Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zaključci sa jučer održane sjednice

visoko tarik hodzic 2013Zaključci sa proširene sjednice OpŠCZ Visoko, održane 09.02.2014.godine sa početkom u 11:00 sati. Na sastanku pored redovnih člnaova prisustvovali su predsjednici političkih partija koje parcipiraju u Općinskom vijeću i direktori gradskih osnovnih i srednjih škola. Nakon dvosatne diskusije prošireni Općinski štab je donio sljedeće zaključke:

  1. Služba civilne zaštite je u obavezi da 10.02.2014.godine (Ponedjeljak) pozove direktore Javnih preduzeća, Javnih ustanova i privatnih preduzeća da u okviru svojih ingerencija a vezano za trenutnu situaciju u Općini Visoko kao i u širem regionu poduzmu sve oko zaštite svojih objekata kao i zaštite lica koja rade u tim objektima. Da svojim uposlenicima skrenu pažnju da ne budu izmanipulisani i da ne učestvuju u nemilim događajima koji imaju za cilj rušenje institucija vlasti i države. Takođe obaveza Službe civilne zaštite da pozove predsjednike Savjeta mjesnih zajednica kao i povjerenike CZ u tim mjesnim zajednicama sa namjerom da se i njima ukaže na aktuelnu situaciju. Njihov zadatak je da u svojim mjesnim zajednicama skrenu pažnju građanima da čuvaju integritete svojih imanja i objekata koji bi u eventualnom momentu mogli biti metom nekontrolisanih grupa.
  2. Na sastanku OpŠCZ Visoko sugeriše se svim direktorima vaspitno obrazovnih institucija da u svojim ustanovama kroz časove odjeljenske zajednice sa učenicima upoznaju sa aktuelnim trenutkom Općine Visoko kao i šireg regiona. Takođe da strogo vode računa o prisutnosti učenika redovnoj nastavi a posebnu pažnju skrenuti učenicima da eventualno ne bi bili izmanipulisani od kojekakvih grupa i uzeli učešća u protestima koji imaju za cilj vandalizam i rušilaštvo.
  3. Posebna pažnja se skreće medijia da u svojim izvještajima budu korektni i da trenutno prisutne tenzije što više stišavaju i pacifiziraju.
  4. Stav proširenog OpŠCZ Visoko da je potrebno održati vanrednu sjednicu OV gdje će se govoriti o trenutnoj aktuelnoj situaciji u Općini Visoko i donijeti neophodne mjere na stabilizaciji iste.

Načelnik OpŠCZ: Dragan Božičković