Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tekst zapažanja o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama

damar omladineUdruženje „Damar omladine“ obavještava javnost da je uzelo aktivno učešće u vezi izmjene i dopune Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Tekst kao i zapažanja koja smo poslali prema Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine su slijedeća:

Opća zapažanja vezano za prednacrt propisa:

1. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona u cjelosti dovodi u pitanje pravo na dobijanje informacija koje čini sastavni dio prava na slobodu izražavanja, proklamovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom BiH;

2. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona na neprihvatljiv način utvrđuje principe pristupa informacijama u odnosu na dosadašnji Zakon, neadekvatno definiše pojmove u Zakonu, i nepotrebno  isključuje cijeli jedan odjeljak koji se odnosi na lične informacije sa namjerom zaštite prava na privatnost i drugih privatnih interesa;

3. Cilj Prijedloga je navodna zaštita ličnih podataka i prava na privatnost. Zaštita ličnih podataka se, prema dokumentima Vijeća Evrope i Evropske unije odnosi na zaštitu obrade tih podataka i u tim dokumentima ne postoji ništa što sugeriše potrebu automatskog onemogućavanja slobodnog pristupa informacijama. Naprotiv, uvođenje takvih ograničenja je neprihvatljivo i nije u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, a time i Ustavom BiH.

4. Pozivajući se na Godišnji izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, do danas u praksi nisu registrirani problemi vezani za primjenu Zakona, te ukoliko je tražena informacija sadržavala neki lični podatak, a koji bi mogao ugroziti privatnost građana, javni organ je korištenjem testa javnog interesa mogao donijeti odluku o izuzetku dostave podataka.

5. Umjesto da se traži mogućnost da se sačuvaju osnovne vrijednosti Zakona o slobodi pristupa informacijama i u tom cilju drugi zakoni usklade sa njim, ovakvim Prijedlogom se principi iz drugih zakona unose u sam Zakon o slobodi pristupa informacijama, što je nezakonita praksa (citat, član 26., stav 4 . sadašnjeg Zakona: “Zakonski akti koji se usvoje nakon ovoga zakona, a čija svrha nije izmjena ovoga zakona, neće ograničiti prava i obaveze koje su utvrđene ovim zakonom”).

6. Predstavnici civilnog društva, akademska zajednica i stručna javnost nisu bili pozvani, ni uključeni u radnu grupu koja je izradila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

Pojedinačni komentari na članove prednacrta propisa

Član 4

Komentar:

Iz predložene formulacije člana 4. Prijedloga Zakona, kojim se mjenja član 8. Važećeg Zakona, vidljivo je da se uvodi novi princip – neobjavljivanja informacija u slučaju zahtjeva za pristup, a koji se odnosi na zaštitu privatnosti (citat, 1. stav: „Nadležni javni organ postupajući u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom koji se odnose na zaštitu ličnih podataka će ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije ukoliko bi se njenim objavljivanjem ugrozilo pravo na privatnost i drugi legitimni privatni interesi“).

Obrazloženje:

Postojeći Zakon je utemeljen na suprotnom principu – objavljivanje informacija je pravilo a neobjavljivanje izuzetak. Uvođenjem novog principa neobjavljivanja informacija, ali i automatizma u postupanju javnih vlasti, koje u suprotnosti sa osnovnim ciljem i duhom zakona o slobodi pristupa informacijama u svijetu, pa i kod nas, nesumnjivo se otvara put javnim organima za zloupotrebu Zakona i uvođenje ograničenja u svim slučajevima osim u onim koji su predviđeni kao izuzetak. 

Član 5

Komentar :

Ovom odredbom Prijedloga, ograničava se i krucijalni mehanizam Zakona – test javnog interesa. Naime, definicijom ograničenja kakva je predviđena u članu 4. stav 1. Prijedloga, te članom 5. Prijedloga, praktično se u cijelosti isključuje član 9. važećeg Zakona o slobodi pristupa informacijama („Ispitivanje javnog interesa“),koji utemeljuje princip rješavanja svakog zahtjeva od slučaja do slučaja, što je takođe u suprotnosti sa ciljevima i duhom zakona o slobodi pristupa informacijama.

Obrazloženje:

Ovakav pristup je u suprotnosti sa osnovnim ciljem i duhom važećeg zakona o slobodi pristupa informacijama u svijetu, pa i kod nas, koji su utemeljeni na suprotnom principu – objavljivanje informacija je pravilo a neobjavljivanje izuzetak.  To će, nema sumnje, otvoriti put javnim organima vlasti za zloupotrebu Zakona o slobodi pristupa informacijama i uvođenje ograničenja u svim slučajevima osim u onim koji su predviđeni kao izuzetak.

Posebno navodimo da Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o slobodi pristupa informacijama uopšte ne tretira najproblematičnije dijelove važećeg zakona koji se, prema svim relevantnim analizama domaćih i medjunarodnih organizacija i institucija, odnose na neujednačenost zakonskih rješenja zakona o slobodi pristupa informacijama na različitim nivoima vlasti, preporuke pooštravanja kaznenih odredbi i uspostavljanje stvarnih nadzornih tijela za implementaciju Zakona.

Iz navedenih razloga, vaš Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o slobodi pristupa informacijama je potpuno neprihvatljiv, te vas pozivamo da prekinete proces javnih konsultacija i organizirate širu stručnu i otvorenu debatu za stvarno unapređenje zakonskog okvira o slobodnom pristupu informacijama.