Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžet Općine Visoko nezakonit, neefikasan, neekonomičan i netransparentan

Poštovani građani općine Visoko, usvajanjem budžeta Općine Visoko na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 29. decembra 2011. godine, propuštena je prilika da izvršni organ vlasti lokalne zajednice na demokratski način usmjeri da Općinskom vijeću ponudi budžet zasnovan prije svega na zakonu i ekonomskoj logici, a da se potom omogući transparentnost u praćenju utroška i realizacije budžetskih sredstava.
Budžet Općine Visoko za 2012. godinu sadrži samo političko-trgovačku komponentu i kao takav građanima može ponuditi samo ono što se već zove osudom Visokog, loš životni standard i sve veće zaostajanje.
Zato koristimo još jednu priliku da obrazložimo svoj stav zašto nismo podržali budžet Općine Visoko za 2012. godinu, te naše članstvo i sve građane općine Visoko adekvatno informišemo.
Naime, Zakon o budžetima u Federaciji BiH, član 3. stav 3. precizno definira sljedeće: “Izrada i izvršavanje budžeta zasniva se na načelu zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti”.
Međutim, usvojeni budžet Općine Visoko za 2012. godinu NE ISPUNJAVA NITI JEDAN OD UVJETA iz čl.3 stv 3. Zakona o budžetima u Federacije BiH.

Nezakonitost budžeta se ogleda u sljedećem:

– U budžet nije ugrađena obaveza izdvajanja 5% na ime izvršenja pravosnažnih sudskih presuda, a u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

– Prijedlog sadrži suštinske pogreške kao što je iskazivanje posebne stavke: ”Prenesene obaveze”, a što je metodološki neispravno i u sukobu s odredbama Zakona o budžetima u Federacije BiH.

– Evidentan je nedostatak procesa budžetske kontrole i revizije od strane nadležnih institucija, a na šta posebno ukazuje nedostatak transparentnosti u izvještavanju i onemogućavanje pristupu informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Federacije BiH. Uprkos obavezama koje proističu iz Zakona o budžetima Federacije BiH, Općina Visoko nije organizovala internu reviziju, niti je prešla na sistem trezorskog poslovanja (posljednji rok za UVOĐENJE TREZORSKOG SISTEMA POSLOVANJA je bio maj 2011. godine).

Netransparentnost budžeta se ogleda u sljedećem:

– Prijedlog budžeta metodološki je nepotpun jer ne sadrži kolonu planiranog izvršenja budžeta za 2011. godinu koja bi bila realan osnov i pretpostavka za budžetsko planiranje u sljedećoj fiskalnoj godini, kako u apsolutnom tako i u relativnom odnosu u ukupnom iznosu budžeta, ali i po pojedinačnim budžetskim stavkama.

– Prijedlog budžeta nema dinamički karakter, nema podataka o planu budžeta za 2011. godinu, te je prijedlog bio dokument koji je neuporediv sa bilo čime.

Budžet je nedovoljno analitičan i netransparentan kako na strani prihoda tako i na strani rashoda, a ne pruža dovoljno elemenata za kvalitetnu raspravu i razmatranje.

– Na strani rashoda nisu kao posebni i namjenski izdvojeni rashodi čije finansiranje je obezbjeđeno sa ostalih nivoa vlasti i za koje je budžet Općine precijenjen, kako na strani prihoda tako i na strani rashoda, te se stiče dojam da su isti troškovi Općine, odnosno da su finansirani iz općinskog budžeta, (stipendije se odobravaju i isplaćuju iz kantonalnog budžeta isto kao i pomoći za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija, pomoći u liječenju, troškovima dženaze – sahrane i sl., davanja iz socijalne zaštite, kapitalna davanja i ostalo).

Neefikasnost i neekonomičnost budžeta se ogledaju u sljedećem:

– Negativan trend ostvarenja priliva od indirektnih poreza posljednjih mjeseci upozorava na oprez kod budžetskog planiranja za 2012. godinu, o tome nema ni riječi, kao ni o najavi odraza i efekata „krize sa duplim dnom“ koja nas očito očekuje u narednom periodu. Viši nivoi vlasti Zeničko-dobojski kanton i Federacija BiH još nisu usvojile budžete za 2012. godinu usljed neizvjesnog trenda ubiranja javnih prihoda u narednoj godini, pa se pristupa donošenjima odluka o privremenom finansiranju.

– Prijedlog budžeta ne predstavlja realnu projekciju javnih prihoda za 2012. godinu, „prenapuhan je“ i nerealan (prema podacima Federalnog ministarstva za  finansije projekcija u dijelu indirektnih prihoda za općinu Visoko je 3.475.869 KM, a u prijedlogu budžeta je 3.934.000.00 KM).

– Prijedlog budžeta je precijenjen i u dijelu prihoda od prodaje imovine obdanište ”Prijeko”, (napominjemo da je ista stavka bila planirana i u budžetu za 2011. godinu, ali nije realizovana). Napominjemo i odluku Općinskog vijeća kojom se utvrđuje niža početna prodajna cijena pomenute imovine kao i propali tender za prodaju.

-Prijedlog budžeta je precijenjen i na nekim drugim stavkama kao što su npr. takse na isticanje firmi, što smatramo direktnim udarom na ionako oslabljenu i opterećenu privredu i što može, uz ostale recesivne uticaje, dovesti do eventualnog smanjenja broja poreskih obveznika na području općine Visoko.

Budžet je precijenjen i na stavki „Prihodi od drugih nivoa vlasti“ kada znamo činjenicu da Općina Visoko već godinama ne povlači i ne realizuje odobrena namjenska sredstva iz kantonalnog budžeta gdje je samo na poziciji vodnih naknada u 2010. godini ostao neutrošen ukupan odobreni iznos, a od odobrenih cca 373.000.000 za 2011. godinu još nije realizovana ni jedna konvertibilna marka. Za sufinansiranje razvoja privredne zone Ozrakovići nije ni podnesena aplikacija kantonalnom Ministarstvu za privredu, te je po tom osnovu ostalo neiskorišteno cca 300.000.00 KM, jer nije osiguran uvjet postojanja državnog zemljišta u poslovnoj zoni, barem u minimalnom obimu, a što je bilo moguće usvajanjem regulacionog plana zone i otkupom zemljišta u cilju obezbjeđenja uvjeta za uspostavljanje putne infrastrukture. Isto očito neće biti urađeno ni u narednoj fiskalnoj godini. Također, očito je da Općinske strukture upravljanja nemaju namjeru aplicirati ni prema federalnim fondovima i sredstvima kao što su npr. sredstva za zaštitu kulturno-historijskih spomenika, a što se vidi iz projekcije utroška za zaštitu Mila gdje je budžetom planiran iznos 0 KM.

-Očiti je nedostatak strategije u oblasti javnih kapitalnih radova, posebno kada je riječ o rekonstrukciji vodovoda, proširenju mreže vodosnabdijevanja i kanalizacije, odvoza i deponovanja smeća, zimskog čišćenja ulica i trotoara u prigradskim naseljima, odakle veliki broj djece i građana dolazi u grad na posao i u školu (Zbilje, Taukčići, Kula Banjer, Čekrekčije – nemamo uopće zimskog čišćenja trotoara).

Pored navednog želimo ukazati na još neke nelogičnosti u usvojenom budžetu za 2012. godinu. Program komunalnih djelatnosti donesen uz budžet za 2012. godinu sa planiranih 300.000 KM za održavanje javnih saobraćajnih površina, te planiranih 410.000 KM za održavanje javnih zelenih površina nisu odraz stvarnih potreba kao ni predloženi Program za rekonstrukciju gradske vodovodne mreže te Program utroška sredstava za tekuće održavanje. Interesantno je da se u 2012. godini najavljuje realizacija projekata GSM licenci iz davne 2007. godine. U budžetu nije predviđena realizacija projekta vodosnabdijevanja četiri mjesne zajednice iz vodozahvata Fojnica, kao ni rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Gračanice, Banjera, Čekrekčija…
Nije predviđeno ni rješavanje pitanje pasa lutalica u skladu sa zakonom, pa je pitanje planira li se izgradnja azila za pse ili nešto drugo, a posebno je li 30.000 KM za tu namjenu dovoljno?

Zbog čega zimsko održavanje cesta ne uključuje prigradska naselja iz kojih djeca pješice idu u školu i zašto zimsko održavanje regionalne ceste, u skladu sa zakonom, nije povjereno službi koja održava gradske ulice, a sporazumno sa direkcijom cesta i nadležnim kantonalnim organom kako to zakon i predviđa?
Sa druge strane, Općina preuzima sufinansiranje troškova koji se za sve druge općine u cjelosti finansiraju iz kantonalnog budžeta – grijanje srednjih škola, dok svjesno ne obezbjeđuje sredstva za finansiranje rada ustanova gdje baštini osnivačka prava i obaveze – muzeja i bibilioteke. Ovo je samo još jedan primjer nesaradnje sa višim nivoima vlasti i nekoordinacije u radu, kao i u samom postupku budžetskog planiranja.

Uz želju za zajedničkim napretkom i uspjehom svih građana općine Visoko, srdačno vas pozdravljamo.

SDA Visoko