Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta grijanja općine Visoko iz TE Kakanj

izetsmajevicInicijativa vijećnika Izeta Smajevića da Općinsko vijeće i izvršna vlast za nastavak aktivnosti na pripremi i za konačnu praktičnu realizaciju Projekta grijanja općine Visoko iz TE Kakanj ovlasti i zaduži preduzeće Visokogas d.o.o. Visoko (nakon preregistracije JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko).

Kao podnosilac inicijative, vijećnik Izet Smajević dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi su učestvovali vijećnici: Halim Dervišević, Mirza Omanović, Izet Smajević i Salih Purišević.

Nakon rasprave, vijećnici su, sa 22 glasa ZA i 3 UZDRŽANA vijećnika, donijeli sljedeći

Z a k lj u č a k

1. Općinsko vijeće Visoko prihvata inicijativu vijećnika Izeta Smajevića da Općinsko vijeće i izvršna vlast za nastavak aktivnosti na pripremi i za konačnu praktičnu realizaciju Projekta grijanja općine Visoko iz TE Kakanj ovlasti i zaduži preduzeće Visokogas d.o.o. Visoko (nakon preregistracije JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko).

2. U skladu sa odgovorom Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj, broj: 04/1-20-94/14 od 18.2.2014. godine, Općinsko vijeće zadužuje Nadzorni odbor i menadžment JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za preuzimanje aktivnosti na pripremi realizacije ovog projekta, a sve u skladu sa planom i programom aktivnosti Općinskog vijeća i izvršne vlasti općine Visoko, te da o istom blagovremeno izvještava Općinsko vijeće.