Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šta je sa budžetom za 2013. godinu, niste imali vremena?

altBudžet (od starofran. bougette – mala kožna torba) se općenito smatra kao spisak svih planiranih prihoda i rashoda. Koncept budžeta je od izuzetne važnosti koja upotrebljava budžetsku liniju da ilustruje razmjenu između dva ili više ekonomska dobra. Drugim riječima, budžet je organizacioni plan izražen monetarnim terminima. Budžet je sumarni plan potencijalnih prihoda i rashoda. U Bosni i Hercegovini, svi nivoi vlasti imaju svoje budžete, koje donosi zakonodavna vlast.

Kroz budžet se ostvaruju interesi i potrebe javne potrošnje, a koliko je to važno pitanje potvrđuju i analize prema kojima je budžet najvažnije pitanje svih zemalja na svijetu. Svako odgovoran i politički dorastao do kraja tekuće godine donese svoj budžet, planira potrebe, rasporedi sredstva, a na osnovu rasporeda pravi plan kako ta sredstva obezbijediti. Zbog svega toga se vode javne rasprave, pozivaju se svi zainteresovani da iznesu svoje potrebe, ali isto tako i oni koji će puniti budžet se pitaju da li je, i koliko, to ostvarivo.

Puno je bilo priče u Visokom za vrijeme predizborne kampanje, svi su u bilo kojoj od tema doticali se budžeta i predstavljali kao eksperti za isti, te hirurški jasno znali kako ga napuniti odnosno potrošiti. Međutim, sa 12.12.2012.godine o budžetu Općine Visoko za 2013. godinu još niko ne govori ništa, a neki zakonski rokovi su već prošli i nisu ispoštovani. Munibu Alibegoviću se spočitavala samovolja i despotizam te tzv. “načelnikovanje”, njegov budžet se smatrao “prenapuhanim”, ali za razliku od onoga što je aktuelno sa današnjim datumom on je bar imao budžet, pa kakav god da je on bio. Ali da aktueliziranje ove jako važne teme ne bi bilo shvaćeno kao lični stav autora teksta, strogo ćemo se držati zakona i zakonskih odredbi. Obzirom da se ovih dana jako puno priča o budžetima kako državnom, tako i federalnom, kantonalnim pa sve do općinskih – svi ovi nivoi vlasti uz ozbiljnije gradove ZDK već su uveliko u procesu realizacije donošenja budžeta i poštivanju “Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine”. Članak 1 ovog zakona jasno kaže:

Ovim zakonom uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, proračuna kantona, gradova i općina (u daljnjem tekstu: proračun) i financijskih planova izvanproračunskih fondova, zaduživanje, jamstva i upravljanje dugom, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija proračuna i drugih proračunskih korisnika.

Dalje slijedimo i čitamo isti dokument s ciljem poštivanja zakonitosti i dolazimo do pojašnjenja o DONOŠENJU PRORAČUNA gdje u Članku 19 i 20 piše slijedeće:

Nakon razmatranja od strane vlade, premijer Parlamentu podnosi prijedlog proračuna za sljedeću godinu, najkasnije do 1. studenog tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu.

Proračuni kantona, gradova i općina i financijski planovi njihovih izvanproračunskih fondova objedinjuju se na razini kantona i dostavljaju ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja, radi konsolidiranja.

Parlament usvaja predloženi proračun do 31. prosinca tekuće godine. Sve izmjene koje Parlament unese u predloženi proračun moraju biti u skladu s utvrđenom gornjom granicom manjka.

Članak 24 jasno ukazuje da ovaj Zakon važi i za Općine što se vidi iz slijedećeg:

Odredbe članka 9. do 23. ovoga zakona shodno se primjenjuju kod izrade i donošenja proračuna kantona, gradova i općina i financijskih planova njihovih izvanproračunskih fondova.

Striktno čitajući zakon i pridržavajući se onoga što on kaže jasno je vidljivo da novi saziv Općinskog Vijeća Visoko već u samom startu pravi kardinalnu grešku i promašuje rokove zakonom propisane počev od 1. studenog i sasvim je izvjesno da do Nove godine ili 31. prosinca kada bi proračun trebao biti usvojen ne može sprovesti sve zakonom predviđene procedure od Nacrta budžeta, preko Javne rasprave, Prijedloga pa do Odluke o izvršenju. Tim povodom i logičkim razmišljanjem informaciju više potražili smo na zvaničnom portalu Općine Visoko www.visoko.gov.ba. Tamo smo vidjeli da je još uvijek zvanično načelnik općine Visoko Munib Alibegović i da je saziv vijeća onaj od pretprošlih izbora. Našli smo i Program rada za OV za 2012 godinu. U tom Programu za oblast “B-finansiranje” pod Tačkom 1 je Budžet Općine Visoko: Predlagač općinski načelnik: rok za Nacrt je mjesec oktobar, a za Prijedlog mjesec decembar. Kao razlog donošenja navodi se Zakon o proračunima budžeta u Federaciji. Pod Tačkom 2 je Odluka o izvršenju budžeta sa istim nosiocem i istim rokovima.

Pošto je sasvim očito da se o budžetu kao tako važnoj, najvažnijoj polugi političkog djelovanja u Visokom, izgleda ne pristupa s potrebnom ozbiljnošću, i ako nam je poznato da nije ni održana sjednica OV Visoko na kojoj bi se o tome razgovaralo, odlučili smo posjetiti zvanične portale gradova s kojima bi se Visoko trebalo porediti i čiju bi dosadašnju politiku trebalo slijediti kao uspješnu. Pa smo tako informaciju više potražili na zvaničnim portalima općina Zenica i Tešanj. Situacija u tim gradovima je potpuno suprotna onoj u Visokom. Prije svega za razliku od nas na njihovim portalima smo našli Statute tih gradova, a onda i stavke o budžetima, pa smo tako saznali da prema Statutima ovih Općina, Općinska vijeća u okviru svojih nadležnosti donose budžete, godišnje izvještaje o izvršenju tih budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa Zakonom. Načelnik Općine kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Općine podnosi prijedlog budžeta Općinskom vijeću i odgovoran je za izvršavanje budžeta. U Općini Tešanj konkretno već je obavljena i Javna rasprava nakon što je objavljen Nacrt budžeta putem medija, web-a i oglasne ploče u zgradi Općine što je i predviđeno zakonom.

Prijedlog budžeta Općine Vijeću općine podnosi načelnik općine najkasnije do 01. novembra za narednu godinu. Budžet Općine donosi Vijeće općine većinom glasova od  ukupnog broja vijećnika najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Podsjećamo, Zeničko-dobojski kanton je već u proceduri usvajanja budžeta, isto je tako i u Zenici i u Tešnju, a gdje smo mi u cijeloj toj priči!?

Čitajući kako to zakon nalaže, mi smo u ovoj priči:

“Ukoliko Općinsko vijeće ne donese budžet u roku iz prethodnog stava, do usvajanja budžeta, a najduže do 31. marta, finansiranje se obavlja privremeno. Odluku o privremenom finansiranju donosi također Općinsko vijeće. Privremeno finansiranje obavlja se razmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu, umanjenog za kapitalne investicije, izuzev onih čija se realizacija nastavlja u tekućoj godini”

Možda je ova naša “zabrinutost” i nepotrebna, moguće da smo nedorasli priči o budžetu i novim tehničkim dostignućima pa nas vijećnici pozitivno iznenade svojim “tabletima” i već online ranije usvojenim budžetom, nikad se ne zna. A moguće i da nisu imali vremena od sijelske politike, potkusurivanja i borbe za svako budžetsko radno mjesto, treba imati razumijevanja.