Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za izgradnju javne rasvjete u ulici Sarajevski put

elvir-spiodicInicijativa vijećnika Elvira Špiodića da se u narednoj godini pristupi izradi projektne dokumentacije, a zatim iste godine pristupi i realizaciji izgradnje javne rasvjete u ul. Sarajevski put, na dionici regionalnog puta R447 od JKP Visočica do naselja Kopači, a po mogućnosti i do naselja Vratnica.

Kao podnosilac inicijative, vijećnik Elvir Špiodić dao je dodatna obrazloženja.

Na pitanja vijećnika Izeta Smajevića i Elvira Špiodića, odgovore je dala Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice.

U raspravi su učestvovali vijećnici: Nermin Sudžuka, Džemil Halilović, Nevzeta Begić, Dejan Šćepanović, Mirza Omanović, Elvir Špiodić, Adnan Frljak, Vahid Ramić, Izet Smajević, Dalibor Tomičić, Mirnes Fatić, Halim Dervišević i Senad Karavdić, zastupnik u Kantonalnoj skupštini. Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli slijedeći

Z a k lj u č a k

1. Općinsko vijeće Visoko izgradnju javne rasvjete i trotoara na potezu predloženom u inicijativi vijećnika Elvira Špiodića smatra opravdanom potrebom.

2. Općinsko vijeće Visoko prihvata inicijativu vijećnika Elvira Špiodića, uz obavezu izvršne vlasti da u skladu sa pozitivnim aktima i procedurama i u razumnom roku, a najkasnije do kraja tekuće godine, pokrene njenu realizaciju.