 komada.Sve pronađene mine i ostali NUS, uništen je po propisima i procedurama koje nalaže BHMAC. Također, projekat deminiranja, nastavit će se i sljedeće godine.
– Obnovljen rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i isto se nalazi u funkciju Sistema zaštite od požara
– Projekat plastenici – 35 plastenika po 100 m2 podijeljeni su korisnicima uz sadni materijal, obuku i obezbijeđen otkup proizvoda
– Objavljen Javni poziv za dodjelu poslovnih prostora za stare zanate – 1 KM za 1 m2 zakupa
– Održane manifestacije”Dani organske proizvodnje”, Sajam “Jesen u Visokom” i “Visočko ljeto”
– Pokrenuto rješavanje problema preduzeća Sebilj i Zemljoradničke zadruge (zatražena revizija Zadružnog saveza)
– U oblasti saobraćajne regulacije: izrađeni projekti kružnih tokova: “ Kućice”, “Semafori” i “Arnautovići”, te urađena regulacija autobuskog saobraćaja kroz grad
– Zaštita arheološkog nalazišta Mili i Stari grad te njihova afirmacija i restauracija (započeti procesi: proglašenje javnog interesa, izrada projektne dokumentacije)
– U skladu sa Kriterijama o odobravanju novčane pomoći pripadnicima boračke populacije u toku 2013. godine, odobreno je 146 zahtjeva za jednokratne pomoći u pojedinačnom iznosu od 50 do 200 KM namjenjene za liječenje
– Iz budžeta općine isplaćene su 492 povremene novčane pomoći za korisnike socijalne zaštite kao i ukupna izdvajanja za stalne novčane pomoći iz budžeta općine za 120 korisnika.
– Općina, iako u nadležnosti nema obrazovanje nijednog nivoa, pruža pomoć i podršku učenicima i studentima sa područja općine Visoko putem jednokratnih novčanih pomoći učenicima srednjih škola i studentima i kroz ostvarivanje prava na korištenje participacije u prevozu za redovne učenike srednjih škola i studente visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području općine Visoko.

U 2013. godini, na osnovu Kriterija za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovnim učenicima i studentima, ovaj vid pomoći ostvarilo je 57 korisnika.
Plaćanje troškova prevoza učenika osnovnih škola je u nadležnosti kantona, dok za troškove prevoza učenika srednjih škola i studenata ne postoji zakonska obaveza, te je Općina preuzela obavezu da participira u troškovima prevoza učenika i studenata.

Od 1.1.2013. godine u primjeni su novi Kriteriji za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju prava korištenja participacije, a to su:
– učenici i studenti sa invaliditetom
– učenici i studenti bez oba roditelja
– djeca šehida, ratnih vojnih invalida sa 100% i 90% invaliditeta, te djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja..

Na osnovu odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2013. godinu i Kriterija za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu, u 2013. godini pravo na participaciju u prevozu ostvarilo je 529 učenika i 108 studenata koji imaju prebivalište na području općine Visoko.