Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Krše li se pravila?

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća vijećnica Dinka Omanović je pozvala ljekare u visočkom Domu zdravlja da se izjasne hoće li raditi u privatnoj praksi ili u javnoj zdravstvenoj ustanovi i pozvala se na član 77. Zakona o radu  prema kojem zaposlenik ne može obavljati poslove iste djelatnosti koju obavlja poslodavac, jer bi u protivnom bio u konkurenciji sa poslodavcem i uticao na poslovanje poslodavca i njegove ekonomske efekte.

Njeno izlaganje bio je dio odgovora na pitanje upućeno Upravnom  odboru  JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“  Visoko, Ministarstvu zdravstva  Ze-do kantona, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Federalnom ministru zdravstva o radu zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena, odnosno radu u privatnim ordinacijama.

Pravilnikom o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena FBiH, u članovima 3. i 4. je naveden način na koji zdravstveni radnici mogu raditi van punog radnog vremena.

“Da li je moralno i etički provođenje ovog pravilnika, pogotovo čl. 3 i čl. 4,  a  vezano za  istovremeno obavljanje javne funkcije direktora JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko,  doktora ginekologa u JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko, te obavljanje privatne prakse u ginekološko-akušerskoj ordinaciji dr. Šahinović u kojoj je vlasnica ista osoba? Ujedno tražim tumačenje od strane Federalnog ministra zdravstva Pravilnika o  uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena FBiH na način da obrazložite da li se članovi 2. i 3. pomenutog pravilnika odnose i na direktore  domova zdravlja u FBiH i ko njima daje saglasnost za obavljanje poslova izvan punog radnog vremena.” – pitala je vijećnica Omanović.

Na pitanje vijećnice Dinke Omanović odgovor je stigao iz nadležnog Federalnog ministarstva zdravlja. U odgovoru se, između ostalog, kaže: “Zdravstveni radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi u stalnom radnom odnosu, može obavljati poslove svoje struke dopunskim radom, ali ne duže od jedne trećine punog radnog vremena i to:

–  u javnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je uposlen u stalnom radnom odnosu,

–  u drugoj zdravstvenoj ustanovi, u svim oblicima svojine,

–  kod zdravstvenog radnika iste specijalnosti koji obavlja registrovanu privatnu praksu.

Obavljanje dopunskog rada odobrava direktor zdravstvene ustanove u kojoj  je zdravstveni radnik zaposlen u stalnom radnom odnosu, a saglasno svojim nadležnostima iz propisa o radu, zaključivanjem ugovora iz člana 185. Stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti” – navodi se u odgovoru federalnog ministra zdravstva Rusmira Mesihovića i dodaje da se dopunski rad više ne može obavljati u vlastitom poslovnom prostoru, niti se mogu primijeniti odredbe navedenog Pravilnika u tom dijelu.

„S tim u vezi nedvojbeno proizilazi da se naprijed navedenim odredbama ne definiše davanje odobrenja za rad izvan punog radnog vremena direktoru zdravstvene ustanove“ – odgovara ministar Mesihović.