Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Seminar za direktore

zdk seminarU organizaciji Pedagoškog zavoda i uz finasijsku podršku organizacije Save the Children, u Zenici je održan je seminar za direktore odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja Ze-do kantona. Na ovom, prvenstveno stručnom okupljanju, ukazano je značaj aktivnosti koje predstoje, kao i na potrebu stalne međusobne saradnje. Istaknuta je i višestruka korist koja proističe iz saradnje vladinih organizacija i nevladinog sektora na principu partnerstva i zajedničkog definiranja i realiziranja aktivnosti u oblasti odgoja i obrazovanja. Na seminaru su govorili Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona, Ahmed Pjano, direktor Projekta Save the Children i Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda.

Što se tiče osnovnog cilja, susret direktora odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja Ze-do kantona bio je prilika da se obilježi početak obuke za 1200 odgajatelja, nastavnika razredne nastave i nastavnika b/h/s jezika i književnosti u okviru projekta „Implementacija definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskoj oblasti u ZDK-u“ koji u partnerstvu realiziraju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoški zavod i Save the Children, a značajnu ulogu u postizanju definiranih ishoda imaju predškolske ustanove i osnovne škole.

Projekt „Implementacija definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskoj oblasti u Zeničko-dobojskom kantonu“ se implementira tokom 2013-2015. godine, i ima za cilj da provede na nivou predškolskih ustanova i osnovnih škola definirane ishode učenja u jezičko-komunikacijskom području, kojim se mjeri uspješnost nastavnog procesa i usvajanja gradiva u oblasti jezika i komunikacije.

U 2013. godini Projekt je podrazumijevao obuku za trenere (22 dana) i navedenu obuku je uspješno okončalo 50 osoba, uključujući savjetnike iz Pedagoškog zavoda, odgajatelje iz predškolskih ustanova, nastavnike razredne nastave, nastavnike b/h/s jezika i književnosti i predstavnike Filozofskog fakulteta u Zenici sa odsjeka za b/h/s jezik i književnost. U toku 2014. i 2015. godine će se u predškolskim ustanovama i osnovnim školama realizirati nastavni sati na osnovu nastavnih priprema temeljenih na ishodima učenja, uz kontinuirano mentorisanje i podršku nastavnicima od strane trenera.

Pored informacija o Projektu, na seminaru su direktorima prezentirane i teme iz redovnih aktivnosti Pedagoškog zavoda i odgojno-obrazovnih ustanova,
– Informacija o provođenju obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu
– Analiza uspjeha učenika osnovnih škola u učenju i vladanju
– Analiza uspjeha učenika srednjih škola u učenju i vladanju
– Praćenje i vrednovanje rada nastavnika i stručnih saradnika (primjena Pravilnika i uputa Ministarstva)