Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana 16.redovna sjednica OV Visoko

vijece01062013 1U Velikoj sali Općine Visoko danas je održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Visoko, na kojoj je razmatrano 8 tačaka dnevnog reda. Nakon 16.redovne sjednice, u petak je na rasporedu i druga tematska sjednica, na kojoj će se razgovarati i razmatrati izvještaji o radu mjesnih zajednica u protekloj godini. Današnja sjednica je po tačkama dnevnog reda imala sljedeći izgled, odnosno razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Izvodi iz zapisnika sa 15. i Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

Jednoglasno usvojeni izvodi iz zapisnika sa 24 glasa ZA.

  1.  
  2. Vijećnička pitanja i inicijative

Vijećnička pitanja i inicijative su i ovaj put uzele najviše vremena u radu vijeća. Razmatrane su podnesene inicijative, pa je tako na glasanje prebačena inicijativa kojom se predlaže da se upravo ova točka dnevnog reda ubuduće nalazi na posljednjem mjestu na sjednicama vijeća. Odbijena je i inicijativa Halima Derviševića koji je predložio stečaj RTV Visoko, a inicijativa Izeta Smajevića da se u sklopu Visočkog ljeta uvrsti i Dan dijaspore, prihvaćena je jednoglasno.

Nova pitanja i inicijative:

Halim Dervišević (BPS): Pitanje načelnici o aktivnostima koje se poduzimaju po pitanju bespravne sječe šume na području općine Visoko.

Izet Smajević (SBiH): Da li je Općina Visoko izradila proljetni plan sanacije udarnih rupa, te inicijativa da se u proceduru uvrsti plan za izgradnju biciklističkih staza.

Dejan Šćepanović (SDP): Kada će načelnica sačiniti nove kriterije za participaciju prijevoza studenata i učenika?

Nevzeta Begić (SBB): Inicijativa da se prilikom planiranja budžeta izvdvoje namjenska sredstva kojim bi se finansiralo obavljanje pripravničko staža za učenike i studente medicinskog smjera, koji bi pripravnički staž obavljali u Domu zdravlja Visoko.

Mirnes Fatić (BPS): Zašto je obustavljeno izdavanje licenci za taxi prijevoz i koliko općina Visoko ima taxi prijevoznika i koliko ih je potrebno po standardima?

Jasmin Omanović (SBB): Zašto se stalo sa uređenjem školskog dvorišta i uklanjanjem stare zgrade kuhinje u Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“ u Donjem Moštru?

  1. Izvještaj o ostvarivanju politike općine i aktivnostima Općinske načelnice i o radu Općinskih  

     službi općine Visoko u 2013. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2013.  

    godini

Nosilac izrade: Općinske službe

Predlagač: Općinska načelnica

Izvještaj je usvojen sa 17 glasova ZA i 8 uzdržanih.

4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2013.godini

Nosilac izrade: Općinsko pravobranilaštvo

Izvještaj je usvojen sa 21 glasom ZA i 3 uzdržana.

5. Izvještaj o izvršenju budžeta i vanbudžetskih sredstava za 2013. godinu

Nosilac izrade: Služba za privredu, finansije i lokalni razvoj

Predlagač: Općinska načelnica

Izvještaj je usvojen sa 15 glasova ZA, 6 PROTIV, i 3 uzdržana.

6. Prijedlog odluke o razrješenju članova Općinske izborne komisije Visoko

Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja

Prijedlog odluke je jednoglasno usvojen sa 24 glasa ZA.

7. Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinske izborne komisije Visoko

Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja

Izvještaj nije usvojen uz 10 glasova ZA i 14 uzdržanih, a novim glasanjem i nakon petominutne pauze je odlučeno da se ponovi procedura za imenovanje, koju će provesti Komisija za izbor i imenovanja. U glasanju je bilo 15 glasova ZA, 2 uzdržana i 6 PROTIV.

8. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta MZ Čekrekćije

Nosilac izrade: Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Predlagač: Općinska načelnica

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 24 glasa ZA.

U petak sa početkom od 15:00 sati će biti održana II Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko sa slijedećim

D N E V N I M    R E D O M

1.Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica općine Visoko u 2013. godini i o stanju

infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama općine Visoko u 2013. godini, sa posebnim osvrtom na stanje niskonaponske mreže, objekata za vodosnabdijevanje i kanalizacione mreže i gasne mreže

Nosilac izrade: Služba za opću upravu  i inspekcijske poslove i Savjeti mjesnih zajednica

Predlagač: Općinska načelnica