Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ubuduće zagađivačima Visokog 170KM po toni prašine, 38KM po toni SO2 ispuštenog u zrak i 36KM po toni emitovanog azot-dioksida

Koncept uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, u organizaciji Ministarstva okoliša i turizma Federacije, prezentovan je na sajmištu ZEPS-a. Predstavljen je model koji će Federacija BiH primjenjivati u oblasti upravljanja ovom vrstom otpada, a, nenajavljeno i nova federalna Uredba kojom je utvrđena obaveza plaćanja naknade, zagađivačima zraka.

Depozitni model, za koji se federalno ministarstvo okoliša i turizma opredijelilo kod upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, nedavno usvojenim pravilnikom o zbrinjavanju ambalažnog otpada, trebalo bi da uvede reda u ovoj značajnoj oblasti. Namjera mu je uvođenje operatora, koji će imati obavezu upravljanja otpadom, prema precizno utvrđenom sistemu, te podstaći preduzeća na razvoj u tom pravcu.

Ovom prilikom prezentovana je nova federalna uredba, koja uvodi princip ‘zagađivač plaća’ u sistem zaštite okoliša. Prema ovom propisu, sve kompanije koje vrše pritisak na okoliš, imaju obavezu retroaktivnog plaćanja naknada Federalnom fondu za zaštitu okoliša, koje se određuju prema kriterijima vrste, osobine i količine emisija sumpor i azot dioksida, te čestica prašine.

Utvrđena je visina te naknade, koja iznosi 170 KM po toni prašine, 38 po toni SO2 ispuštenog u zrak i 36 KM po toni emitovanog azot-dioksida. Primjedbe na ovu uredbu odnosile su se na vrstu polutanata koja će na ovaj način biti mjerena i sankcionisana, te na način kontrole tačnosti izvještaja, koje zagađivači dostavljaju Ministarstvu za okoliš i turizam Federacije BiH.

Cilj uredbe je poticanje firmi zagađivača na implementaciju projekata kojim bi se značajnije smanjio pritisak na okoliš.

Posted in BiH