Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odrađivanje duga za glasove za budžet prema SBiH s leđa poreznih obveznika

Kada smo pred samo usvajanje budžeta za 2012. godinu naveli sve razloge izražene kroz konvertibilne marke kojima su kupljeni glasovi prisutnih vijećnika na posljednjoj sjednici u prošloj godini kada je budžet glatko usvojen, bez obzira na jasno protivljenje stranke kojoj pripada (još uvijek) i sam načelnik Općine, naveli smo da se u općinskim kuloarima spominje i kako će dug prema glasovima OO SBiH biti „namiren“ tako što će se jedan član ove stranke udomiti i prikačiti na državne jasle i budžet, a sve preko leđa poreznih obveznika. Tim povodom dan prije usvajanja budžeta izmjenjen je i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Općini Visoko, a sve u cilju obećanja za glasove vječitih koalicionih partnera svih stranaka. Sjećamo se i kako dva vijećnika ove stranke nisu željela prisustvovati ovoj sjednici baš iz tih razloga.

Tih dana, pred usvajanje budžeta, raznorazne političke interešdžije pohodile su kabinet načelnika u cilju ostvarenja svojih ličnih i privatnih interesa i samim tim polizali sve što su popljuvali proteklih godina trošeći vrijeme i živce svih nas ukazujući nam na nerad izvršne vlasti i načelnika. Prodali su se vrlo brzo i vrlo jeftino, što samo još jednom potvrđuje našu tvrdnju da u Visokom vlada jednopartijski sistem, a ovi prefiksi i skraćena imena ko fol stranaka su samo optičko/politička iluzija.

Ne kažem da imamo moći poput vidovite Džemile, ali ukazujemo na to da će na radno mjesto po Konkursu koji je objavljen jučer dobiti član SBiH sa inicijalima M.B.
Evo kako se formalno pravno i legalno nekome šteli posao kad se to hoće parama poreznih obveznika za ranije učinjenu uslugu, ovo je školski primjer, s tim što nedostaje samo na kraju da napišu i jasno ime i prezime onoga ko se smije prijaviti:

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa članom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 9/10) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Visoko, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Visoko
– Viši stručni saradnik za poslove boračko-invalidske zaštite u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica – Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši poslove iz djelokruga Službe koji se odnose na saradnju sa Armijom BiH; vrši poslove iz djelokruga Službe koji su vezani za saradnju sa organom za pitanje evidencije iz oblasti vojne obaveze prilikom ostvarivanja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite; koordinira rad i aktivnosti boračkih udruženja od posebnog društvenog interesa; vrši poslove saradnje sa boračkim organizacijama i mjesnim zajednicama na izgradnji spomen obilježja i održavanju postojećih spomen obilježja; vrši poslove organizacije manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, godišnjice obilježavanja pogibije boraca, održavanje sportskih manifestacija i aktivnosti vezane za rad invalidskih sportskih saveza; učestvuje u postupku o načinu ostvarivanja prava za naknadu troškova podizanja nišana/nadgrobnih spomenika i održavanja šehidskih nišana i nadgrobnih spomenika; vrši poslove vezane za projekte zapošljavanja i samozapošljavanja; vodi potrebne evidencije iz oblasti Odsjeka; učestvuje u izradi Izvještaja, informacija, analiza i drugih akata iz oblasti Odsjeka; odgovara za provođenje zakonskih propisa i drugih propisa iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

– VSS, VII stepen stručne spreme, završen Fakultet političkih nauka-Odsjek odbrane i sigurnosti
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabran kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom za « Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Visoko»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR
Sead Maslo, dipl.iur.