Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„ŠPD ZDK“ Zavidovići treba graditi most preko rijeke Krivaje u Olovu

Vlada Zeničko- dobojskog kantona, donesenim Zaključkom na 73. sjednici, naložila je Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da izda šumarsku saglasnost J.P. „Šumsko- privredno društvo ZDK“ Zavidovići za krčenje šume, kao odgovor na zahtjev iz oktobra 2011. godine. Saglasnost podrazumijeva promjenu namjene šume i šumskog zemljišta u građevinsko, u svrhu izgradnje mosta preko rijeke Krivaje na lokalitetu Careva Ćuprija, na području olovske općine. Zaključkom je naloženo i Kantonalnoj upravi za šumarstvo da izda svoje mišljenje.

Doneseni Zaključak rezultat je nekoliko sastanaka premijera Plevljaka sa predstavnicima Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Šumsko-privrednog društva ZDK i direktoricom Kantonalne uprave za šumarstvo sa kojima se nije uspio postići dogovor o izdavanju saglasnosti za izgradnju mosta. Saglasnost se nije mogla izdati jer je, u međuvremenu, prestala da važi Uredba o šumama.

Premijer Plevljak je izrazio potrebu da kantonalna administracija bude servis svima onima koji privređuju na području Zeničko- dobojskog kantona, a naročito privrednim subjektima koji pune Kantonalni budžet. Kompleksna procedura je rezultirala dugim trajanjem pronalaženja rješenja za višemjesečni zahtjev „Šumsko- privrednog društva Zeničko- dobojskog kantona“.

Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje, na lokalitetu Careve Ćuprije u Olovu, umnogome će olakšati obavljanje osnovne djelatnosti J.P. „ŠPD ZDK“ sa sjedištem u Zavidovićima, čiji je osnivač Vlada Zeničko- dobojskog kantona.