Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Najviše bure donijela deveta tačka dnevnog reda, nisu usvojeni izvještaji “Gradskih grobalja”, JKP “Visočica” i Veterinarske stanice

altNajburniji dio šeste sjednice OV Visoko, kao što se i očekivalo, bio je dio u kojem se govorilo o Izvještaju i poslovanju Javnih preduzeća u 2012.godini, a nakon burnih rasprava, koje su u pojedinim trenucima dolazile i do usijanja, ipak je na kraju završena rasprava o ovoj tački, a ono što je bitno istaći da su „pala” tri izvještaja Javnih preduzeća, koja nisu usvojena, radi se o preduzećima JKP „Gradska groblja” Visoko za koje je odlučeno da se razriješi dužnosti Nadzorni odbor i imenuje novi, privremeni, a prolaznu ocjenu za svoj rad nisu dobili ni JKP „Visočica” Visoko, kao i Veterinarska stanica Visoko.

9. Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća, o radu nadzornih odbora javnih preduzeća i o radu skupština javnih preduzeća u 2012. godini i davanju smjernica predstavnicima Općine u skupštinama javnih preduzeća za održavanje slijedeće skupštine javnog preduzeća:

1. JKP Gradska groblja Visoko,

2. JKP Visočica Visoko,

3. JP Veterinarska stanica Visoko,

4. JP Radio i televizija Visoko,

5. Društvo Visokogas Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

1.JKP „Gradska groblja” Visoko

Načelnica Babić pokušala objasniti situaciju sa Gradskim grobljima te predložila da se razriješi Nadzorni odbor ovog preduzeća, a da se u novi, privremeni, imenuju Mahir Džafić, Mirzeta Džonlagić i Kemal Ganić.

Vijećnicima se obratili i predsjednik Skupštine JKP „Gradska groblja” koji smatra da izvještaj revizije nije urađen na način kako treba i da se ovdje radi o subjektivnim mišljenjima, a direktor Asmir Hodžić zatražio još vremena za konsolidaciju ovog preduzeća i rješavanje problema. Komisija Općinskog vijeća za imenovanja odlučila da se glasa o nepovjerenju Nadzornom odboru i da se imenuje novi,privremeni (na dva mjeseca) Nadzorni odbor u Gradskim grobljima.

Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o radu Skupštine, Nadzornog odbora, plan poslovanja za 2013. – Glasanje: 11 PROTIV, 12 SUZDRŽANO – Općinsko vijeće Visoko nalaže predstavniku Općine da razriješi Nadzorni odbor i odmah imenuje privremeni, na period do završetka procesa konačnog imenovanja.  (Usvojen sa 15 ZA i 8 PROTIV).

2. JKP „Visočica” Visoko

Ermin Dlakić direktor JKP „Visočica”: Dlakić istakao kako je JKP „Visočica” u proteklog godini poslovala pozitivno, iako se radilo o izuzetno teškoj godini, s obzirom na opću ekonomsku situaciju. Dlakić zamolio ukoliko se želi dobro ovom preduzeću da se situacija ne otežava i da im se omogući normalan rad. Klub vijećnika istakao da neće podržati rad Nadzornog odbora i Uprave preduzeća. Gospodin Dlakić zamolio da se javno kaže koje su to stvari koje on kao direktor preduzeća nije uradio.

Predlažu se zaključci:

Izvještaj o radu Skupštine, Nadzornog odbora, finansijskom poslovanju i plan rada JKP „Visočica” – Glasanje: Sa 10 ZA, 2 SUZDRŽANA I 11 PROTIV  nije usvojen Izvještaj JKP „Visočica” Visoko. Zaključak, daje se zadatak punomoćniku Skupštine da izvrši izbor nezavisnog revizora.

3.JKP Veterinarska stanica Visoko

Izvještaj o poslovanju Veterinarske stanice Visoko za 2012.godinu nije usvojen, na glasanju 11 je glasalo ZA, a 11 bilo UZDRŽANIH, tako da je ovaj Izvještaj oboren.

4.JP RTV Visoko

U četvrtoj tački se govorilo o radu i poslovanju JP RTV Visoko, koje spada u red malih preduzeća i ne spada pod reviziju. Nakon izvještaja te nekoliko pitanja vijećnika pristupilo se glasanju, a uz 13 glasova ZA i 10 SUZDRŽANIH usvojen je Izvještaj o radu ovog preduzeća.

5.Visokogas Visoko

Direktor ovog preduzeća na samom početku je istakao da je napokon odbijen zahtjev za privatizaciju Visokogasa i da ovo preduzeće neće biti privatizovano, odnosno da ostaje u vlasništvu Općine Visoko. Izvještaj o radu u 2012.godini je jednoglasno usvojen sa 23 glasa ZA, a usvojena su i dva zaključka, odnosno prijedloga, a odnosi se na utvrđivanje naknade za korištenje javnog dobra koje Visokogas do sada nije plaćao, a usvojen je i prijedlog da se dobit preduzeća podijeli na dva jednaka dijela, 50% da se uloži u investicije, a 50% da se da osnivaču na raspolaganje.

Usvojeni su i zajednički zaključci za sva javna preduzeća.

Sjednica se nakon pauze nastavlja sa 10.tačkom dnevnog reda,

10. Izvještaji o radu javnih ustanova i o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2012. godini:

1. JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko,

2. JU Centar za socijalni rad Visoko,

3. JU Dom zdravlja Visoko,

4. JU Gradska biblioteka Visoko,

5. JU KSC Mladost Visoko,

6. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

7. JU Zavičajni muzej Visoko.

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice