Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Niko nije iznad zakona

jasmin vahid nevzeta

Vladavina zakona je osnovni princip demokratije pod kojim se podrazumijeva da svaki član društva, čak i vođa, mora slijediti zakon. Da pojednostavimo, Zakoni trebaju biti jednaki za sve, pa i za one na vlasti.

Nažalost postoje primjeri koji ne idu u prilog ovakvih definicija, od kojih su neki bili evidentni i na 9. sjednici OV Visoko.

Klub vijećnika SBB ukazivao je na niz zakonskih propusta, nepravilnosti i kršenja Statuta i Poslovnika OV. Što se u konačnici odrazilo i na način glasanja.  

Krenimo redom:

1. Nacrt o reformi javnog sektora, a zatim i Prijedlog smjernica reforme javnog sektota općine Visoko koji je uslijedio, nismo podržali iz više razloga, od kojih su neki i izneseni na samoj sjednici OV.

– Mišljenja smo da reforme treba donositi, treba mijenjati stvari, ali samo u onim JP i JU koje posluju s gubitkom. Ne mora značiti da reforme pod svaku cijenu moraju uroditi plodom. Iz tog razloga postoje mnoga studiozna istraživanja, analize, pokazatelji i rad pa tek slijede reforme. Međutim, izhitrenost i žurba stavljanja ove tačke na dnevni red, smjena Nadzornih i Upravnih odbora, kao tačka koja je nametnuta i zbog koje smo napustili 5. sjednicu OV zajedno sa SDP I BPS, jer nisu uvažili naše sugestije da se o tome raspravlja na idućoj sjednici. Ne usvajanje izvještaja o radu za onih JP I JU koje posluju sa dobitkom, bez ikakvog pojašnjenja i argumenata, naravno izaziva sumnju u opravdanost ovakvog čina.  

– Ne uvažavanje mišljenja struke, imali smo zahtjev od strane direktora JKP Visočica koji se javno obratio vijećnicima da se ne usvoje ove Smjernice navodeći razloge tehničke prirode koji su kočnica i da ne postoje uslovi za provođenje na terenu. Podjela na tri sektora, još dodavajući upraviteljstvo, kao i zadatak da se mora krenuti sa razdvajanjem otpada (tipa da građani razdvajaju smeće tokom bacanja), ne postojanje deponije, eko redara itd. Tu su mnoga pitanja na koja odgovori tipa OVAKO na papiru ne smatramo valjanim razlogom za ovakav način reformisanja ovog preduzeća

– Predlaganja stečaja JKP Gradska groblja, za čiji položaj je upravo kriva prethodna vlast iz iste garniture. Velika potraživanja koja ima ovo preduzeće nisu samo od većih dinstanci, već i od same općine kao osnivača. O tome se nigdje ne pominje kako pomoći preduzeću da prevaziđe i sanira postojeće stanje.

2. Evidentna težnja da se ugasi Veterinarska stanica, dok TV Visoko koja ne opravdava trošenje buđetskih sredstava, se daje po ko zna koji put šansa. Težnja da se spoji JU Gradska biblioteka i JU Centar za kulturu i edukacju u jedan subjekt je neizvodljivo zbog različitih izvora finansiranja. Formiranje novih muzeja kada znamo kako i ovaj teško opstaje itd. Smjejernice ne navode finansijske i dr. pokazatelje, ne vode racionalizaciji, već dodatnom trošenju sredstava formiranjem novog JP za upravljanje općinskom imovinom, pravdajući da službe u općini nisu se dobro odnosile prema općinskoj imovini (pa gospodo natjerajte ih da rade svoj posao za koji su plaćeni). Povećanje buđeta za plate koji je usvojen za 2013. god, je sigurno dobar argument.

3. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, smo bili spremni podržati, ali bez prve stavke člana 15., koji nema uporišta u zakonu, kao što je i obrazložila vijećnica u podnesenim amandmanima. Mišljenja smo da se treba više bazirati da svi građani dobiju vodu i projekte s tom svrhom, a ne da se samo postojeći, odnosno izgrađeni vodovodi daju na upravljanje JKP Visočica, na osnovu kojih će se ostvarivati velika dobit nauštrb građana koji su godinama izdvajali vlastita sredstva za izgradnju vodovoda i koji će na kraju plaćati veću cijenu vode.

4. Način rada OV često puta nije u skladu s Poslovnikom.

Kršenje člana 53.

Vijećnicima se s pozivom dostavlja prijedlog dnevnog reda, odgovarajući materijali i izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice.

Dio materijala za ovu sjednicu smo dobili u srijedu, dio u petak, dok neke čak i pred početak same sjednice, što je i ujedno jedan od razloga kašnjenja podnesenog našeg amandmana na dopunu Prijedloga odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela. S obzirom da nije tolerisano naše kašnjenje Komisija za izbor i imenovanje se o istom nije trebala očitovati, jer amandman nije stavljan na razmatranje. Smatramo da isti uslovi i fleksibilnost se moraju odvijati dvosmjerno, a ne samo jednosmjerno.  

Kršenje člana 159

Vijećnik može tražiti usmeni odgovor na samo jedno usmeno izneseno vijećničko pitanje koje treba biti kratko i precizno.

Vijećnica Nevzeta Begić je postavila pitanje predstavniku Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

Šta je sa predračunom koji u saradnji sa JKP Visočica je trebao biti izrađen za postavljanje kanti za smeće, kao jedan od zaključaka na podnesenu inicijativu, odnosno zbog čega iznova nije dobila odgovor na ranije postavljeno vijećničko pitanje kako je i obećano.

Pravdanje člana 160

Iz opravdanih razloga Općinski načelnik ili drugo ovlašteno lice mogu zatražiti da se davanje odgovora po određenom pitanju odgodi za narednu sjednicu OV.

U smislu da ne čitamo Poslovnik je neargumentovano, jer je upravo vijećnica upoznata s tim članom i pozvala sa na njega navodeći da je već jednom iskorišteno od strane predstavnika Službe na prethodnoj 7. sjednici.

(Uvid u Zapisnik 7. sjednice)

Vijećnica Nevzeta Begić zadovoljna je odgovorom na vijećničko pitanje vezano za uređenje stajališta javnog autobusnog saobraćaja, posebno na autobusnom stajalištu u D. Moštru, B. Mahali, Dobrinju i dr., dostavljenim od Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline. Vijećnica je takođe ukazala na povredu člana 161. Poslovnika Općinskog vijeća koji se odnosi na rokove za davanje odgovora na vijećnička pitanja, s obzirom da nije dobila odgovore na dva ranije postavljena pitanja. O razlozima nedostavljanja odgovora, dodatna pojašnjenja dala je Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice, uz komentar da će odgovori biti pripremljeni za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

Kršenje člana 161 

Odgovor u pisanoj formi u pravilu, dostavlja se predsjedavajućoj OV u roku 15 dana, a taj rok ne može biti duži od 30 dana.

Predsjedavajuća OV dostavlja odgovor vijećniku na prvoj narednoj sjednici OV.

Evidentno je kašnjenje, na neka postavljena pitanja sa  4. i 5. sjednice nismo još dobili odgovore.

Što se tiče toka sjednica i održavanja reda na istim:

Kultura slušanja je na niskom nivou, kao i kultura vođenja dijaloga, često dobacivanje i uključivanje u raspravu bez odobrenja, nejednaki aršini za predložene zaključke (prijedlozi opozicije se rijetko uvrštavaju na glasanje), pokušavaju se ubaciti tačke na glasanje koje nisu na dnevnom redu, dugi politički govori, čak imamo dobacivanja od strane onih koji nisu vijećnici.

Kršenje Zakona (Zakon o privrednim društvima)

– Član 264

Predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom ili institucije, ne može istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije.

Na grubo kršenje zakona ukazivali su vijećnici Vahid Ramić, na Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko na kraći period i Jasmin Omanović na prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika Upravnog odbora. Čl. 2., stav 5. kandidat ne smije biti član ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom. Predloženi kandidat je član nadzornog odbora JP Visokogas što je svjesno kršenje zakona.

Za kraj (STATUT OPĆINE VISOKO)

Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju, a na dobrobit svih građana općine. Vijećnik se u javnom životu treba ponašati u skladu sa etičkim kodeksom za vijećnike OV i Općinskog načelnika. Vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi OV.

Međusobni odnosi OV i Općinskog načelnika zasnivaju se na principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcionisanje i razvoj općine.

DEMOKRATIJA JE SISTEM VLASTI U KOJEM KONAČNA POLITIČKA MOĆ, ILI SUVERENITET, PRIPADA NARODU, BILO DIREKTNO ILI PUTEM IZABRANIH PREDSTAVNIKA. DEMOKRATSKI SISTEMI SU ZASNOVANI NA PRINCIPU DA JE VLAST POSTAVLJENA KAKO BI SLUŽILA NARODU. UKOLIKO VLAST PRESTANE ŠTITITI GRAĐANE, ONI IMAJU PRAVO DA NAPRAVE PROMJENE U VLASTI PREMA UNAPRIJED UTVRĐENIM PROCEDURAMA.

Mogućnost vladara i drugih pojedinaca da vladaju po svojim nalozima i željama, stavlja ih iznad zakona što se direktno kosi sa osnovnim principom demokratije gdje svaki član društva, čak i vođa, mora slijediti zakon (Ustav BiH).

NIKO NIJE IZNAD ZAKONA!