Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za iznajmljivanje fitness kluba u JU KSC “Mladost” Visoko

ksc mladostNa osnovu odluke Upravnog odbora, broj 01/02-21/14 od 20.01.2014. godine

Javna ustanova KSC “Mladost” Visoko

OGLAŠAVA

javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za iznajmljivanje fitnes kluba radi obavljanja djelatnosti u skladu sa namjenom iste, u periodu ne kraćem od 01.03.2014. do 01.03.2015. godine.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica na teritoriji BiH.

Svaki ponuđač je dužan da pregleda lokaciju – fitnes klub, kao i da se prije formiranja i dostavljanja mjesečne ponude koja je konačna, tačno navedena, izražena u Konvertibilnim markama, upozna sa uslovima i načinu korištenja fitness kluba, na adresi Ustanove koja se nalazi u Visokom, ul. Branilaca bb, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 sati, u periodu trajanja ovog oglasa.

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su:

1. ponuđena cijena mjesečnog zakupa

2. solventnost ponuđača

3. period zakupa (najmanje 1 godina)

Oglas je otvoren zaključno sa 24.02.2014. godine do 12.00 sati, do kada u prostorije prijemne kancelarije J.U. KSC “Mladost”, na adresu ul.Branilaca bb 71300 Visoko, moraju prispjeti pisane, kovertirane ponudei sa vidnom naznakom:

„PONUDA ZA FITNESS KLUB – NE OTVARAJ”.

Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda komisijski će se obaviti 24.02.2014. godine u prostorijama J.U. KSC “Mladost” Visoko, ul.Branilaca bb 71300 Visoko, sa početkom u 12.30 sati.

Komisija će učesnike konkursa o izboru najpovoljnijeg ponuđača obavijestiti pismeno 8 (osam) dana nakon usvajanja podnesenog prijedloga izvještaja Komisije o izboru najpovoljnije ponude od strane Nadzornog odbora Ustanove.

Izabrani ponuđač, po ovom oglasu, dužan je da po prijemu obavještenja zaključi ugovor i postupi po nalogu JU KSC “Mladost” Visoko u svemu u skladu sa usvojenom ponudom i uslovima iz javnog poziva.

           

Broj:01/01-27/14        

Datum; 23.01.2014. godine                                                      Direktor JU KSC “Mladost“ Visoko

                                                                                                _____________________________