Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz budžeta ZDK

altNa osnovu člana 4. stav (1) Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uslova i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport” Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:
JAVNI POZIV
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu
I.
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu a u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uslova i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport”.
Raspodjela sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Zeničko-dobojskog kantona u oblasti sporta vršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.
II.
(1) Nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uslove:
a) da su registrovani u skladu sa zakonom najmanje godinu dana prije podnošenja prijave,
b) da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,
(2) Nosioci sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su
a) sportski klubovi,
b) sportska društva,
c) sportski savezi,
d) sportski klubovi i sportska udruženja lica sa invaliditetima
e) druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja i sporta.
f) sportisti pojedinci
III.
Pravo na dodjelu sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti iz člana II. ovog poziva čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:
a) učešće klubova na zvaničnim takmičenja po propozicijama i sistemima takmičenja koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja) kao i na području više država (regionalna odnosno međunarodna takmičenja),
b) sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom,
c) vannastavne sportske aktivnosti i takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola –MOI (male
olimpijske igre), vannastavne sportske aktivnosti i takmičenja studenata
d) pripreme i takmičenja kvalitetnih sportista koji su postigli značajne međunarodne rezultate i pripreme i takmičenja perspektivnih sportista sa izgledima za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
e) sportske priredbe i manifestacije međunarodnog, državnog ili federalnog nivoa koje će održati na području kantona tokom 2013. godine (tradicionalni, memorijalni, kvalifikacijski turniri, mitinzi, prvenstva, kup takmičenja i sl.)
sportske akcije i sportske igre koje okupljaju veliki broj građana (posebno djece i omladine) s područja jedne ili više općina na kantonu (rekreativni sport, sport za sve)
IV.
Sportski klubovi i druge organizacije koje podnose prijavu za dodjelu sredstava u vezi sa odgovarajućim aktivnostima iz člana III. obavezani su dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Ispravno popunjen i ovjeren odgovarajući prijavni obrazac (klubovi prijavni obrazac br. 1 za sportske klubove; Sportski savezi/asocijacije, sportska društva i strukovna udruženja obrazac br. 2 za sportske saveze/asocijacije, sportska društva i strukovna udruženja)–obrasci se mogu preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba
2. Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od mjesec dana (dokument se dobije u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona- besplatno)
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)
4. Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana)
5. Popunjen obrazac br.3 -Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Budžeta Kantona u 2012. godini (obrazac se može preuzeti na web stranici Kantona : www.zdk.ba)
Dostavljanje navedenih dokumenata obavezno je za svakog podnosioca prijave bez obzira da li je prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.
V.
Prijave koje se odnose na posebne aktivnosti iz člana III, tačka e) podnose se isključivo na prijavnom obrascu br. 4 koji se može preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba.
Sportski klubovi i organizacije koje konkurišu za sredstva i po nekom drugom osnovu navedenom u člana III. mogu podnijeti prijavu za samo jedan program koji se odnosi na posebne aktivnosti iz člana III., tačka e)
Prijave u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca kao i prijave programa koji ne spadaju u aktivnosti navedene u članu III., pod tačkom e) Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.
Organizacije koje nisu po drugom osnovu dostavile potrebne dokumente navedene u članu IV, tačke 2, 3, 4 i 5 uz popunjen prijavni obrazac za posebne programe dužne su dostaviti i navedene dokumente.
VI.
Prijave za dodjelu finansijske pomoći pojedincima sportistima koji su članovi klubova sa područja Zeničko-dobojskog kantona a čije će se aktivnosti u 2013. godini odnositi na aktivnosti navedene u članu III. pod tačkom d) ovog poziva podnose se isključivo na prijavnom obrascu br. 5 za dodjelu finansijske pomoći istaknutim i perspektivnim sportistima koji se može preuzeti na web stranici Kantona: www. zdk.ba.
Prijave sportista u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca kao i prijave ovjerene od strane klubova i klupskih trenera neće se uzimati u razmatranje.
Ukoliko se podnosi prijava za sportistu koji je bio uvršten u Program utroška sredstva za sport za 2012. godinu uz prijavni obrazac treba dostaviti i popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Budžeta Kantona u 2012. godini (obrazac br. 3 koji se se može preuzeti na web stranici Kantona : www.zdk.ba)
VII.
Prijave klubova, drugih organizacija i pojedinaca koji su bili uvršteni u Program utroška sredstava za sport za 2012. godinu a koje ne budu sadržavale popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku primljenih sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2012. godini neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava za 2013. godinu.
Sportski klubovi, organizacije i pojedinci koji do predaje prijave na Javni poziv nisu dobili planirana sredstva iz Budžeta Kantona za 2012. godinu također trebaju dostaviti pupunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstva s time da će u odgovarujeće rubrike napisati da nisu dobili planirana sredstva.
Korisnici sredstva dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati finansijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava te su obavezni, na zahtjev Ministarstva i drugih nadležnih organa, dostaviti iste na uvid.
VIII.
Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu” dostaviti neposredno na protokol Zeničko-dobojskog kantona ili slati putem pošte na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeničko-dobojski kanton, Kučukovići 2, 72000 Zenica
Javni poziv ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,NAUKU, KULTURU I SPORT ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA