Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jasmin Dlakić odgovara na jučerašnje saopštenje iz Kabineta Općinskog načelnika

altDana 23.07.2012. godine Općina Visoko je uputila obavještenje kojim je informirala javnost da je dugogodišnji spor oko zimskog održavanja puteva između firme ATLAS-D d.o.o. Visoko i Općine Visoko okončan na način da je Vrhovni sud preinačio presudu prvostepenog i drugostepenog suda, što podrazumijeva da se sredstva vraćaju Općini Visoko. Obzirom da želimo komunicirati u duhu istinitog informisanja, poslovne kulture i javnog obraćanja, za razliku od općinskog načelnika čije obavještenje predstavlja notornu NEISTINU.

Naime, ATLAS-D d.o.o. Visoko sa Općinom Visoko je imao niz dugogodišnjih sporova u postupcima javnih nabavki na zimskom održavanju puteva, suprotno datom obavještenju kojim se pokušava dezavujsati visočka javnost.

 

 

Svi sporovi u postupcima javnih nabavki (2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godine) su riješeni u korist preduzeća ATLAS-D d.o.o. Visoko, ukljućujući i spor za koji je izdato obavještenje od strane načelnika Općine i presudu Vrhovnog suda FBiH za spor koji je vođen za 2006. godinu. Presudom Općinskog suda u Visokom broj: 041-0-P-07-000170 od 18.06.2007. godine i Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 041-0-Gž-07-001890 od 06.06.2008. godine ATLAS-D d.o.o. Visoko je za 2005. godinu naplatio štetu zbog nezakonite radnje izvršne vlasti Općine Visoko, koji postupak je okončan.

Presudom Općinskog suda u Visokom broj: 041 0 P 07 006470 09 P od 14.12.2009. godine, Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 041 0 P 006470 10 Gž od 24.12.2010. godine dosuđena je šteta preduzeću  ATLAS-D d.o.o. Visoko za 2006. godinu.

 

Presudom Vrhovnog suda FBiH broj: 41 0 P 006470 11 Rev od 21.06.2012. godine  utvrđeno je nazkonito postupanje Općine Visoko, utvrđeno pravo ATLAS-D d.o.o. Visoko na naknadu štete, uz napomenu da je Vrhovni sud FBiH smanjio iznos štete koji pripada preduzeću ATLAS-D d.o.o. Visoko, znači samo u dijelu visne štete dio dosuđeni sredstava po prvostepenoj i drugostepenoj presudi umanjio, ali konačno i van svake sumnje potvrdio nekaonito postupanje, nezakonite radnje i pravo na štetu preduzeća ATLAS-D d.o.o. Visoko. Napominjemo da će ATLAS-D d.o.o. Visoko i za taj dio iznosa štete podnijeti apelaciju na Ustavni sud BiH.

Presudom Općinskog suda u Visokom broj: 43 0 Ps 029093 09 Ps od 13.12.2011. godine i Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 029093 12 Pž od 07.05.2012. godine preduzeću ATLAS-D d.o.o. Visoko je dosuđena naknada isplata zbog nezakonite radnje Općine Visoko. U toku je izvršni postupak prinudne sudske naplate od Općine Visoko (za 2008. godinu).

Iz svih navedenih presuda koje su vođene protiv Općine Visoko utvrđeno je nazakonito postupanje općine Visoko te  zaista čudi činjenica da se institucija općinskog načelnika hvali sa presudom u kojoj je utvrđeno njegovo nezakonito postupanje i kojom je Općina  Visoko obavezana na isplatu.

Nadamo se da će se bar neko kompetentan iz zakonodavne i izvršne vlasti pozabaviti upravo “pobjedničkim presudama” i dovesti pred lice pravde uspješne “vođe” iz pomenute institucije.

Moramo radi pravilnog informiranja javnosti  upoznati istu i sa činjenicom o upravnim sporovima koji su vođeni i okončani s Općinom Visoko. Naime, za sve pomenute godine, u svim predmetima drugostepeni organ (Ured za razmatranje žalbi BiH-URŽ BiH) je svojim Rješenjima potvrdio da je Općina Visoko nezakonito diskvalificirala preduzeće ATLAS-D d.o.o. Visoko i pokušavala dodijeliti poslove drugom preduzeću, gdje svaki put kao drugostepeni organ URŽ BiH poništio sve odluke općinskog načelnika Muniba Alibegovića.

Rješenje broj: 03-05-490/05 od 19.12.2005. godine, Rješenje broj : U-860/07 od 7.11.2007. godine, Rješenje broj : U-104/08 od 12.03.2008. godine, Rješenje broj : U-536/08 od 04.07.2008. godine, Rješenje broj : U-895/08 od 11.11.2008. godine, Rješenje broj : U-949/09 od 21.10.2009. godine i Rješenje broj : U-1308/09 od 23.12.2009. godine.

Smatramo da će javnosti u potpunosti biti jasno da za svih pet godina sporova (sudski i upravni) utvrđeno nezakonito postupanje općine Visoko, i da je samo u ovoj presudi, na koju se poziva Načelnik Općine takođe utvrđena nezakonito postupanje i dosuđena šteta, djelimično uvažena žalba Općine Visoko i smanjena šteta ali potvrđeno nezakonito postupanje Općine, što znači i da postoji i krivična odgvornost  i zloupotreba službenog položaja i ovlasti odgovornih osoba Općine Visoko. Zaista čudi Općina Visoko, izgdubljeni predmet smtra povoljnim, predmet u kojem je ATLAS-D d.o.o. Visoko uspio i u kojem je utvrđeno nezakonito postupanje općine Visoko, koje ima i elemente krivične odgvornosti .

Naravno , kako smo već rekli, ne komentirajući presudu Vrhovnog suda FBiH, za odbijući dio iz presude preduzeće ATLAS-D d.o.o. Visoko  će  uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH, iako je i presudom Vrhovnog suda BiH, preduzeće ATLAS-D d.o.o. Visoko postiglo svrhu jer je javnosti poznato da nam je prevenstveno cilj da se ukaže na samovolju i nezakonito postupanje od strane  općinskog načelnika gospodina Muniba Alibegovića,  što jasno potvrđuje i ova presuda, te i ovaj demant služi isključivo radi istine i pravilnog informisanaj javnosti o utvrđenim nezakonitim postupanjima koja plaćaju svi građani općine Visoko.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Jasmin Dlakić s.r.