Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zašto nismo usvojili izvještaj o realizaciji programa rada općinskog vijeća

halim dervisevicKomisija za društvene djelatnosti ne usvaja izvještaj o realizaciji programa rada općinskog vijeća za period I-VI 2013. godine iz sljedećih razloga:

1. Od ukupno postavljenih  63 vijećnička pitanja vijećnici nisu zadovoljni odgovorom u 18 slučajeva i djelimično zadovoljni u 1 slučaju, a što iznosi 30,15%.

2. Premda su prihvaćene nisu realizovane sljedeće inicijative:

– Smajević Izet – Inicijativa za izmjenu Statuta općine (inicijativa pokrenuta 02.02.2013. godine, a rok za realizaciju bio 60 dana).

– Dervišević Halim – Inicijativa za besplatnu pravnu pomoć (inicijativa pokrenuta 02.02.2013. godine i još uvijek nije realizovana).

– Špiodić Elvir – Inicijativa o obilježavanju natpisima o broju kancelarija, nazivu službe itd. (djelimično usvojena i još uvijek nije realizovana).

– Begić Nevzeta – Inicijativa o postavljanju novih kanti za smeće (inicijativa pokrenuta 02.03.2013. godine i još uvijek nije ralizovana).

– Smajević Izet – Inicijativa o posjeti „Preventu“ „Elektrodistribuciji“ Visoko (uopšte nije razmatrana).

– Fejzić Dževad – Inicijativa za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (inicijativa pokrenuta 02.03.2013. godine i još uvijek nije realizovana).

– Suša Nusret – Inicijativa o subvencioniranju naknada investitorima za pogodnost uređenja i korištenja (inicijativa pokrenuta 02.03.2013. godine i još uvijek nije realizovana).

– Husić Muhamed – Inicijativa za renoviranje asfaltne podloge rukometnog igrališta na stadionu Luke (inicijativa pokrenuta 02.03.2013. godine i još uvijek nije realizovana).

– Špiodić Elvir – Inicijativa o postavljanju kanti za smeće u Čekrekčijama, Vratnici i Kula Banjeru (inicijativa pokrenuta 27.03.2013. godine i još uvijek nije realizovana).

– Ramić Vahid – Inicijativa o organizovanju tematske sjednice na temu rješavanja deponije (dat odgovor nije donesen zaključak).

– Omanović Jasmin – Inicijativa o stavljanju u rad jedne dežurne apoteke (uopšte nije stavljena na dnevni red, a pokrenuta je 27.03. 2013. godine).

– Smajević Izet – Inicijativa o postavljanju digitalnog sata u Velikoj sali općine za mjerenje vremena trajanja diskusija (uopšte nije stavljena na dnevni red, a pokrenuta je 27.03. 2013. godine).

– Dervišević Halim – Inicijativa o dostavljanju materijala u štampanom obliku (nije provedena anketa među vijećnicima za dostavu materijala).

U izvještajnom periodu pokrenuto je ukupno 30 inicijativa, a nije realizivano 13 inicijativa ili 43,33 %.

Od ukupno postavljenih 63 pitanja nije odgovoreno na 14 pitanja ili 22,22 %.

U tabeli 1 (Pregled akata planiranih programom rada općinskog vijeća za period I-VI 2013. Godine nisu evidentirani podaci o poduzetim aktivnostima ili realizaciji zaključaka u nekoliko slučajeva.

Općinsko vijeće bi u svakom slučaju trebalo znati u kojoj su fazi realizacije odluke i zaključci vijeća.

Kada je u pitanju rad predsjedavajuće i njene zamjenice može se konstatovati sljedeće:

1. Predsjedavajuća vijeća ne čini dovoljno da se na vrijeme i u planiranom roku realizuju vijećničke inicijative ili da se pravovremeno odgovori na postavljena vijećnička pitanja.

2. Predsjedavajuća veoma slabo ili nikako kontaktira sa vijećnicima po pitanju rješavanja mnogobrojnih i nagomilanih pitanja.

3. Predsjedavajuća ne čini ništa da zaustavi već ustaljenu praksu ubacivanja u dnevni red tačaka koje se nameću od strane izvršne vlasti na čelu sa načelnicom.

4. Predsjedavajuća prećutno odobrava da se na dnevni red stave samo djelimično pripremljene tačke.

5. Predsjedavajuća ne vrši pritisak na službu vijeće da u skladu sa Poslovnikom i Statutom na vrijeme i u roku dostavi materijal za sjednice vijeća.

6. Predsjedavajuća ne čini ništa da se ponovo uvede praksa da se na svakoj sjednici bilo koje komisije obezbijedi prisustvo predlagača.

7. Zamjenica predsjedavajuće je u svemu isključena iz rada u pripremanju sjednica i korespondenciji sa vijećnicima.

Zaključak komisije za društvene djelatnosti koji je usvojen sa 3 glasa ZA i 1 PROTIV. 

Komisija ne podržava izvještaj o realizaciji programa rada općinskog vijeća Visoko za period I-VI 2013. godine sa realizacijom zaključaka općinskog vijeća.

Izvještaj u više slučajeva ne sadržava osnovne pokazatelje o stepenu realizacije zaključaka ili odluka vijeća.

Stepen realizacija usvojenih vijećničkih inicijativa je malo veći od polovine, a na skoro jednu četvrtinu vijećničkih pitanja uopšte nije odgovoreno. Ovako slaba realizacija je rezultat loše saradnje predsjadavajuće, zamjenice predsjedavajuće i službe vijeća sa vijećnicima i općinskim službama.

Komisija predlaže općinskom vijeću da ponuđeni izvještaj ne usvoji, te da donese zaključke koji će pomoći da se ostvari bolja koordinacija vijećnika sa predsjedavajućom, njenom zamjenicom i službom vijeća.