Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li su konkursi zakoniti?

opcina kisaDa li je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općine Visoko u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH?

U Službenim novima Federacije BiH broj: 35/05 objavljen je Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH. Ovim zakonom uređena je organizacija i način funkcionisanja organa državne uprave u FBiH, a između ostalog navedenim zakonom definisan je način i postupak osnivanja novih službi pri općinskim organima uprave, kao i postupak donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa uprave, u okviru kojeg je sadržana i nova sistematizacija novih radnih mjesta.

Pa je tako u skladu sa navedenim Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH u dijelu koji nosi naziv „Osnivanje općinskih organa uprave i općinskih organizacija“ u članu 49. Stav 1., propisano da su Općinski organi uprave općinske službe, a koje se prema stavu 4., istog člana osnivaju, ukidaju i njihov djelokrug utvrđuje odlukom općinskog vijeća o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i upravnih organizacija u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona.

Dalje članom 52. stav 1. tačka 3. Propisano je da  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa i organizacija donosi općinski načelnik za općinske organe uprave i općinske upravne organizacije, uz saglasnost općinskog vijeća.

Iz navedenog se može zaključiti da osnov za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa uprave nije član 15. Zakona o načelima lokalne samuprave u Federaciji BiH, kojim su definisane i pobrojane samo nadležnosti nečelnika, koji prema navedenom članu ima nadležnost da donese pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, ali samo u skladu sa temeljnim zakonom, a to je u konkretnom slučaju Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, koji je propisao obavezu da načelnik pravilnik o unutrašnjoj organizaciji donosi uz saglasnst općinskog vijeća.

Također ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da su Zakonom o organizaciji uprave Federacije BiH propisani kriteriji koji moraju biti ispunjeni za osnivanje novih službi, a prvenstveno da broj i vrsta organa uprave-općinskih službi  i upravnih organizacija bude prilagođen broju stanovnika i ekonomskoj razvijenosti kantona, grada i općine. Dodajući navedenom kriteriju činjenicu da naša općina prema zadnjem popisu stanovništva ima manji broj stanovnika u odnosu na predratno stanje, da je naša razvijenost trenutno u stagnaciji i izuzetno loša, i da bez novih službi i uposlenika broj uposlenih u općinskom organu uprave je enormno veći u odnosu na realne potrebe naše općine, dolazimo do zaključka da su nove službe i nova radna mjesta nepotrebna. A ako zaista ima potrebe za novim službama u što iskreno sumnjam posebno službama koje su osnovane u našem organu uprave u Visokom onda je to trebalo popunjavati internim konkursima i premještajima, a nikako novim primanjima i upošljavanjima sa leđa poreskih obveznika.

S obzirom da općinski vijećnici nisu upoznati sa novim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u općinskom organu uprave, niti je vijeće  prema izjava pojedinih vijećnika ikada zvanično upoznato da je takav pravilnik uopće donesen i da je isti stupio na snagu, a uzimajući u obzir sve gore navedeno postavlja se pitanje da li je nova organizacija u našem organu uprave urađena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima ili je ista rezultat samovolje i nepoštivanja institucije Općinskog vijeće, a na koncu i svih poreznih obveznika sa čijih leđa će se otkrhavati sredstva za neke nove službe i podobne uposlenike čija je opravdanost upitna.

Na kraju pitam se da li je to ta borba za transparentnost, borba protiv nepotizma i borba za sposobne a ne podobne, o kojoj su nam reformatori pričali uz iftare, ćevape, čajne kolutiće i druge peksimete i shobete kojima su nas kupovali i uz koje su nas varali da su bolji od svojih predhodnika.

Što kaže naš narod neće „kruška ispod jabuke“.