Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zaključak sa II sjednice Općinskog vijeća Visoko

altNa osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) Općinsko vijeće Visoko, na 2. sjednici održanoj 27.12.2012. godine,donijelo je

Z A K L J U Č A K

I

1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu.

2. O Nacrtu otvara se javna rasprava u trajanju od 21 dan, zaključno sa  18. januarom 2013. godine.

3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije.

4. Nakon provedene javne rasprave, Načelnica općine i nadležna Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije utvrdiće Prijedlogbudžeta općine Visoko za 2013. godinu koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

5. Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o izvršenju budžeta općine Visoko.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva