Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vodosnabdijevanje i istražni radovi na “Vrutku”

dalibor tomicicDalibor Tomičić – Općinski vijećnik uputio je nadležnoj općinskoj službi slijedeće pitanje: “Prema saznanjima, a koja su objavili i lokalni mediji naručena je projektna dokumentacija u vidu glavog projekta vodosnabdijevanja općine Visoko, te istražni radovi na izvorištu «Vrutak».

Na osnovu kojih studija, idejnih rješenja ili investicijskih elaborata ste naručili glavni projekat i istražne radove i gdje je objavljen tender za navedeno, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Kolika je vrijednost naručenih radova na izradi projektne dokumentacije i istražnih radova, te iz kojih sredstava su plaćeni ili će biti plaćeni? Kolika je investiciona vrijednost radova na rekonstrukciji i proširenju vodvodne mreže na našoj općini, a prema naručenoj projektnoj dokumentaciji?

Na postavljeno vijećničko pitanje upućujemo sljedeći odgovor:

Općina Visoko je na osnovu Projektnog zadatka za hidrogeološka istraživanja i ispitivanja izvorišta Vrutak raspisala konkurentski postupak sa dodatnom objavom koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj:77/13 od 07.10.2013.g. Nakon evaluacije pristiglih ponuda Komisija je konstatovala da je najpovoljniji ponuđač Konzorcij „IBIS-inženjering“ d.o.o. Banja Luka i „Geosonda“ d.o.o. Zenica sa kojima je i zaključen ugovor. Sredstva za predmetne radove su osigurana iz Ugovora o kreditu od strane Federalnog ministarstva finansija (preusmjerena sa istraživanja Podvinskog potoka na izvorište Vrutak). Kada je riječ o projektnoj dokumentaciji za proširenje gradskog vodovodnog sistema u smislu dogradnje vodovodnog sistema Gračanica i Moštre, Općina Visoko je na osnovu projektnih zadataka provela konkurentski postupak bez dodatne objave. Nakon evaluacije pristiglih ponuda Komisija je konstatovana da je najpovoljniji ponuđač „Zavod za vodoprivredu” d.o.o. Sarajevo sa kojim je zaključen ugovor. Sredstva su osigurana iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.