Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ako želite raditi u Općini prijavite se na konkurs i nadajte se da već nije naštiman nekome

KonkursDugo se pričalo i raspravljalo o famoznoj sistematizaciji u Općini Visoko. Još duže se priča i diskutuje o zakonima lokalne samouprave prema kojima smo još u vrijeme Faruka Salčinovića saznali da na broj stanovnika u Općini imamo zaposlenih četrdesetak više nego što nam treba. Jasno nam je da se politička potkusurivanja, uzvraćanja usluga i slično najlakše i najbezbolnije prelama preko javnih preduzeća i direktno Općine. Plata sigurna, dobra plata, PIO/MIO redovan, regres, godišnji odmor, a kolektivnim ugovorima kad se jednom zaposliš u javnom sektoru zaštićen si kao bijeli medvjed. U duhu demokratskih promjena i postizbornih vjetrova u borbi protiv nepotizma dočekali smo JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko.

Svako bi volio raditi u državnoj službi, još više bi svako volio da radi i svoju diplomu materijalizira kroz rad u Općini, ali u ovoj zemlji, pa i u Visokom nije dovoljno biti najbolji i imati najviše bodova prilikom prijave na konkurs. Prijem radnika za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko je svakako “više od igre”. Ali probajte, pokušajte, ništa vas ne košta. A nakon provedene proceduru kada saznamo imena uposlenih, sve će nam se samo od sebe kazati:

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko

5 / 391

01. Pomoćnik načelnice u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

02. Šef Odsjeka za finansije u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac

03. Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac

04. Stručni saradnik za informaciono-komunikacione tehnologije u Službi za poslove Općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršilac

05. Stručni saradnik za poslove inspekcije u Odsjeku za inspekcijske poslove u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

06. Stručni saradnik za radna tijela Općinskog vijeća u Službi za poslove Općinskog vijeća – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: neposredno rukovodi Službom i s tim u vezi planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; utvrđuje plan rada Službe (godišnji i operativni-mjesečni) i stara se o njegovom izvršenju; kontroliše rad izvršilaca posla u Službi i utvrđuje plan godišnjih odmora uposlenika; prati propise iz djelokruga rada Službe i daje uputstva za njihovu konkretnu primjenu; daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, stručno i racionalno vršenje poslova; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz nadležnosti Službe; analizira, inicira, piprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; odgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu i okolišu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te dostavu prijedloga za poboljšanje; odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; redovno informiše Općinsku načelnicu o stanju u oblasti za koju je obrazovana Služba; obavlja i druge poslove po nalogu Općinske načelnice, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je Općinskoj načelnici.

02. Opis poslova: organizuje rad i rukovodi Odsjekom; utvrđuje plan rada Odsjeka (godišnji i operativni-mjesečni) i stara se o njegovom izvršenju; kontroliše rad izvršilaca posla u Odsjeku i utvrđuje plan godišnjih odmora uposlenika; prati propise iz djelokruga rada odsjeka, daje uputstva za njihovu konkretnu primjenu; odgovara za primjenu propisa, blagovremenost, tačnost, ekonomičnost i ispravnost poslova Odsjeka; daje smjernice za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta; koordinira i odgovoran je za blagovremenu izradu nacrta i prijedloga budžeta i odluke o izvršenju budžeta; organizira i vodi javnu raspravu o nacrtu budžeta i odluke o izvršenju budžeta; vrši stručnu obradu podataka za pripremu završnog računa i izvještaja o izvršenju budžeta; učestvuje u izradi svih akata Službe; odgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu i okolišu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te dostavu prijedloga za poboljšanje; obavlja poslove u sistemu trezora, uz ovlaštenja korišćenja softverskih aplikacija vezanih za sistem jedinstvenog računa trezora; snosi odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno obavljanje povjerenih mu poslova; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je pomoćniku načelnice.

03. Opis poslova: neposredno organizuje rad Odsjeka i sprovodi utvrđenu politiku lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže mjere za njeno unapređenje; prati propise iz djelokruga rada odsjeka i daje uputstva za njihovu konkretnu primjenu; sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja razvojnih programa i projekata za kandidiranje na konkurse Evropske unije za područje općine; koordinira rad i brine o pravovremenom izvršavanju poslova na pripremi i kandidiranju projekata iz djelokruga rada Odsjeka prema resornim ministarstvima, državnim fondovima i fondovima EU; promovira općinu kao mjesto za investiranje, poslovni razvoj i turizam, a posebno na promociji poduzetništva općine; obezbjeđuje blagovremeno i zakonito vršenje poslova iz djelokruga Odsjeka; raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; utvrđuje plan rada Odsjeka (godišnji i operativni-mjesečni) i stara se o njegovom izvršenju; kontroliše rad izvršilaca posla u Odsjeku i utvrđuje plan godišnjih odmora uposlenika; priprema prijedloge odluka za Općinsko vijeće u oblasti unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja; predlaže podsticajne mjere za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja; predlaže prioritetne projekte vezane za razvoj i investicije u okviru lokalne zajednice i vrši pripremne radnje za njihovu realizaciju; ostvaruje saradnju sa drugim odsjecima i službama unutar općine, sa nadležnim institucijama na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou, te razvojnim agencijama; odgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu i okolišu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te dostavu prijedloga za poboljšanje; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je pomoćniku načelnice.

04. Opis poslova: vrši procjenu potrebne hardverske i softverske resurse, IS-a Općine; planira baze podataka; kreira baze podataka; izrađuje i implementira planove za izradu sigurnosnih kopija i oporavak od gubitka podataka; upravlja korisnicima i sigurnosnim mehanizmima; analizira logički i kreira fizički dizajn IS-a; implementira i održava fizićki dizajn IS-a; vrši praćenje i poboljšavanje performansi sistema; administrira operativni sistem; obavlja kontakte prema servisima za podršku sistemu; vrši studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove vezano za rad IS-a; vrši izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg IS-a; vrši izradu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analizu tih podataka i njihovo publikovanje; vrši izradu projekata i programa informacionog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova; vrši izradu smjernica i standarda zaštite informacionog sistema Općine, izradu projektnih zadataka za implementaciju i održavanje IS-a Općine; vrši izradu izvještaja podrške analizi rada uposlenika Općine, koristeći sisteme za podršku odlučivanju i praćenju efikasnosti; vrši planiranje, predlaganje i obuku korisnika informacionog sistema Općine; obavlja ostale poslove prema zadatku Općinske načelnice; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnice, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnice.

05. Opis poslova: prati propise iz nadležnosti inspekcija i zaštite okoline; prati primjenu propisa iz nadležnosti inspekcija i zaštite okoline; učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti Odsjeka; sarađuje sa općinskim inspektorima i po potrebi učestvuje u njihovom radu po ovlaštenju istih; vrši potrebne pripremne radnje neophodne za rad općinskih inspektora; vodi evidenciju podataka neophodnih za rad općinske inspekcije; učestvuje u izradi mjesečnih, šestomjesečnih i godišnjih izvještaja o radu inspekcija; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

06. Opis poslova: prati propise iz djelokruga rada Službe; u saradnji sa sekretarom Općinskog vijeća učestvuje u pripremanju sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; pruža stručnu pomoć radnim tijelima Općinskog vijeća, organizuje i prati njihov rad; vrši poslove oko vođenja zapisnika sa sjednica Vijeća i sjednica radnih tijela Vijeća; vrši poslove na izradi izvještaja i zaključaka i drugih akata radnih tijela Općinskog vijeća; pruža stručnu pomoć vijećnicima u izvršavanju njihovih dužnosti; prati rad Općinskog vijeća, vrši izradu protokola Općinskog vijeća; priprema odgovore na upite upućene predsjedavajućem Općinskog vijeća; učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada Općinskog vijeća; učestvuje u pripremi godišnjeg i šestomjesečnog izvještaja o radu Općinskog vijeća; daje tekstove za web stranicu općine; rješava zahtjeve o slobodi pristupa informaciji; obavlja i druge poslove koje mu povjeri sekretar Općinskog vijeća, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i za svoj rad odgovoran je sekretaru Općinskog vijeća.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili ekonomske struke,

– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja ekonomske struke,

– najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 03:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja tehničke, ekonomske ili pravne struke,

– najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

– aktivno poznavanje engleskog jezika,

Za poziciju 04:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja informatičke struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada sa bazama podataka (Oracle, SQL server),

Za poziciju 05:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja društvene ili prirodne struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 06:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

3. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije 04., 05. i 06.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:

 dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i

 dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

4. dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 01., 02., 03., 05. i 06.),

5. dokaz o poznavanju rada sa bazama podataka (Oracle, SQL server) za poziciju 04.,

6. dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika za poziciju 03. (prema članu 3. Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH” broj 37/11),

7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Službenim novinama FBiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko – 5/391”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko

5 / 392

01. Pomoćnik načelnice u Službi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac

02. Šef Odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni saradnik za poslove lokalne uprave u Službi za poslove Općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršilac

04. Stručni saradnik za normativnu djelatnost i ljudske resurse u Službi za poslove Općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršilac

05. Stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom i s tim u vezi planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; utvrđuje plan rada Službe (godišnji i operativni-mjesečni) i stara se o njegovom izvršenju; kontroliše rad izvršilaca posla u Službi i utvrđuje plan godišnjih odmora uposlenika; prati propise iz djelokruga rada Službe i daje uputstva za njihovu konkretnu primjenu; daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, stručno i racionalno vršenje poslova; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz nadležnosti Službe; analizira, inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; odgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu i okolišu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te dostavu prijedloga za poboljšanje; odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; redovno informiše Općinsku načelnicu o stanju iz oblasti za koju je obrazovana Služba; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je Općinskoj načelnici.

02. Opis poslova: Prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti Odsjeka; neposredno organizuje i prati rad u Odsjeku; obezbjeđuje blagovremeno i zakonito vršenje poslova iz djelokruga Odsjeka; planira poslove kao i suradnju sa izvršiocima u njihovom izvršenju; vodi upravni postupak iz nadležnosti Odsjeka; vrši izradu planova i programa iz nadležnosti Odsjeka i koordinira rad na izradi prostorno-planske dokumentacije; raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce – pruža pravnu pomoć neposrednim izvršiocima; neposredno učestvuje u izvršenju najsloženijih poslova i zadataka; utvrđuje plan rada Odsjeka (godišnji i operativni-mjesečni) i stara se o njegovom izvršenju; kontroliše rad izvršilaca posla u Odsjeku i utvrđuje plan godišnjih odmora uposlenika; podnosi izvještaj o radu Odsjeka; pregleda i potpisuje nacrte prvostepenih rješenja i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; odgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu i okolišu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te dostavu prijedloga za poboljšanje; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je pomoćniku načelnice.

03. Opis poslova: Prati propise iz djelokruga rada Službe; priprema sjednice Kolegija Općinske načelnice, vodi zapisnik na istim i obezbjeđuje realizaciju zadataka utvrđenih na Kolegiju; uspostavlja saradnju sa savezima gradova i općina; uspostavlja saradnju sa susjednim općinama i višim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti; učestvuje u izradi biltena općine, raznih brošura, publikacija i drugih glasila; vrši poslove koordinacije sa javnim preduzećima i javnim ustanovama kojima je osnivač općina; vodi evidenciju i čuva originale općih i drugih akata koje donosi Općinska načelnica i Služba; uspostavlja saradnju sa kantonalnim i općinskim organima uprave, drugim organima, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se odnose na rad Općinske načelnice; vrši poslove na izradi izvještaja i zaključaka Općinske načelnice; učestvuje u izradi godišnjeg programa rada Općinske načelnice; učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu Općinske načelnice; učestvuje u organizaciji protokolarnih aktivnosti Općinske načelnice; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnice, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnice.

04. Opis poslova: Prati zakone i druge propise; izrađuje i učestvuje u izradi općih i pojedinačnih akata koje Općinska načelnica predlaže Općinskom vijeću; izrađuje i učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga odluka, drugih propisa i općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinske načelnice; izrađuje pravilnike, uputstva, zaključke i druge normativne akte koje Općinska načelnica donosi u primjeni zakona i drugih propisa; izrađuje izvještaje i informacije o strukturi zaposlenih; izrađuje programe o edukaciji državnih službenika i namještenika; vrši sve poslove vezane za edukaciju i stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika; koordinator je sistema kvalitete Općine; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnice, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnice.

05. Opis poslova: Izvršava i svoj rad zasniva na praćenju i primjeni zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti civilne zaštite; učestvuje u prikupljanju podataka, izradi i ažuriranju planskih dokumenata (Procjena ugroženosti, Program rada i Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća); sarađuje na izradi programa obuke i izradi elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini; izrađuje planove popune i planove mobilizacije struktura civilne zaštite i njihovo ažuriranje; vodi evidenciju struktura civilne zaštite i evidenciju i upotrebu MTS-a, popunu štabova i jedinica civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite u mjesnim zajednicama; učestvuje u izradi planova i provođenju obuke struktura civilne zaštite; vodi aktivnosti na pregledu i obilježavanju rizičnih površina od mina, kao i evidentiranju i skladištenju NUS-a; ostvaruje saradnju sa drugim službama uprave, pravnim i fizičkim licima; pruža stručnu pomoć mjesnim zajednicima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima od interesa za zaštitu i spašavanje na nivou općine; predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je pomoćniku načelnice.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja arhitektonske, građevinske ili pravne struke,

– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne, arhitektonske ili građevinske struke

– najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – Fakultet političkih nauka

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja društvene ili tehničke struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

3. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije: 03., 04. i 05.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:

– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i

– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

4. dokaz o poznavanju rada na računaru

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko- 5/392 “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc. Sead Maslo

{youtube}boxzIzrNVq4{/youtube}