Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prodaja prostora KTK Visoko metodom neposredne pogodbe

altNa osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 i 44/04,42/06 i 4/09) i  člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/05), te odluka Nadzornog odbora „KTK Visoko” d.d. Visoko ( broj: III-4/2 od 08.02.2012. godine, III-5/12 od 08.02.2012. godine i III-2/12 od 08.02.2012. godine), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje: J A V N I  P O Z I V  BROJ 120 za prodaju metodom neposredne pogodbe. 

Poslovni prostor u Kladnju ul. Branilaca Bosne bb. Poslovni prostor se sastoji iz prodajnog prostora magacina, hodnika i mokrog čvora ukupne površine 63,05 m2 i nalazi u prizemlju zgrade zv. „Gurduša”, označen na k.č. 1630/2, upisan u podulošku broj: 289 i ZK ulošku broj: 3187 iz KPU broj: 46/2001 K.O. Kladanj-Kladanj. Odlukom NO KTK „Visoko” d.d. Visoko utvrđena je najniža prihvatljiva ponuđena cijena u iznosu od 81.000,00 KM.

Otkupna stanica u Travniku koju čine: kuća i zgrada u ul. Šaćira Bektića bb površine 45 m2 na k.č. 5/588 stari premjer, odnosno k.č. 1314/2 novi premjer, upisano u zk ul 236 K.O. SP_ Travnik –Travnik. Odlukom NO KTK „Visoko” d.d. Visoko utvrđena je najniža prihvatljiva ponuđena cijena u iznosu od 90.000,00 KM.

Poslovni prostor u Varešu, Oslobodilaca Bosne K-4, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade površine 51,39 m2. Nekretnina se sastoji od: prodajnog postora 26,10 m2, magacin 13,31m2, magacin 9,84 m2 i sanitarni čvor 1,63 m2. Poslovni prostor upisan u Knjigu položenih ugovora na k.č. 3/39, broj poduloška 1577, KO Vareš. Odlukom NO KTK „Visoko” d.d. Visoko utvrđena je najniža prihvatljiva ponuđena cijena u iznosu od 36.000,00 KM.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH”,  br. 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04,  42/06 i 4/09, u daljem tekstu: Zakon).

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati  03.05.2012 godine u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju  sudske registracije od nadležnog organa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana  09.05.2012. godine i to:

predmet pod šifrom 11000234 u 9,00 sati,

predmet pod šifrom 11000177 u 10,30 sati i

predmet pod šifrom 11000233 u 12,00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Fuada Jusić, tel. 032/ 739-125

Kontakt osoba u Agenciji: Aida Handžić,  tel. 033/212-884