Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dinka Omanović: Primjedba na Zapisnik s Javne rasprave o spalionici

n/r Drage Đurkovića

PREDMET:  Primjedba  na  ZAPISNIK sa  Javne rasprave  održane  20.12.2011.  sa početkom u 12 h u  Sali  općine  Visoko , ulica Alije Izetbegovića 50, Visoko  o  DOPUNJENOJ STUDIJI  UTJECAJA NA OKOLIŠ   za  industrijski  objekat – Postrojenje za termičku obradu otpada – spalionica  investitora  „Prevent Leather  Sarajevo“ d.o.o. Visoko.

„Zapisnik  mora  biti  vjerna i potpuna  slika toka i sadržaja obavljene radnje  postupka  zbog koje se vodi. Sve što je značajno  u obavljanju radnje mora se unijeti /upisati/ u zapisnik .“

Shodno  tome ,uvidom  u  Vaš  zapisnik  moram  konstatovati   sljedeće činjenice:

  1. 1. Zapisnik  ne daje  vjernu i potpunu sliku toka i sadržaja  obavljenih radnji i postupaka na samoj javnoj raspravi.
  2. 2. Zapisnik je netransparentan , nejasan i ne daje  tačne informacije ,odnosno  iskaze svih u postupku  koji  bi zakonski uticali na donošenje konačne  Odluke  o  izgradnji  spalionice.
  3. 3. Pojedini dijelovi zapisnika su diskutabilni i ne upućuju na relevantan tok  rasprave  koja se vodila  pred  96  osoba  , učesnika u javnoj raspravi.
  4. 4. Zapisnik nije numeriran i ne zadovoljava predviđenu formu.

OBRAZLOŽENJE :

Dio zapisnika obilježen kao AD 3:

U  mom prvom prezentiranju konstatovali ste  ,  da sam  kao općinska vijećnica  u OV Visoko , svoju  cijelu diskusiju  zbog dužine i praktičnosti  priložila u zapisnik.

Netačan  navod , jer dobro  znate  da sam  javno  iznijela  i  postavila  određen  broj  pitanja  predstavniku  firme „Bruimpianti Group srl-Italy „ , te mi je jedan  od  vlasnika  firme gdin. Emilio Bruanti zajedno sa  prevodiocem , pokušavao  odgovoriti  na određena pitanja,  a pošto se uvidjelo  da  ih ima mnogo , Vi  ste me prekinuli  i  tražili  da pismeno  dostavim  što sam i  učinila , to se u Vašem zapisniku ne  konstatuje.

Tražim da se u zapisnik  uvedu  moja direktno  postavljena pitanja  i  odgovori  na javnoj raspravi  jer  trebaju  biti  sastavni  dio  ovog  zapisnika , a ovim putem ih dostavljam:

1.Postoji li u BiH  već izgrađeno  postrojenje za termičku obradu otpada –spalionica,a ako  nema  zašto to tražite u Visokom koje je poznato po poljoprivredi , turizmu , a bogami i smradu iz Preventa, Da li mislite da će te unazaditi Visoko ,odnosno kako će se ponašati poljoprivrednici kada niko ne bude htio kupovati njihove proizvode iz polja pored rijeke Bosne zbog zagađenosti???

2. Kao produkt spaljivanja otpada u spalionici nastat ce tri vrste opasnog otpada: taložni pepeo, leteći pepeo i ostaci pepela iz iskorištenog filtera, projektant daje podatak da opasni otpad imamo u količini 7 do 12 posto od spaljenog otpada, prije odlaganja taložnog pepela treba isti testirati i ispitati količinu dioksina i teških metala,  te analize moraju sadržavati ukupne podatke o topivim tvarima i teške metale  član 9. Direktiva 2000/76/EC  Evropski parlament 4 decembar 2000.  Uprkos tim direktivama i standardima , da li u BiH postoji labaratorij koji će vršiti ta ispitivanja????

3. Ko će vršiti monitoring procesa, odnosno ulaznih komponenti (šta će se sve trpati unutra) i izlaznih parametara??? Dokazano je na dosadašnjem da se u tome Preventu  ne može vjerovati. Njihov interes je samo PROFIT ne gledajući na održivi razvoj.

4. Što je veća efikasnost filtera veća je i količina otpada koji ostaje u pepelu. Moje pitanje glasi: Ko će vršiti zamjenu filtera , šta će biti sa filterima čiji je rok istekao, šta od materijala koji se skupi u njima , ko će očistiti i gdje će ga odložiti???

U drugoj prezentaciji  sam kao  vijećnica  SDA Visoko  iznjela  sljedeće:

Prevent Da , zapošljavanje Da, kožarska industrija DA,Prerađivačka mesna industriija DA , ali i DA poljoprivredi u Moštranskom polju , DA razvoju turizma, DA čistom zraku , DA razvoju poslovne zone Ozrakovići , NE opasnom otpadu iz spalionice ,NE napuštenim poljima nizvodno od Preventa, NE oboljelim od karcinoma , NE  SMRDIGRADU.

Zar je važniji Vaš profit , od zdravlja i života nas  VISOČANA. Ko će namiriti štetu nastalu na poljoprivredi, jer neće niko htjeti više kupovati OZRAČENE poljoprivredne proizvode iz Moštra, Topuzovog Polja i dr. naselja . .      NEUGODNE  MIRISE   I DALjE IMAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Porediti nešto u Evropi i kako će biti kod nas  je neprincipjelno. Različiti propisi, a naši i nedorečeni, spremnost da se iskoriste „rupe“ u zakonima, te i naši običaji da se ne poštuju zakoni, jer su male kazne za zagađivače i slično.

Općina Visoko zbog učestalih incidenata, treba da uvede praksu snimanja stanja vazduha, tla i vode, kako bi se moglo u budućnosti vršiti upoređenje i lakše otkrivanje zagađivača.

Mi pričamo o spalionici a ne znamo  ni – NULTO STANjE  na općini Visoko koje:

* Treba da utvrdi u kakvom je stanju VAZDUH (smrad, buka i dr.), ZEMLjIŠTE I VODA

* Treba da utvrdi u kakvom su stanju i ljudi, koji žive u blizini, ali i malo dalje, JER KADA SE RAZBOLE ZNATI ĆE SE ONDA OD ČEGA JE, ALI ĆE BITI KASNO.

Osvrt  na studiju:

Analiza  rezultata  procjene  uticaja  na okoliš ne pokazuje  da  postrojenje neće spriječiti nastajanje   emisija  u okoliš i  da eventualni   nepovoljni  u tjecaj  neće biti sveden na najmanju moguću mjeru tj. nije dokazala da neće biti uticaja na okolinu. Studija ne zadovoljava uvjete postavljene u pravilniku o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna  procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni  i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (Sl.novine FBiH br.19/04), niti ima vrijednost Studije te projekat izgradnje spalionice otpada nije  sukladan  Strategiji zaštite okoliša FBiH.

Na onovu svega   rečenog,  kao  vijećnica OV Visoko upućujem direktno  Federalnoj  ministrici  okoliša i turizma dopis , tražim da se obustavi  postupak o ocjeni studije o uticaju na okoliš spalionice otpada u krugu Prevent Leather Sarajevo.

Predmet:  Traži se  OBUSTAVA postupka o ocjeni Studije o utjecaju na okoliš spalionice otpada  u krugu „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o.Visoko.

Poštovana ministrice,

Obraćam Vam se kao osoba koja je učestvovala  u javnoj raspravi  u vezi sa  postupkom  davanja ocjene na studiju o uticaju na okoliš  gore navedene firme  od 9 marta  na javnoj raspravi u OŠ“Kulin Ban „ Visoko  sa početkom u 12 h,  te kao učesnica  na donošenju Odluke –zaključka OV Visoko od 31.03.2011.

U pozivu koji ste javno obznanili  naglasili ste da se pozivamo na javnu raspravu o NOVOJ STUDIJI. Kako ste mogli naznačiti da je nova studija kada ste zaključkom br:UP-I-05/2-23-5-394-6/10-DĐ od 12.07.2011.  tražili DOPUNU  iste???

Ako ste tražili novu studiju zašto je broj postupka ostao isti kao i prije , valjda je trebalo otvoriti novi  broj jer se radi o NOVOJ STUDIJI????

S obzirom da imam zaključak  FMOIT , br:UP-I-05/2-23-5-394-6/10 –DĐ od 12.07.2011. koji sam pročitala i razmatrala , moram Vam postaviti pitanja koja se sama nameću :

  1. 1. Ako ste u Zaključku o odbijanju studije o procjeni utjecaja na okoliš gore navedeni broj  dali da se ista ODBIJA, po kojem osnovu imate pravo da dajete ROK  od 30 dana  investitoru za dopunu iste kada se iz  ZAKLJUČKA (OBRAZLOŽENJA) ne vidi mogućnost  REVIDIRANJA  već  se ista ODBIJA u cjelosti bez ikakvih prava na dopunu .Dispozitiv zaključka  je u koliziji sa   obrazloženjem???

Zaključkom  br:UP-I-05/2-23-5-394-6/10 –DĐ od 12.07.2011.godine.ODBILI ste studiju o procjeni uticaja na okoliš , a moje pitanje glasi:

  1. 2. Kako ste mogli istim zaključkom davati uputu o dopuni iste , te da će se u protivnom postupak obustaviti , znači   u dispozitivu imate istovremeno  ODBIJANJE I OBUSTAVLJANJE  POSTUPKA??? T o niste smjeli uraditi po Zakonu o upravnom postupku BiH.
  2. 3. Zašto ste se pozvali u  uvodu  na čl.200 Zakona o upravnom postupku  koji se odnosi na donošenje RJEŠENJA ,  a u dispozitivu  donosite  ZAKLJUČAK  te u  uputi o pravnom lijeku koju  niste ni označili  napisali : „Ovo Rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba“. Vaš  doneseni  ZAKLJUČAK   formalno-pravno je  neispravan i  nije donešen u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH .

Kako  se moglo  desiti da se u zaključku  nije spomenuo stav zakonodavne vlasti – predstavničkog tijela  OV  Visoko koji je rekao NE SPALIONICI  dana 31.3.2011. i svoj zaključak poslao FMOIT  .

 

5.Znači vijeće je jednom donijelo stav PROTIV  izgradnje spalionice u krugu Prevent Leather pa  mi nije jasno znači li to da se ne uvažava stav lokalne zajednice to jest predstavničkog tijela – vijeća i da li je  zaključak  vijeća obavezujući  za  ministarstvo  na čijem ste čelu???

6. Da li je zaključak vijeća dostavljen u aprilu 2011  FMOIT bio sastavni dio analize ove studije???

S obzirom na sve   ovo moje pobrojano , s obzirom da ste prekršili sve Zakone FBiH  i išli na ruku investitora  „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko , tražim hitnu obustavu i zaključenje postupka u vezi sa izdavanjem okolinske dozvole postrojenja za termičku obradu –spalionice u krugu Preventa.

–          Što se tiče ostalih  učesnika u raspravi  da li je namjerno ili propust  pri sastavljanju zapisnika nedostaju Vam izlaganja pojedinih učesnika rasprave,  a to su:

Prof. Elvedin Šabanović , gosp. Željko Azinović , ispred udruženja  Učenici i studenti Visokog gosp.Adi Šahinović.

Naveli ste  g-din Armin Šehović  – Eko Viking –Visoko ,  to je netačno jer pomenuti nije predstavnik navedenog udruženja.

Ostali učesnici rasprave kao i ja sama , su na vrlo nekorektan način predstavljeni u zapisniku  jer Vam nedostaju veći dijelovi izlaganja kao što su od  gosp.Ašćalić Izedina, gosp. Adnana Mevića, gosp. Nedžada Smajlovića, gosp. Salema Spahića , gđice. Lamije Karalija , gosp. Sabahudina  Čehajića , gosp. Sulejmana Ferhatovića te   G-din Arnautović Muzaferija Sabahudin?

U zapisniku  ste navodili  da su odgovore na pojedina pitanja dali određeni  imenom i prezimenom ali niste  navodili sadržaj  datih odgovora , naravno da  se u zapisniku moraju uvesti i  sadržaji njihovih odgovora  te ovim putem tražim i da to uradite.

S obzirom na gore sve navedeno  tražim da izvršite DOPUNU  Zapisnika onako kako je i bilo u toku javne rasprave  a da bih Vam pomogla kao prilog Vam dostavljam  DVD  – video zapis  javne rasprave koju je snimao  ViPromo – Gradski portal  Visokog.

Molim Vas da se u roku od 7  dana izjasnite o mojim primjedbama , a  također  ovim putem tražim  ODGOVORE   na  moja  pitanja upućena dana 13.12.2011. i 20.12.2012.  gđi. Branki  Đurić , Federalnoj ministrici  okoliša i turizma  , jer ni do  13.01.2012.nemam povratnu informaciju tj. odgovore na ista.

S  poštovanjem!

______________________

Dinka Omanović

Vijećnica OV Visoko

U prilogu Vam dostavljam DVD-video zapis javne rasprave.

Visoko, 13.01.2012.