Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mile su zapravo Mili

Vijećnica SDA Dinka Omanović upoznala je vijećnike Općinskog vijeća Visoko o grešci u nazivu nacionalnog spomenika Mile – krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima. Naime, ovaj lokalitet se zapravo zove Mili, a ne Mile, kako je to do sada navedeno. Grešku su utvrdili članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika tokom Projekta početnih intervencija na definiranju lokaliteta Mili – Arnautovići.

– Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, člana 39. stav 1. I člana 40.a. Poslovnika o radu komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Sl.glasnik BiH, br.4/03, 33/03 ,i 31/04, na 46. Sjednici održanoj od 8. do 11. septembra 2009.g. donijela je:

Odluku o izmjenama Odluke o proglašenju Arheološkog područja Mile – krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko, nacionalnim spomenikom BiH (Odluka broj:05.2-2-106/09-3 od 09.09.2009.) U obrazloženju se navodi da je Federalno ministarstvo za prostorno uređenje zatražilo dopisom broj:UPI/03-23-2181/09 od 30.07.2009. stručno mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na Projekat početnih intervencija na definiranju lokaliteta  Mili – Arnautovići, koji je izradio Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva za kulturu i sport. U postupku izrade stručnog mišljenja izvršen je uvid u tehničku dokumentaciju u prilogu Odluke o proglašenju Arheološkog područja Mili – krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, općina Visoko, nacionalnim spomenikom BiH i arhiviranu dokumentaciju i utvrđeno da se u članu III stav 4. Odluke greškom više puta ponavlja k.č.692 a da je ispuštena k.č.broj 697, te da je pogrešno naveden naziv lokaliteta Mile /ispravno je MILI/ zbog čega je neophodno izvršiti odgovarajuću izmjenu, odnosno dopunu navedene Odluke.