Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dogradnja šalter sale u Visokom

salter salaProgramom kapitalnih ulaganja MUP-a koji je Vlada ZDK usvojila na sjednici od 30. januara, planirano je da se 1.666.475 KM utroši za nabavku neophodne opreme i vozila za policiju kao i rekonstrukciju i modernizaciju objekata u kojima se nalaze policijske stanice u Ze-do kantonu. To podrazumijeva nabavku krim i KDZ opreme, terenska i putnička vozila kao i opremu za lokacije na kojima se izdaju dokumenti. Pored toga, planirano je da se u ovoj godini izvrši dogradnja šalter sala u policijskim upravama i stanicama u Visokom i Zenici, kao i zamjena stolarije u Policijskoj upravi Žepče. Uz to, bit će rekonstruisane i adaptirane prostorije namijenjene za arhivu i pisarnice. Ovim će se znatnije unaprijediti rad svih organizacionih jedinica Ministarstva i obezbijediti brža i kvalitetnija usluga za građane.

Vlada je usvojila i programe utroška sredstava za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ovim programom precizirane su stavke oko finansiranja naučno -istraživačke djelatnosti, nabavke udžbenika, zaštite kulturno – historijskih spomenika, omladinske aktivnosti, kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost, a najviše će biti izdvojeno za smještaj studenata u studentske centre – 1,3 miliona KM. Na prijedlog ovog Ministarstva, Vlada je donijela i odluku o utvrđivanju visine troškova postupka akreditacije visokoškolskih ustanova na području Kantona, kojim će se pred Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH pokrenuti postupak akreditiranja zeničkog Univerziteta kao prve visokoškolske ustanove koja je započela ovaj proces u Federaciji BiH.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava dobijenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila u 2013. godini koji je podnijelo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša. Uz to, usvojen je i program rada i finansijski plan Agencije za privatizaciju u 2014. godini.