Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje Popisne komisije općine Visoko

opcina visoko 2Na osnovu člana 26. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 18/13), člana 33. Statuta općine Visoko-prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 1/11) i tačke 2.3  Procedure za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini, Općinska načelnica Visoko objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje Popisne komisije općine Visoko.

Ovim javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani kandidati da se prijave za imenovanje u Popisnu komisiju općine Visoko koja će vršiti poslove provođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području općine Visoko.

Zainteresovani kandidati dužni su da se lično prijave Komisiji za provođenje konkursne procedure za izbor članova Popisne komisije općine Visoko u prostorijama Općine Visoko, kancelarija broj 4a, u periodu od 6.6. do 10.6.2013. godine, u vremenu od 10 do 15 sati.

Prijava se podnosi popunjavanjem tipskog obrasca koji se preuzima u navedenim prostorijama.

Popisna komisija općine Visoko ima predsjednika i četiri člana.

Etnički sastav Popisne komisije je: dva Bošnjaka, jedan Hrvat, jedan Srbin i jedan iz reda ostalih, s tim da je uposlenik Općine Visoko za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina obavezni član Komisije.

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

– da je državljanin BIH,

– da ima najmanje 18 godina,

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i

– da bude raspoloživ za posao preko dana, uveče i vikendom, u periodu od 17.7. do 31.10.2013. godine.

Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor članova Popisne komisije općine Visoko dužna je da do 15.6.2013. godine provede proceduru  javnog poziva, sačini rang listu uspješnih kandidata i istu dostavi Općinskoj načelnici koja vrši imenovanje Popisne komisije.

Kandidati koji budu imenovani u Popisnu komisiju općine Visoko obavezni su da, u periodu od 15.6. do 21.6.2013. godine, dostave kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnog dokumenta):

– lična karta,

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu

– izjašnjenje o etničkoj/nacionalnoj pripadnosti svojeručno potpisano.

Ovaj javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Visoko 6.6.2013. godine, a objaviće se i na web stranici Općine Visoko (visoko.gov.ba).