Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visokom 92.000 KM za saniranje posljedica prošlogodišnjeg sniježnog nevremena

altNakon što je Vlada Federacije BiH, na 70. sjednici, usvojila Konačni izvještaj Federalne komisije za procjenu šteta o posljedicama prirodne nesreće izazvane snježnim padavinama i niskim temperaturama u februaru 2012. godine i dala saglasnost Federalnom štabu civilne zaštite da rasporedi sredstva u iznosu od 3.038.000 KM, Federalni štab je donio  Odluku  o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, čiji tekst vam dostavljamo u cijelosti.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Na osnovu tačke III alineja 2. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 60/06  i 8/10), na prijedlog Federalne komisije za procjenu štete, na sjednici održanoj 19.12.2012. godine, Federalni štab civilne zaštite, donio je

O D L U K U

O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA SANIRANJE ŠTETA OPĆINAMA TUZLANSKOG, ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG, BOSANSKO-PODRINJSKOG, ZENIČKO-DOBOJSKOG I HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

I

Za sanaciju šteta nastalih prilikom proglašenja prirodne nesreće usljed velikog snijega odobrava se izdvajanje sredstava kao jednokratna novčana pomoć općinama Tuzlanskog, Zeničko–dobojskog, Hercegovačko–neretvanskog, Zapadno–hercegovačkog i Bosansko-podrinjskog kantona, u ukupnom iznosu od 3.038.000,00 KM, i to:

1)   općinama Tuzlanskog kantona iznos od 133.200,00 KM za općine:

–       Čelić –10.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata, regulaciju riječnih korita i klizišta,

–       Doboj Istok – 9.500,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima, plastenicima, ribnjacima, dugogodišnjim nasadima, sanaciji klizišta, puteva i opreme,

–       Kalesija – 13.000,00 KM – za sanaciju šteta na plastenicima, stambenim, poslovnim i drugim objektima,

–       Kladanj – 60.000,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima, plastenicima, ribnjacima, dugogodišnjim zasadima, sanacija klizišta i puteva,

–       Živinice – 40.700,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima i plastenicima, sanacija lokalnih puteva.

2)   općinama Zeničko – dobojskog kantona  iznos od 327.500,00 KM za općine:

–       Breza – 11.000,00 KM – za sanaciju plasteničke proizvodnje,

–       Kakanj – 104.500,00 KM – za sanaciju objekta Doma kulture Kakanj,

–       Olovo – 20.000,00 KM – za sanaciju šteta na građevinskim objektima i dugogodišnjim zasadima,

–       Visoko – 92.000,00 KM – za sanaciju šteta u poljoprivredi (plastenici), stambenih i pomoćnih objekata,

–       Zenica – 100.000,00 KM – za sanaciju šteta na Kantonalnoj bolnici, školskim objektima i oštećenim građevinskim objektima u vlasništvu fizičkih lica.

3)   općinama Hercegovačko – neretvanskog kantona iznos od 1.045.600,00 KM za općine:

–       Čapljina – 191.000,00 KM – za sanaciju i revitalizaciju stanja na objektima u poljoprivrednoj proizvodnji i dodatnih 476.600,00 KM za sanaciju iskazanih šteta u poljoprivredi iznad 45.000,00 KM,

–       Čitluk – 50.000,00 KM – za sanaciju šteta poljoprivrednim proizvođačima i šteta na građevinskim objektima kod fizičkih lica,

–       Konjic – 75.000,00 KM – za sanaciju plastenika i poljoprivredne proizvodnje, stočnog fonda i za sanaciju građevinskih objekata,

–       Jablanica – 50.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata fizičkih lica i plastenika,

–       Neum – 102.000,00 KM – za sanaciju šteta na poljoprivrednim  kulturama (masline, voće i dr.), ribnjacima, na plastenicima i građevinskim objektima,

–       Prozor – Rama  – 36.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata, plastenika, voćnjaka, ribnjaka,

–       Stolac – 65.000,00 KM – za sanaciju plastenika i poljoprivredne proizvodnje.

4)   općinama Zapadno – hercegovačkog kantona iznos od 816.200,00 KM za općine:

–     Grude – 70.000,00 KM – za sanaciju dijela šteta na građevinskim objektima, plastenicima, staklenicima, pomoćnim objektima i garažama, poljoprivrednim kulturama, uginulim životinjama i lokalnim cestama,

–       Ljubuški – 165.000,00 KM – za sanacijušteta na staklenicima i plastenicima i dodatnih 389.200,00 KM za sanaciju iskazanih šteta u poljoprivredi iznad 45.000,00 KM,

–       Posušje – 42.000,00 KM – za saniranje šteta na građevinskim objektima, poljoprivrednim kulturama i stradalim životinjama,

–       Široki Brijeg – 150.000,00 KM – za saniranje šteta na građevinskim objektima, plastenicima, staklenicima i dugogodišnjim nasadima.

5)   općinama Bosansko – podrinjskog kantona iznos od 152.900,00 KM za općine:

–       Foča – Ustikolina – 34.300,00 KM – za sanaciju uništene vodovodne instalacije u područnoj školi Jabuka i sanacija štete na plastenicima,

–       Goražde –63.600,00 KM – za sanaciju oštećenih krovnih konstrukcija na stambenim objektima i sanaciju plastenika,

–       Pale – Prača – 55.000,00 KM – za saniranje šteta na plastenicima, građevinskim objektima  i sanacija šteta na dugogodišnjim zasadima.

Općinama Čapljina, Konjic i Jablanica, sredstva odobrena, kao akontativna sredstva u visini od po 20.000,00 KM, ovom Odlukom umanjuju se za iznos sredstava koja su dobili u skladu sa tač. I Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

II

Općine iz tačke I dužne su dobivena sredstva rasporediti tako da od ukupno dobivenih sredstava najmanje 35% dodijele poljoprivrednim proizvođačima koji su iskazali štetu.

Pored sredstava iz tačke1. ove odluke, preostala raspoloživa sredstva u iznosu od 562.600,00 KM, dodjeljuju se poljoprivrednim proizvođačina iz općina Čapljina i Ljubuški koji su iskazali štetu veću od 45.000,00 KM i nalaze se u registru poljoprivrednih gazdinstava općine za obnavljanje poljoprivredne proizvodnje.Prema popisu i visini iskazanih šteta općini Čapljina dodjeljuje se dodatnih 405.900,00 KM i općini Ljubuški 155.700,00 KM koje su dužne ova sredstva dodjeliti poljoprivrednim proizvođačima proporcionalno iskazanim štetama uz sredestva iz tačke I 3) alineja 1 (Čapljina) i tačke I 4) alineja 2 (Ljubuški).

III

Sredstva iz tačke I ove Odluke isplatit će se sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija – pod nazivom: sredstva za zaštitu i spašavanje podračun 338-690-22465515-43 ekonomski kod 614200 – transfer za elementarne nepogode, prirodne ili druge nesreće iz sredstava podračuna.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Općinski načelnici općina iz tač. I i II ove Odluke dužni su podnijeti izvještaj sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o utrošku dodjeljenih sredstava i spiskom poljoprivrednih proizvođača kojima su raspoređena ova sredstva, Federalnom štabu civilne zaštite, putem Federalne uprave civilne zaštite, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Općine koje ne utroše sredstva u skladu sa ovom Odlukom i stavom 1. ove tačke dužnie su izvršiti povrat dobivenih sredstava na podračun iz tačke 3. ove Odluke u roku od narednih 30 dana.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj: 01/11-49/2-651-2/12

Sarajevo 28.12. 2012. godine                                                                    

  KOMANDANT

Jerko Ivanković – Lijanović