Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jedini ispravan naziv Arheološkog lokaliteta u Arnautovićima kod Visokog je “Mili”

miliIako je dugo vremena bila prisutna nedoumica oko tačnog naziva arheološkog lokaliteta Mili (Mile) u Arnautovićima kod Visokog, inače krunidbenog mjesta bosanskih kraljeva, a nedoumica će sigurno biti prisutna i u godinama koje su pred nama, još 2009. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je donijela Odluku o proglašenju Arheološkog područja  Mile – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, nacionalnim spomenikom BiH, a u sklopu te Odluke, u naslovu i tekstu odluke riječ „Mile zamjenjuje se riječju Mili“ u odgovarajućem padežu.

Ovu Odluku prenosimo u cijelosti, a sve zbog što boljeg informisanja naših građana o korištenju naziva ovog historijskog, i za Visoko i cijelu BiH izuzetno važnog mjesta:

Objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, broj 79/09.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4 aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, člana 39 stav 1 i člana 40.a. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika („Službeni glasnik BiH“, broj 4/03, 33/03 i 31/06), na 46.sjednici, održanoj od 8.do 11.septembra 2009.godine, donijela je ODLUKU o izmjenama Odluke o proglašenju Arheološkog područja  Mile – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko, nacionalnim spomenikom BiH.

  1. U Odluci o proglašenju Arheološkog područja  Mile – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko, nacionalnim spomenikom BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 32/03), u naslovu i u cijelom tekstu odluke riječ „Mile zamjenjuje se riječju „Mili“ u odgovarajućem padežu.
  2. U tački III stav 4 mijenja se i glasi: „II zona zaštite obuhvata k.č 687, 688, 689, 691, 693, 695, dio k.č 697, k.č 698, 701, 703, 704 i 705.“
  3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Broj: 05.2 – 2 – 106/09 – 3

9. septembra 2009. godine

Sarajevo

Predsjedavajuća komisije Amra Hadžimuhamedović