Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine

mirza gazdic1U periodu od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko je i pored otežavajućih okolnosti u poslovanju u većini ispunila plan aktivnosti za 2013. godinu.

Zadovoljavajuća epizootiološka situacija na općini Visoko, postignuta je kontinuiranim radom na vakcinaciji i dijagnostičkim ispitivanjima, čime je tretirano 4.781 životinja i to:

Vakcinacijom:

Bjesnilo: 99 pasa

Štenećak: 50 pasa

Endo i ektoparaziti: 1.200 ovaca i koza

Ukupno: 1.349 životinja

Dijagnostičkim ispitivanjem:

Bruceloza goveda: 693

Bruceloza ovac : 13

Mastitis test goveda: 646

TBC goveda: 693

Enzootska leukoza goveda: 646

A: 726

Salmoneloza: 4

Američka gnjiloća: 11

Ukupno: 3.432 životinja

Adekvatnim terapiranjem životinja postignuta je dobra epizootiološka situacija. U navedenom periodu liječene su sljedeće vrste životinja:

Goveda: 196

Konji: 7

Ovce: 20

Svinje: 9

Psi: 57

Ukupno: 289 životinja

U periodu kojim je obuhvaćen ovaj izvještaj osjemenjeno je 810 goveda prvi ili drugi put.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. vrši i veterinarsko-zdravstveni pregled u klaonicama i kod proizvođača suhog mesa, a također i poslovi iz DDD oblasti vozila za prijevoz mesa, mlijeka i žive stoke, objekata i ostalih površina.

Ono što je evidentno na osnovu podataka iz proteklih godina, jeste da se povećava broj napada pasa lutalica na ljude. Možemo slobodno reći da je evidentiran jedan napad sedmično.

Sa Općinom Visoko potpisan je ugovor ( broj 03/1-23-7-270/13 od 22.04.2013. ) o sterilisanju pasa lutalica, tako da smo izvršili nabavku svih potrebnih medikamenata i materijala za sterilizaciju. Međutim, ni do danas nije došlo do realizacije tog projekta.

Program mjera kontorle zaraznih i parazitarnih bolesti i njihovo provođenje i finansiranje (broj 720/12 od 17.12.2012.) u 2013. godinu utvrđene su aktivnosti i smjernice djelovanja. Mi smo taj program poslali i u Općinu Visoko, nažalost ni do današnjeg dana nismo dobili nikakav odgovor, a da o nekom sufinansiranju i ne govorimo.

JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. provodi u saradnji sa Uredom za Veterinarstvo i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva projekt monitoringa mliječnih goveda na području općine Visoko i vakcinaciju ovaca na brucelozu. Do sada je urađeno oko 1.000 životinja, što iznosi oko 20.000,00 KM, a akcija i dalje traje do mjeseca septembra. Nakon završetka monitoringa i vakcinacije, iste će se fakturisati Uredu za veteinarstvo i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo.

Bitno je napomenuti je da smo u saradnji sa Veterinarskom fakultetom Sarajevo prva veterinarska stanica koja je pristupila provođenju projekta „Izrade nacionalnog seruma ovaca na području BiH“.

JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko je u periodu 01.01.2013. – 30.06.2013. godine ostvarila ukupni prihod od 402.657,11 KM, dok u istom periodu prošle godine imamo ostvareni ukupni prihod u iznosu od 311.546,87 KM, što iznosi povećanje prihoda za oko 30 %, a što u odnosu na izvršenje iz 2012. godine ukupnog prihoda od 635.937,75 KM čini 63,50 %.