Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Presudom Suda u Zenici izgubljena “zlatna koka” među javnim preduzećima

Presudu Suda u Zenici u slučaju UNIS Fagas vs. Agencija za privatizaciju ZDK u visini od 661.828,00KM neće plaćati porezni obveznici Visokog i Općina Visoko, kao što misle neupućeni u Visokom, nego Agencija za privatizaciju ZDK, ali PRESUDA sadrži dio u kojem se kaže da je tužena Agencija za privatizaciju u narednih 30 dana dužna zaključiti Ugovor sa UNIS Fagasom o kupoprodaji društva “Visokogas” d.o.o Visoko. Rok za žalbu je 30 dana, a to je period u kojem slijedi borba za “zlatnu koku” koja zadnjih godina kao preduzeće u vlasništvu Općine konstantno ostvaruje dobit, a što bi u budućnosti moglo biti vrlo važna stavka u budžetu Općine Visoko. Donosimo detaljnu hronologiju dešavanja oko privatizacije društva “Visokogas” d.o.o. Visoko.

30.09.1997. godine u sudski registar je upisano preduzeće Visokogas kao Preduzeće za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme “VISOKOGAS” d.o.o. Visoko. Preduzeće VISOKOGAS je formirano kao pravni nasljednik Komisije za gasifikaciju Općine Visoko koja je formirana odlukom Skupštine Općine Visoko iz 1989. godine.

Osnivač preduzeća VISOKOGAS je, pored Općine Visoko, i Energopetrol – sektor za prirodni gas, čiji je pravni nasljednik Energoinvest d.d. Sarajevo. Oba osnivača preduzeća VISOKOGAS su do sada uložila svaki po približno jedan milion njemačkih maraka, s tim da je preduzeće VISOKOGAS zvanično formirano sa slijedećim sredstvima:
Energoinvest iz Sarajeva je uložio u novcu iznos od 2.000 DM, s tim da ima obavezu da u roku od jedne godine dokaže putem sudskog vještaka i cjelokupni ostali ulog kako bi isti ušao u preduzeće kao osnivački ulog. Općina Visoko je uložila iznos od 8.000 DM u novcu i 946.614,14 DM u osnovnim sredstvima i urađenim poslovima.

Ukupan osnivački ulog preduzeća VISOKOGAS je prema ovome 956.614,14 DM. Pomenuta sredstva su uložena u poslove koji su već opisani u poslovima koje je uradila Komisija za gasifikaciju grada Visoko.

Proces privatizacije Visokogasa d.o.o. Visoko započeo je na osnovu programa privatizacije, a po činjeničnom stanju na dan 31.12.2004. godine. Na osnovu tog Programa su raspisani i 09.06.2005. godine objavljeni Javni pozivi za privatizaciju i dodjelu koncesije na javno dobro, kao dva posebna, ali međusobno uslovljena postupka.

Proces privatizacije vodila je nadležna Agencija za privatizaciju ZDK, a proces dodjele koncesije nadležno Ministarstvo za privredu ZDK. Agencija za privatizaciju utvrdila je pravila prodaje koja su učesnici prihvatili i u kojima je u stavu 17. rečeno: Neće se smatrati da je postignut bilo kakav dogovor vezan za prodaju Društva dok se ne potpiše ugovor o kupovini dionica preduzeća. Do tada prodavac nema nikakvih obaveza prema uspješnom ponuđaču u vezi sa Društvom.

Proces privatizacije naišao je na probleme jer prvorangirana Ortačka Grupa formalno nije ispunila uvjet konkursa o izmirenim obavezama prema državi na datum slanja ponude i žalbi trećerangiranog UNIS Fagasa, koji tužbama uspijeva postati prvorangirani jer je u međuvremenu drugorangirani Prevent odustao od privatizacije.

Općinsko vijeće na sjednici 13.01.2007. godine donosi Odluku o stavljanju van snage Odluke o prijedlogu raspisivanja tendera za dodjelu koncesije na javno dobro i istu upućuje nadležnom ministarstvu i Vladi ZDK na daljnje razmatranje i postupanje.

Vlada ZDK na sjednici od 31.05.2007. godine donosi Zaključak kojim sugeriše Agenciji za privatizaciju da obustavi aktivnosti na privatizaciji Javnih preduzeća dok se za to ne steknu zakonski uvjeti (Zakon o privatizaciji Javnih preduzeća još nije donesen).

Skupština Visokogasa, odnosno Općinsko vijeće u funkciji Skupštine Društva na sjednici 24.5.2008. godine donosi Zaključak o obustavljanju postupka privatizacije usljed izmijenjenih okolnosti. Ministarstvo za privredu ZDK dana 21.04.2008. godine upućuje zahtjev Općinskom vijeću da dostavi elaborat o postojanju, odnosno nepostojanju ekonomske opravdanosti za izdavanje koncesije na javno dobro, i isti je sačinjen od strane Ekonomskog instituta u Sarajevu u martu 2009. godine, a koji je  utvrdio nepostojanje ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesije. Mišljenje je usvojeno od strane Općinskog vijeća i dostavljeno nadležnom ministarstvu.

Dana 29.05.2008. godine Rješenje Komisije za provođenje postupka privatizacije o izboru najpovoljnije ponude postaje pravosnažno.

Upravni odbor Agencije za privatizaciju nakon razmatranja izvještaja o poslovanju Društva za period od tri godine, dana 30.04.2009. godine donosi Zaključak kojim kaže da bi zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za prodaju bilo štetno po elementima iz Javnog poziva, a mijenjanje istih bilo bi nezakonito zbog procedure u kojoj su učestvovali i drugi ponuđači, kao i da je jedan od ključnih kriterija iz Javnog poziva za vrednovanje ponuda postao irelaventan zbog dužine trajanja procesa.

UNIS Fagas dana 04.12.2009. godine pred Općinskim sudom u Zenici pokreće postupak tužbe protiv Agencije za privatizaciju ZDK i direktorice lično, a radi zaključenja ugovora o kupoprodaji Društva i naknade štete u visini cca 1.388.000KM.

Nadzorni odbor Visokogasa dana 21.12.2010. godine upućuje Općinskom vijeću, općinskom načelniku i ostalim odgovornim poziv za održavanje hitne vanredne sjednice OV Visoko sa ciljem zauzimanja stavova o iskazanim ozbiljnim namjerama Agencije za privatizaciju i direktorice kao tuženih, te UNIS Fagasa kao tužioca za sklapanje nagodbe o prodaji Društva Visokogasa, a što bi bilo na štetu vlasnika kapitala, tj. Općine Visoko i u direktnoj suprotnosti sa naprijed navedenim Odlukama OV Visoko, Skupštine Visokogasa, Vlade ZDK i Upravnog odbora Agencije za privatizaciju ZDK. Za održavanje ove posebne sjednice OV Visoko bila je potrebna inicijativa od strane vijećnika, a njih deset se i potpisalo, tako da je sjednica i održana.

Vijećnici su tražili obustavljanje procesa privatizacije prema uvjetima iz javnog poziva sa danom 31.12.2004. godine zbog dužine postupka, jer su se okolnosti u potpunosti promijenile.

Dana 19.01.2012. godine Općinski sud u Zenici i sudija Adnan Baručija u pravnoj stvari UNIS Fagas protiv tuženih Agencija za privatizaciju i Mufida Džindo (zaposlena kao direktor Agencije za privatizaciju) donosi PRESUDU prema kojoj je tužena Agencija za privatizaciju ZDK dužna u roku od 30 dana sa tužiteljem UNIS Fagas zaključiti Ugovor o kupoprodaji društva „Visokogas“. Sud je na kraju zaključio da je tužitelj dokazao osnov svog zahtjeva, ostale navode ovaj sud nije posebno cijenio jer isti prema njemu nisu relevantni za presuđenje u ovoj pravnoj stvari uključujući i iskaz svjedoka.

Prema mišljenju Suda, postoji odgovornost tužene Agencije za privatizaciju ZDK za nadoknadu izmakle štete UNIS Fagasu je 661.828,00KM, a što je stvarna dobit Visokogasa za 2007. i 2008. godinu. Ovaj Sud je obavezao tuženu Agenciju za privatizaciju ZDK da tužitelju isplati iznos od 661.828,00KM na ime nadoknade štete u vidu izgubljene dobiti.

Sud je odbio zahtjev tužitelja za dodatnom nadoknadom materijalne štete u iznosu od 602.547,85KM i to kao neosnovan. Naime, po zaključku ovog Suda taj izdatak ne može se tretirati kao šteta na strani tužitelja, ovaj izdatak tužitelj je imao i da bi uopće mogao da se prijavi na javni poziv bilo je potrebno da osigura garanciju.

U odnosu na tuženu Mufidu Džindo Sud je tužbeni zahtjev tužitelja odbio u cijelosti.

PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude dozvoljena je žalba Kantonalnom sudu u Zenici u roku od 30 dana od dana donošenja iste za tužene, a za tužitelja i umješače od dana prijema. Žalba se podnosi putem ovog Suda u tri primjerka.