Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

L.., zbunjen – ima li iko normalan?

Obećali smo i nastavljamo sa iščitavanjem obimne dokumentacije koja nam je došla u posjed, a vezano za, malo je reći, čudan tok dešavanja oko nekadašnjeg gubitaša, a današnje „zlatne koke“ među preduzećima kojima gazduje Općina. Riječ je naravno o Visokogasu, koji bi po zdravoj logici trebao biti registrovan kao Javno preduzeće suprotno njegovom sadašnjem d.o.o. ustrojstvu. Čitajući sve te dokumente koje posjedujemo stiče se samo jedan dojam – što ih više čitamo i spoznajemo sve je manje jasno šta se oko ove firme dešavalo, koja u konačnici po presudi Suda u Zenici od 19.01.2012. godine treba preći u vlasništvo UNIS Fagasa, uz odštetu prema ovom preduzeću od cca 650.000KM koje mora platiti Agencija za privatizaciju.

Nastavljamo gdje smo stali u priči prvoj, ranije objavljenoj:

I pored toga što je u svojoj informaciji od 28.02.2000. godine istakao da je pravo vrijeme da se ispoštuje Član 7 SPORAZUMA iz 1994. godine na koji bi način i visočke firme bile osnivači na osnovu svojih ulaganja, mjesec i pol dana kasnije sve to se zaboravlja i iz temelja mijenja. 05.04.2000.godine zaključuje se Aneks Ugovora o osnivanju d.o.o. između Općine Visoko koju zastupa Kenan Jusufbašić, načelnik Općine, i Energoinvest d.d Sarajevo koga zastupa Nedžad Branković. Namjera ovog Aneksa je bila da se osnivački kapital Energoinvesta upiše i vrijednost iz procjene koju je radila „Perspektiva„ 28.02.2000.god.

O ovom Aneksu se nije izjašnjavalo Općinsko vijeće Visoko. Pitanje je i ko je znao za ovaj Aneks? Naime, Aneks je potpisao načelnik Općine Kenan Jusufbašić i ovjerio vlastitim pečatom načelnika. Ovo je bila priprema da se kao što je i rečeno uvede u priču o Visokogasu firma Energoinvest, a da se sva ulaganja visočkih preduzeća „stave pod ponjavu“.

U pripremi za podnošenje  prijave sudu traži se i saglasnost Agencije za privatizaciju FBiH koja Energoinvestu dostavlja dopis u kome stoji da „nije definisano da Agencije odobravaju odnosno daju saglasnost na alokaciju državnog kapitala iz jednog u drugi pravni subjekt“. Prema našem mišljenju, ovakvu saglasnost bi trebalo da daju nadležna ministarstva koja vrše ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala. U ovom slučaju neko je i Agenciju za privatizaciju lažno informisao da tu saglasnost traži od Agencije navodno Kantonalni sud, jer to nije tačno. Tim prije što u tom momentu kada se pravi dopis kao odgovor na raniji zahtjev Energoinvesta nije bio ni zaključen Aneks ni podnesena prijava sudu. Da je to rađeno samovoljno potvrđuje i zaključak Kantonalnog suda kojim nalaže Visokogasu da u roku od 30 dana upotpuni svoju prijavu:

Kantonalni sud u Zenici, po sudiji Alihodžić Zijadi, u predmetu upisa povećanja vrijednosti osnovnog kapitala „Visokogas“ d.o.o. Visoko, Preduzeća za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Naselje Luke II, br.16., a na osnovu člana 14, 32 i 33. Zakona o postupku za upis u sudski registar (Sl.novine F BiH, broj 4/00), dana 24.04.2000.godine, donosi, slijedeći ZAKLUČAK:

Nalaže se podnosiocu prijave u roku od 30 dana, računajući od dana prijema ovog zaključka, upotpuni svoju prijavu za upis povećanja vrijednosti osnovnog kapitala „Visokogas“ d.o.o. Visoko, Preduzeća za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o. Visoko  u slijedećem:

–          Da dostavi Sudu međusobno usklađene Odluke Općine Visoko i Energoinvest d.d. Sarajevo o povećanju osnovnog kapitala u Preduzeću za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o. Visoko (Odluka – Saglasnost načelnika Općine Visoko broj: 01/2-02-41/00 od 31.03.2000.godine)

–          Odluka Energoinvest d.d. Sarajevo broj UO-231/2000 od 27.03.2000.godine iz kojih će se jasno vidjeti za koliki iznos se povečava osnovni kapital, iz čega se sastoji, te pojedinačni ulozi svakog osnivača, a potom pravilno popuniti evidencijski list – prilog broj 3.

Pored toga osnivač Općina Visoko je dužna dostaviti Odluku Općinskog vijeća Visoko o povećanju osnovnog kapitala u „Visokogas“ d.o.o. Visoko.

Osnivači sudu dužni dostaviti odobrenje nadležnog ministarstva (ovisno ko vrši ovlašćenja države vlasnika kapitala – Federacija, kanton ili Općina) za povećanje osnovnog kapitala i promjenu udjela osnivača u osnovnom kapitalu.

Ovisno od izvršenog usklađivanja, „Visokogas“ d.o.o. Visoko je dužan dostaviti saglasnost nadležne Agencije za privatizaciju, za povećanje osnovnog kapitala, a Energoinvest d.d. Sarajevo također saglasnost od nadležne Agencije za privatizaciju o unosu, odnosno povećanju osnovnog kapitala u tačno naznačenom iznosu, a iz razloga što su istekli rokovi za podnošenje na odobrenje početnog bilansa za privatizaciju preduzeća.

Ukoliko podnosilac prijave u određenom roku ne postupi po zaključku suda, sud će shodno odredbama člana 33.Zakona o postupku za upis u sudski registar, prijavu za upis povećanja vrijednosti osnovnog kapitala „Visokogas“ d.o.o. Visoko, Preduzeća za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme, odbaciti kao neuredno podnesenu.

S U D I J A

Alihodžić Zijada

Paralelno sa postupkom uvođenja Energoinvesta kao Osnivača, zašto je podnesena prijava sudu, direktor Visokogasa dana 16.05.2000.godine Agenciji za privatizaciju dostavlja program privatizacije. O ovom programu i privatizaciji niko od nadležnih (Upravni odbor, Općinsko vijeće …) koliko je nama poznato nije informisan. Da je to tačno pojasnit ćemo u opisivanju žalbe Visokogasa od 28.06.2000. godine na Rješenje o privatizaciji .

Rješenjem odobravanja programa privatizacije od 20.06.2000.godine, Agencija za privatizaciju prihvata u potpunosti sve ono što je direktor Visokogasa tražio (nadležni organ sve to nije odobrio). U ovom Rješenju se spominje samo kapital od 952.588KM kao 100% državni kapital. Nigdje se ne spominje Energoinvest. Čudno je da onaj ko je potpisao Rješenje kao predsjednik UO Agencije inače Visočanin Hajrudin Hadžimehanović, tada pomoćnik načelnika Općine Visoko, nije znao da je ovo samo želja direktora i da Općina kao Osnivač o ovome ne zna ništa!?

Sada dolazimo do objašnjenja zašto ovaj tekst ima naslov „L.., zbunjen, imal’ iko normalan“?

28.06.2000.godine aktom 318/00 „Visokogas“ se žali na Rješenje Agencije koje je, kao što smo naveli, urađeno kako je htio upravo „Visokogas“!?

Podnoseći tu žalbu u obrazloženju se odmah navodi da program privatizacije još nije usvojen od strane Upravnog odbora!? Dalje, navodi se da je jedan od razloga specifičnost društva, te da je jedan od osnivača društva Općina Visoko koja ni do danas nije utvrdila na koji način da bude privatiziran državni kapital, to jeste općinski ulog u društvu Visokogas. Navodi se i da je Energoinvest sugerisao ispravku početnog bilansa i rješenja, te da se unese da će ulog Energoinvesta od 461.432KM (33,40%) biti privatiziran kroz program privatizacije Energoinvesta, što je nezamislivo jer kad nešto uneseš negdje time raspolaže onaj na koga si to prenio. Kao dokument kojim potkrepljuje Energoinvestov ulog je izjava Energoinvesta da je svoj ulog u društvu „Visokogas“ u iznosu od 461.732KM uključio u svoj program privatizacije.

Ovdje ćemo i završiti priču o Agenciji za privatizaciju ZDK.

Ova Agencija prihvata žalbu Visokogasa i donosi Rješenje  od 28.08.2000.godine, kojim mijenja prvostepeno Rješenje. Bez ikakvog valjanog dokaza Agencija prihvata navodni početni bilans od 31.12.1999.godine u iznosu od 1.381.830KM, od čega je državni kapital preduzeća 920.398KM (66,60%), a Energoinvestov kapital 461.432KM (33.40%) te istovremeno u Članu 3. se navodi da će se ulog 920.398KM privatizirati 51% tenderom, a 15,60% upisom dionica, dok će se ulog Energoinvesta od 33,40% privatizirati kroz proces privatizacije Energoinvesta. U obrazloženju ovog rješenja Agencija sama sebe demantuje, jer se spominje početni bilans sa 31.12.1999.godine od 952.588KM, što je 100% državni kapital!? Tu nema nikakvog Energoinvesta, iako je u Članu 2. Rješenja to navedeno!?

Po Agenciji žalba je opravdana jer, kad je doneseno prvostepeno rješenje na Upravnom odboru Agencije za privatizaciju ZDK, „Prvostepenom organu“ nisu bili dostupni validni dokazi na osnovu kojih bi se moglo utvrditi da li Energoinvest ima osnivački ulog i kako ga privatizirati!?

Sve ovo samo još više potvrđuje naslov ovog teksta, a zašto?

Pa zato što je Rješenjem od 20.06.2000.godine protiv Rješenja dopuštena žalba Ministarstvu za industriju ZDK,  a kao što se vidi žalbu razmatra ponovo prvostepeni organ!? Interesantno, i tada je predsjednik Upravnog odbora bio Visočanin Hajrudin Hadžimehanović koji je znao, ili je morao znati ili mu je to neko trebao reći, da oni nisu nadležni organ po žalbama na njihovo rješenje!?

Ponovo se navodi kao da ništa prije nije bilo i da se eventualna žalba podnosi Ministarstvu za industriju ZDK!?

Na kraju ovog drugog dijela priče o historijatu Visokogasa kojeg, prema posljednjoj odluci Suda u Zenici, Općina Visoko gubi, a  samim tim i cca 500.000KM godišnje čistog budžetskog profita, interesantno je napomenuti da su u aprilu te 2000. godine održani lokalni izbori na kojima dolazi do promjene vlasti i na mjesto načelnika umjesto tadašnjeg SDA Kenena Jusufbašića dolazi SDP Faruk Salčinović, mijenja se sastav Općinskog vijeća i pomoćnici načelnika. Sa ove vremenske distance sasvim je očito da su tadašnja ratne i poratne „sijede glave“ sa mindera  pokušale iskoristiti taj vakum odmah nakon izbora (april-juni), odnosno baš ovaj dio druge priče koju smo obradili od Aneksa Ugovora do drugog Rješenja Agencije za privatizaciju.

Uskoro slijedi i treći nastavak …