Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tri ZAŠTO i tri ZATO sa vijećnikom u OV Visoko Jasminom Dlakićem

Vjerovatno jedini vijećnik koji se pred kraja ove godine neće stidjeti zbog svojih stavova na kraju 2011. godine i jasnog protivljenja usvajanju Prijedloga budžeta je Jasmin Dlakić, koji je jedini bio protiv usvajanja istog zbog njegove prenapuhanosti, virtualnog punjenja zamišljenim parama i njegovoj prilagodljivosti predizbornim aktivnostima, na kraju će se ispostaviti ipak „malih“ ljudi iz malih stranaka koji su na kraju svojih mandata ipak pokazali pravo lice ližući sve što su ispljuvali s govornice Vijeća protekle tri godine. Baš iz tih razloga i zbog onih dvosmislenih pet suzdržanih, bit će interesantno posmatrati kako će se ponašati zakonodavna i izvršna vlast Općine Visoko kada pri kraju ove izborne 2012. godine shvati da neće moći realizovati obećano iz preuzetih obaveza prema onima koji su ih zadužili dizanjem onih 15 ruku ZA. Jasmin Dlakić je prvi kojeg smo u ovoj novoj 2012. godini ugostili na našem sajtu i postavili mu tri jasna i koncizna pitanja ZAŠTO?

Zašto ne budžet 2012?

Prijedlog budžeta Općine Visoko za 2012. godinu nije imalo smisla podržati iz prostog razloga što isti nije pripremljen i urađen u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/06), prethodno usvojenim dokumentima Općinskog vijeća čija potreba iziskuje mnogo više sredstava od planiranih budžetom za te namjene, te zbog samog planiranja sredstava koncipiranog na „kupovini“ glasača u izbornoj godini, a ne rješavanju osnovnih životnih problema i potreba stanovništva cijele općine Visoko.

Usvojenim prijedlogom budžeta planiraju se prenesene obaveze, ali ne i prenesena sredstva iz 2011. godine.

Usvojenim prijedlogom budžetom nigdje nisu planirana sredstva koja pripadaju našoj Općini od GSM licenci kao ni njihov utrošak, a koja bi, pravilno usmjerena i transparentno raspoređena, predstavljala fantastičan vjetar u leđa razvoju i prosperitetu općine Visoko (cca 1.000.000,00 KM).

Usvojenim prijedlogom budžeta se planiraju sredstva za sufinansiranje odlaganja otpada na deponiju Mošćanica od strane Općine Visoko u iznosu od cca 350.000,00 KM, a u ovoj godini to nas je koštalo cca 650.000,00 KM kada se odvozi 30% ukupno proizvedenog otpada na području naše općine. Usvojenim Planom upravljanja otpadom (za koji osobno nisam glasao uz tvrdnju da naš budžet to ne može izdržati, a što se ovim prijedlogom budžeta i potvrdilo) planira se odvoz i odlaganje sveukupno proizvedenog otpada na području cijele općine kao i sanacija svih divljih deponija. Čistom matematičkom progresijom doći ćemo do činjenice da je za takve aktivnosti u budžetu potrebno planirati cca 2.500.000,00 KM, a naš predlagač nam je ponudio 350.000,00 KM.

Nadalje, nekorektno i nemoralno je planirati sredstva za košenje trave, sadnju cvijeća i slične aktivnosti u iznosu od cca 350.000,00 KM, a za kapitalna ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu 150.000,00 KM iz budžeta Općine ili ne planirati sredstva za izgradnju kružnih tokova saobraćaja koje je opet usvojilo Općinsko vijeće Visoko, a koji bi prestavljali jedan korak dalje u unapređenju putne infrastrukture i estetskom uređenju grada. (o.pa. sa mnogo manje, zakonski trošenog novca, može se zadržati isti nivo usluge na uređenju zelenih površina u samom gradu).

Nekorektno i nemoralno je ne staviti akcenat na trajno rješavanje uklanjanja pasa lutalica u centru grada, koji me po ovom pitanju podsjeća kao da sam došao na odlagalište mesnog otpada, a ne u kraljevski grad sa hiljadugodišnjom tradicijom.
Žalosno je da poručujemo građanima naše općine da ćemo im pomoći u liječenju od napada pasa lutalica u gradu (ali i van gradskom području), izdvajati sredstva za njihovo liječenje, a ne poduzeti sve moguće mjere da do takvih posljedica nedođe.

Nekorektno i nemoralno je ne planirati zimsko održavanje lokalnih puteva na cijelom području općine Visoko čime se na najdirektniji način vrši diskriminacija velikog dijela našeg stanovništva koje živi u ruralnim sredinama. Sramotno je da su prošle 3 budžetske godine, a da se nije osim bombastičnih priča (razne inicijative, zaključci, dopisi, protokoli i sl.) ništa konkretno uradilo niti budžetom planiralo na konkretnom rješavanju problema vodosnabdjevanja 4 mjesne zajednice (Liješeva, Kološići, Orašac i G.Zimča) pa ni Budžetom 2012.

Ambulanta u Moštru je morala biti akcentirana kao jedan od prioriteta u budžetu Općine zajedno sa izgradnjom škole u Moštru i Poriječanima, a zašto je ovim budžetom planirano za sva tri objekta sramotnih 40.000,00 KM. Ovim trendom izdvajanja iz budžeta Općine Visoko i sa viših nivoa vlasti ambulanta u Moštru će biti završena 2035. godine, a onda ćemo vjerovatno čekati X godina da se kupi oprema i ista stavi u funkciju.

Sudska izvršenja i poravnanja nisu planirana u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se svim nivoioma vlasti (Federacija, Kanton, Općina) nalaže da ukoliko imaju izvršne sudske presude dužni su u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršenja na teret tih budžeta u iznosu najmanje 5 % od ukupnog budžeta …

Ovaj budžet nije planiran u skladu sa članom 3. stav 3 Zakona o budžetima FBiH, jer ne zadovoljava osnovnu formu transparentnosti, ekonomičnosti i efikasnosti.
Ima tu još niz analitičkih pokazatelja koji ukazuju na netransparentan i nerealan budžet koji će se realizirati u 2012. godini, ali za koji bi trebala sigurno jedna šira elaboracija.

Jezikom običnog čovjeka rečeno, ovaj budžet ne doprinosi kvalitetnijem standardu stanovnika općine Visoko i ne ostavlja mogućnosti ka realizaciji minimuma životnih potreba koje trebaju biti kroz isti realizirane. Imajući u vidu naprijed kazano, sveukupnu društveno-ekonomsku situaciju i trend političkih dešavanja u BiH, s punim pravom mogu reći da prijedlog budžeta za 2012. godinu nije relano planiran, bez kvalitetnih finansijskih pokazatelja predložen, izborno koncipiran i ne predstavlja osnovu za njegovu kvalitetnu realizaciju.

Zašto ne Odluka o izvršenju budžeta 2012?

Odluka o izvršenju budžeta prati izborno koncipirani prijedlog budžeta, tačnije članom 22. pomenute Odluke Općinsko vijeće svoja ovlaštenja prenosi na općinskog načelnika, te daje mogućnost raspoređivanja javnih sredstava iz oblasti sporta, udruženjima građana i pomoći pojedincima, što predstavlja značajan iznos sredstava u budžetu 2012. Dosadašnja iskustva govore da općinski načelnik nije transparentno i realno vršio raspodjelu navedenih sredstava te da nije bilo razloga da se tako značajna sredstva daju njemu na raspolaganje, naprotiv. Vjerovatno će oni podobni i vjerni zaduženi za svesrdnu pomoć u usvajanju budžeta iz tih sredstava biti direktno podmireni ili indirektno kroz neke druge stavke jednokratnih pomoći za školovanje, studentskih stipendija, sportskih aktivnosti, udruženja građana i sl. (u budžetu planirano u razdjelu 100 pot. jed. 141 cca 2.000.000,00 KM, op.a.).

Predlagač nije jasno i precizno pojasnio na koja će se sredstva primjenjivati član 13. ove Odluke, odnosno pokazao je neznanje i svoju spremnost za kršenje pozitivnih zakonskih propisa koji se primjenjuju na utrošak javnog novca, a za radi ostvarivanja lične imovinske koristi.

Predlagač budžeta 2012. je pojasnio da se za Program komunalnih djelatnosti neće provoditi postupak javnih nabavkih, a za tekuće održavanje javne rasvjete i semafora će se raspisivati tender koje se nalazi u Programu utroška sredstava za tekuće održavanje u 2012. godini.

Uvidom u Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK („Službene novine Ze-do kantona“ broj, 17/08) jasno i precizno se vidi da se održavanje javne rasvjete nalazi u članu 3. stav 2 alineja e), te da se u istom članu i istom stavu pod alinejom k) nalaze poslovi zimskog održavanja puteva. Predlagač nije imao odgovora na moje pitanje: „Zašto se ovi poslovi nalaze u dva različita Programa i zašto se za jedne poslove raspisuje tender, a za druge ne?“, tako da je evidentno da se krše zakonski propisi i zloupotrebljava službeni položaj općinskog načelnika čime zasigurno i on ima ličnu imovinsku korist. Kad smo već kod ove teme dozvolite još samo da pojasnim sljedeće: općinski načelnik već dvije godine na isti način suprotno pozitivnim zakonskim propisima zaključuje nezakonit ugovor o zimskom održavanju lokalnih puteva sa JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko koja ne ispunjavaju minimum zakonskih obaveza za navedene poslove.

Naime, Općina Visoko je povjerila poslove zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva općine Visoko u zimskoj sezoni 2011/2012. bez provođenja postupka javnih nabavki, što je u suprotnosti sa članom 48. stav 3, članom 49. i članom 50. Zakona o cestama FBiH (“Službne novine FBiH”, broj 12/10 i 16/10).
Radovi su ustupljeni navedenom preduzeću suprotno članu 15. Pravilnika o održavanju cesta (“Službne novine FBiH”, broj 69/10). Poslovi su povjereni preduzeću koje nije registrirano za obavljanje djelatnosti zimskog održavanja (šifra djelatnosti 81.29 KDBiH 2010 ili stara šifra 90.030), što je u suprotnosti sa članom 7. i 8. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službne novine FBiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08). Iz registracije je vidno da isto preduzeće nije izvršilo svoju zakonsku obavezu a što je do sada moralo – usklađivanje djelatnosti u skladu sa KDBiH 2010. Navedeni radovi su ustupljeni pomenutoj firmi suprotno članu 13. Odluke o izvršenju budžeta (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/10).

Kao dokaz navedenog u prilogu vam dostavljam akt Agencije za javne nabavke BiH broj :02-02-1-1234-1/11 od 29.07.2011. godine kao i dopis Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Ze-do kantona broj: 18/05-07-27-30606-1/11 od 20.11.2011. godine.
Sve ovo sam prezentirao na sjednici Općinskog vijeća i smatram da je dovoljan argument da se Odluka o izvršenju budžeta za 2012. godinu zajedno sa predloženim Programima ne usvoji dok se ne vrati u zakonske okvire.

Zašto ne Odluci o komunalnim taksama?

Iz jednostavnog razloga što se predlaže povećanje komunalnih taksi određenim privrednim subjektima bez ikakvih valjanih argumenata i dokaza za takvo nešto. Nažalost od privrednih subjekata se na jedan veoma perfidan način vrši otimačina baš od onih koji nikada u životu nisu napravili niti jednu konvertibilnu marku novostvorene vrijednosti, a oni su ti majstori koji fantastično prave raspored potrošnje i visinu naknada kojim se puni rasipnički budžet.