Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Federalno ministarstvo okoliša i turizma: Divlja deponija “Očazi” mora prestati primati otpad najkasnije do 01.03.2014.godine

ministarstvo okolisa ocaziDolaskom nove vlasti početkom prošle godine u jednom trenutku je ponovo bilo aktuelizirano pitanje divlje deponije Očazi, pa su se tim povodom prikupljali i nekakvi potpisi mještana na osnovu kojih bi se ipak dozvolilo “kontrolisano” odlaganje otpada, a što bi prema obećanju idejnih tvoraca trebalo da bude zapravo početak konačne sanacije ove oduvijek divlje deponije, čiji prefiks bi svakome normalnom bio dovoljan razlog da i ne razmišlja o glupostima. Mislilo se u tom trenutku da se ponovo može podvaliti mještanima Gornjeg Moštra, a uz tu vrstu podvale namjeravalo se riješiti i niz drugih problema, počev od Preventovog pa do mesarskog otpada. A onda, 04.03.2013.godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo RJEŠENJE kojim se nalaže zatvaranje divlje deponije “Očazi”. 

U posjedu smo originalnog dokumenta kao dokaza i naših ranijih pisanja o besmislenosti i političkoj naivnosti nove vlasti da ponovo počne da odlaže otpad u Gornjem Moštru. Dokument objavljujemo u cjelosti:

Borj: UP-I 05/02-23-11-39/13

Sarajevo, 04.03.2013.godine

Temeljem članka 55. Zakona o upravljanju otpadom (Sl. novine Federacije BiH, broj:33/03 I 72/09) i članka 2,3,4,6,9,10 i 11 Pravilnika o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ (Sl.novine Federacije BiH, BROJ:33/03 I 38/09), TE ČLANKA 200. ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU (SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH, broj 02/98), federalna ministrica okoliša i turizma, d o n o s i:

R J E Š E NJ E

1. Nalaže se zatvaranje deponije komunalnog otpada “Očazi”, općina Visoko, sukladno isteklom roku propisanom zakonom

2. Nalaže se vlasniku ili operatoru deponije da izradi plan prilagođavanja upravljanja otpadom kao i plan rehabilitacije za zatvaranje deponije, sa specificiranim mjerama koje operator mora poduzeti kako bi se područje zatvorene deponije rehabilitiralo i smanjili utjecaji na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi.

3. Deponija komunalnog otpada “Očazi”, kojom upravlja operator deponije JKP “Visočica” Visoko d.o.o. Visoko, mora prestati primati otpad najkasnije do 01.03.2014. godine, do kada treba izraditi Studiju procjene utjecaja na okoliš i pribaviti okolišnu dozvolu za zatvaranje deponije.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo, iako su istekli svi zakonski rokovi, do sada nije zaprimilo zahtjev općine Visoko za odobrenje plana prilagođavanja upravljanja otpadom za komunalnu deponiju “Očazi”, općina Visoko. Općina Visoko je bila dužna da sukladno članu.55. Zakona o zaštiti okoliša (Sl.novine Federacije BiH, BROJ:33/03 I 38/09) i Pravilnika o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ (Sl.novine Federacije BiH broj: 09/05), izradi i dostavi najkasnije do kraja 2008.godine, ovome ministarstvu Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za komunalnu deponiju “Očazi” Visoko, a kojom gospodari JKP “Visočica” d.o.o. Visoko. Također, sukladno članku 4. Pravilnika federalnom ministarstvu općina nije dostavila odluku, kojom se imenuje odgovorna osoba za provođenje ovog Plana. Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada “Očazi” treba da rezultira zatvaranjem deponije na okolišno prihvatljiv način i njenu transformaciju u općinski pogon za prikupljanje komunalnog otpada, selekcioniranje, skladištenje korisnog otpada za prodaju i reciklažu ili korištenje u energetske svrhe.

Kada se ovom federalnom ministarstvu dostavi adekvatan Plan prilagođavanja, rješenjem će se isti odobriti i nastaviti aktivnosti prema planu rehabilitacije deponije do njenog zatvaranja na okolišno prihvatljiv način sukladno odgovarajućim standardima i projektiranim tehničkim rješenjima. Zatvaranjem deponije “Očazi” izvršiti će se njena rekultivacija i rehabilitacija, a zatim transformacija u sastavni dio regionalnog centra za upravljanje otpadom. Sukladno projektu treba na lokaciji bivše deponije izgraditi infrastrukturu za uspostavu reciklažnog prostora-dvorišta koje ima: sortirnicu za razdvajanje korisnog otpada po vrstama, skladišta raznih vrsta otpada i transfer stanicu za odvoz preostalog, nekorisnog otpada za konačno deponiranje na regionalnu deponiju “Mošćanica” u Zenici. Iako se tek očekuje izrada i odobrenje plana, sukladno članku 9. Pravilnika, stekli su se zakonski uvjeti da operator i vlasnik postepeno uđe u postupak zatvaranje deponije komunalnog otpada “Očazi” na okolišno prihvatljiv način. Tako bi se konačno počeo da provodi Sporazum o pristupanju projektu upravljanja čvrstim otpadom i korištenju regionalne deponije Mošćanica u Zenici, potpisan u novembru/studenom 2006.godine, te tako potakao rad upravnog tijela – Međuopćinskog vijeća.

Na ovaj način bi otpočelo organizirano zbrinjavanje komunalnog otpada na okolišno prihvatljiv način putem Regionalnog centra o upravljanju komunalnim otpadom “Mošćanica” u Zenici, što je bio i krajnji cilj Zakona o upravljanju otpadom, Strategije upravljanja otpadom sa Akcijskim planom i Federalnog plana upravljanja otpadom, te tako postao jedan od prvih centara uspostave sustava suvremenog koncepta rješavanja problematike zbrinjavanja otpadom u Federaciji BiH odnosno u cijelo Bosni i Hercegovini.

Ovim rješenjem tako su se stekli zakonom propisani uvjeti za izdavanje rješenja o zatvaranju deponije “Očazi” u općini Visoko kojom upravlja JKP “Visočica” Visoko d.o.o. Visoko, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

M I N I S T R I C A

Branka Đurić