Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prodaja Fabrike obuće Goruša i Fabrika regenerata i fabrika galanterije Topuzovo Polje

ktk visokoNa osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/05), Odluke Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj:XXVI-2/13 od 18.03.2014.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI POZIV BROJ 145

za prodaju metodom neposredne pogodbe Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika regenerata i fabrika galanterije u Slobodnoj zoni Topuzovo Polje

Naziv predmeta: Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika regenerata i fabrika galanterije u Slobodnoj zoni Topuzovo Polje, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta: Topuzovo Polje bb, Visoko

Šifra predmeta:      11000277

Prodavac:         „KTK Visoko” d.d. Visoko, Prijeko broj 1, Visoko putem Agencije  za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Početna cijena:         3.000.000,00 KM

Naknada za učešće:        3.000,00 KM

Depozit:                       100.000,00 KM

Opis predmeta:

–          Fabrika regenerata i ostale privredne zgrade označena kao k.č. 567/1, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, poslovna zgrada u privredi br. 1,2,4,7,8,9,10 i 11 sa pripadajućim zemljištem površine 33.267 m2;

–          Zemljište uz privrednu zgradu «Topuzovo Polje» k.č. 567/4, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 3.400 m2;

–          Zemljište uz privrednu zgradu «Topuzovo Polje» k.č. 568, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 12.264 m2;

–          Zemljište uz privrednu zgradu u Topuzovom Polju k.č. 565/1, K.O. Kraljevac,

zk.ul. 213, površine 12.460 m2;

–          Zemljište, k.č. 795, K.O. Kraljevac, ZK 213, površine 3.209 m2;

–          Zemljište, k.č. 569, K.O. Kraljevac, ZK 213, površine 2.104 m2.

 Na predmetu prodaje upisane su hipoteke i zabilježbe za koje se može izvršiti uvid u zk. ul. 213.

Pojedine nekretnine navedene u opisu predmeta označene su kao poljoprivredno zemljište te su u vezi s tim izdata uvjerenja Općine Visoko u svrhu privatizacije.

 KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

  1. Cijena …………………………………………………………….. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 3.000.000,00 KM.

  1. Zapošljavanje ………………………………………………….. 350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 90 (devedeset) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

  1. Nova finansijska ulaganja…………………………………300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 2.000.000,00 KM u renoviranje objekta u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Investicija veća od 2.000.000,00 KM neće se dodatno vrednovati.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) (u daljem tekstu Zakon).

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 07.04.2014.godine u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5., Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima bit će održan u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, i to kako slijedi:

– Za predmet prodaje Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko (šifra predmeta 11000277)  dana 10.04.2014. godine u 11:00 sati

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić, 033/586 238

Kontakt osoba u preduzeću: Senad Bilalović, 032/738-005

Javni poziv objavljen je u Dnevnom avazu.

———————————————————————————————————–

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/05), Odluke Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj:XXVI-1/13 od 18.03.2014.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI POZIV BROJ 144 za prodaju metodom neposredne pogodbe Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika obuće Goruša sa pripadajućim zemljištem

Naziv predmeta:   Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika obuće Goruša sa pripadajućim  zemljištem vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta:   Goruša, Visoko

Šifra predmeta:    11000212

Prodavac:             „KTK Visoko” d.d. Visoko , Prijeko broj 1, Visoko putem Agencije   za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Početna cijena:         1.000.000,00 KM

Naknada za učešće:        1.000,00 KM

Depozit :                      100.000,00 KM

Opis predmeta:

Fabrika obuće Goruša se nalazi na k.č. 35/1, K.O. Gračanica, ZK ul. 201, poslovna zgrada u privredi broj 1,2,3,4,5,6,7 i 8 sa pripadajućim zemljištem:

–        poslovna zgrada u privredi 1 tlocrtne površine     12 m2;

–        poslovna zgrada u privredi 2 tlocrtne površine   326 m2;

–        poslovna zgrada u privredi 3 tlocrtne površine   924 m2;

–        poslovna zgrada u privredi 4 tlocrtne površine   924 m2;

–        poslovna zgrada u privredi 5 tlocrtne površine   129 m2;

–        poslovna zgrada u privredi 6 tlocrtne površine   110 m2;

–        poslovna zgrada u privredi 7 tlocrtne površine 1029 m2;

–        poslovna zgrada u privredi 8 tlocrtne površine   115 m2;

–        zemljište                                          površine 11.551 m2;

–        zemljište ( k.č. 34)                              površine 1.058 m2.

Na predmetu prodaje upisane su hipoteke i zabilježbe za koje se može izvršiti uvid u zk. ul. 201.

Pojedine nekretnine navedene u opisu predmeta označene su kao poljoprivredno zemljište te su u vezi s tim izdata uvjerenja Općine Visoko u svrhu privatizacije.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

  1. Cijena ……………………………………………………………..350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 1.000.000,00 KM.

  1. Zapošljavanje …………………………………………………..350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 140 (stotinučetrdeset) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje 3 godine od dana prijema.

  1. Nova finansijska ulaganja…………………………………300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 400.000,00 KM u renoviranje objekta u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) (u daljem tekstu Zakon).

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 07.04.2014.godine u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5., Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima bit će održan u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, i to kako slijedi:

– Za predmet prodaje Tehničko-tehnološka cjelina za proizvodnju obuće Goruša sa pripadajućim zemljištem, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko (šifra predmeta 11000212)   dana 10.04.2014. godine u 10:00 sati

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić, 033/586 238

Kontakt osoba u preduzeću: Senad Bilalović, 032/738-005

Javni poziv objavljen je u Dnevnom avazu.