Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obilježja Faraonskih zajednica

1) Siledžije a nemoćni. To su poltroni i logistika moćnih. Oni predstavljaju oslonac fir'aunu i fir'aunluku. Putem njih fir'aun i fir'aunluk opstoje. Iz njih faraoni crpe svoj život i njima i putem njihove sile opstoje.

Rekao je Uzvišeni: „A kad bi samo vidio kad oni koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati“. ( Sura Sebe’ 311. ajet )

2) Svita fir'unska. To su uglavnom lezihljebovići, ljigavci i beskičmenjaci koji možda direktno ne praktikuju silu, ali su uvijek tu, da se nađu faraonima pri ruci kada im god savjet zatreba. Ili kad faronovom treba ugoditi…

Skupina koju je faraon za svoju partiju odabrao. ( nešto kao leglo, matica, backgraound ).

„A glavešine naroda faraonovog rekoše: Zar ćeš ostaviti Musa'a i narod njegov da nered u zemlji prave.“ ( Sura Al A'raf 127. ajet )

3) Treća skupina: to su oni za koje Hz. Ali r.a. veli: „Sirovi, neotesani, primitivci, ološ, svjetina.“ Oni su same alatke i mašine u faraonskim rukama, operisani od svake pameti, svoju snagu njemu na raspolaganje ostavili, bez pameti, pokreću se mehanički kao i svaka mašina. Teslim čine faraonovom emeru/Slijepo se pokoravaju njegovim naredbama.

O ovima Kur'an kaže: „I govoriće: Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali“. ( Al Ahzab 67. )

4) To su oni koji osuđuju nasilje, ali samo onda kada je nad njima izvršeno. S druge strane laskaju moćnicima i prešućuju nepravdu nad drugima. Ovu kategoriju ljudi Kur'an naziva: „Nepravedni prema samima sebi“.

„Kada budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: Šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na zemlji – odgovoriće – Zar Allahova zemlja nije prostrana bila…“ Sura An Nisa’ 97. ajet.

5 ) Skupina koja bježi sa pozornice života i to pod dva izgovora: a) izgovorom potpune predanosti ritualnom činu bogosluženju ( monaštva ), što je islam u temelju odbacio, jer ima negativan odraz na društveni život i vjeru. Rekao je Uzvišeni: „dok su monaštvo oni sami ( kršćani ) kao novotariju uveli“. ( Sura el Hadid 27. ajet ).

A drugi izgovor: b) : jeste monaštvo onih lažnih mudraca i pobožnjaka koji „drogiraju“ ljude i zajednicu na spram faranova nasilja. Ovi su kod mase stvorili psihološku sliku dominacije. Rekao je Uzvišeni: „O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju.“ ( Sura At Tawba 34. ajet ).

6 ) Skupina koju je faraon cilja kao prijetnju i na nju je razrogačio svoju optiku. Ovu skupinu konstantno ponižava i nepravdi izlaže, jer oni predstavljaju osovinu koja pokreče protiv faraona i njegove sile. Zbog toga su faraoni prema njima uvijek imali represivne mjere: „Mušku vam djecu klali a žensku ostavljali.“ ( Sura al Baqara 49. ajet )

Ova šesta skupina je ona kojoj je Allah još od ezela presudio da je „gornja“ i da joj pobjeda slijedi.

„A Mi smo htjeli da one koji su na Zemlji tlačeni, milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo.“ ( Sura Al Qasas 5. ajet )

(Preuzeto od Muhamed Bakir Sadr Tawajiful mujtama al fir'avni – Autor je inače ubijen od strane Sadamovog režima, a važi za jednog od najvećih umova i filozofa u arapskom svijetu, cijenjenih kako kod šiita tako i kod sunita.)