Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jasmina Zubić omogućila općinskim vijećima saglasnost na uspostavu zaštićenih područja

federalni parlamentJasmina Zubić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH omogućila je općinskim vijećima saglasnost na uspostavu zaštićenih područja.

Na prošloj sjednici ovog doma usvojen je Zakon o zaštiti prirode sa amandmanom zastupnice Zubić od 22.04.2013. koji objavljujemo u cijelosti:

AMANDMAN NA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

“Predlažem da se u članu 9. iza stava 3. doda stav 4. koji glasi: Uspostava zaštićenih područja, na federalnom ili kantonalnom nivou, može se provoditi uz saglasnost općinskih vijeća na čijim područjima se prema prostornom planu prostire zaštićeno područje.

Obrazloženje: Pored Ustavnog osnova za donošenje Zakona o zaštiti prirode sadržanog u glavi 3. član 2. alineja c. Ustava FBiH prema kojem je politika zaštite šovjekove okoline u zajedničkoj nadležnosti Fedracije i kantona, članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH, 49/2006) propisano je da u vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:
“Utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja (alineja 10.)
“Uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti jedinice lokalne samouprave(alineja 27.)

Cijenimo da je zastupnica Zubić svojim potezom omogućila značajan iskorak kada je u pitanju učešće lokalne zajednice koja je u proceduri donošenja brojnih zakona u oblasti okoliša potpuno zanemarena, iako je “Zakon o principima lokalne samouprave” donesen 2006. godine.

Nadamo se također, da će se u skorijoj budućnosti u izvršnoj vlasti na lokalnom nivou na koncu naći ljudi koji će na pravi način o ovoj problematici upoznati građane i predstavnike zakonodavne vlasti, jer su zaštićena područja uglavnom korisna upravo lokalnoj zajednici i donose sredstva sa viših nivoa vlasti, a ne neuki ljudi zbog čijih stavova bi općinska vijeća mogla zakočiti ove procese.

Ekologika/Visoko.co.ba

Posted in BiH