Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jasmin Dlakić postavio jasno vijećničko pitanje, a dobio nikakav odgovor

Na 32. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.07.2011.godine, vijećnik Jasmin Dlakić uputio je Općinskom vijeću slijedeću inicijativu:

“Upućujem inicijativu da se bezuslovno pristupi provođenju prostornog plana u Šarenim Hanovima i u sklopu istog završe poslovi na rušenju stare školske kuhinje gdje je planiran ulaz za učenike i uposlenike škole, završe radovi na izgradnji ulične rasvjete, izdaju rješenja o legalizaciji objekata koji ispunjavaju zakonske uslove i izvrši uklanjanje objekata koji ne ispunjavaju, te da se oslobode uzurpirane javne površine i trotoari.”

Na ovu inicijativu pomoćnik načelnika Nidžara Hadžiomerović dala je slijedeći odgovor:

– Lokalitet Šareni Hanovi obuhvaćen je Regulacionim planom “Šareni Hanovi” – D.Moštre, a Odlukom o provođenju Izmjene Regulacionog plana “Šareni Hanovi” D.Moštre (“Službeni glasnik Općine Visoko” br:06/05) utvrđeni su uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i objekata unutar obuhvata Regulacionog plana.

Ovo Odluka stupila je na snagu u oktobru 2005. godine i ista se od tada primjenjuje. Kada je riječ o staroj školskoj kuhinji, zahtjev OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” D.Moštre za uklanjane stare školske kuhinje je odbijen Rješenjem br:03/1-23-2-27/10 od 19.05.2010. godine. Na Rješenje OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” uložila je žalbu Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, o žalbi još nije odlučeno.

Ostali zahtjevi navedeni u inicijativi rješavaju se u skladu sa Zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast navedenom Odlukom.