Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zelihić Elvir i Hurem Senad mogu nastaviti “bespravno započetu izgradnju poslovnog objekta”

Nakon što su se pobunili stanari susjedne zgrade u ulici Branilaca, a vezano za izgradnju poslovnog objekta koji su započeli investitori Zelihić Elvir i Hurem Senad, i nakon izlaska inspekcije na lice mjesta radovi su bili obustavljeni. Sve se to dešavalo prije nekoliko mjeseci, a radi se o izgradnji objekta na mjestu nekadašnjeg zelenog parka u kojem je bila rijetka japanska jabuka koja je kasnije nestala, a park postao “zelenara” Sejdić Zajke poznata po imenu “Madona”. Nekolicina stanara susjedne zgrade izrazila je nezadovoljstvo narušavanjem njihove privatnosti ovim građevinskim poduhvatom, angažovali su advokate i sudskim putem pokušali zaustaviti izgradnju. To im je privremeno i uspjelo sve do 04.07. ove godine kada pomoćnik načelnika iz Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline Nidžara Hadžiomerović potpisuje RJEŠENJE o “legalizaciji bespravno započete izgradnje poslovnog objekta”. Objavljujemo originalni sadržaj ovog RJEŠENJA na ime Elvira Zelihića broj: 03/01-23-5-223/10, a gotovo identično je i RJEŠENJE broj 03/01-23-5-223/10 na ime Senada Hurema sa neznatnim izmjenama brojki i firmama koje su radile projektnu dokumentaciju.

Općinska Služba za prostorno uređenje, imovinsko- pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, općine Visoko na osnovu člana 73.Zakona o građenju („Sl.novine ZE-DO kantona br. 2/08) i člana 6. Odluke o osnivanju jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi općine Visoko („Sl. Glasnik općine Visoko“ br. 4/05), rješavajući po zahtjevu Zelihić Elvira sina Naila iz Visokog, da se izda odobrenje za legalizaciju bespravno započetog poslovnog objekta donosi:

RJEŠENJE

  1. LEGALIZUJE SE Zelihić Elviru sinu Naila iz Visokog, općina Visoko, bespravno započeta izgradnja poslovnog objekta dimenzija 15,50 m X 5,60 m, spratnosti  Su + P u ulici Branilaca, općina Visoko, na zemljištu označenom kao k.č.br. 1692/2 u K.O. Visoko, odnosno na mjestu označenom u skici lokacije objekta, a sve prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj od „Sinteza“ d.o.o. Visoko, koja je korigovana i ovjerena od ove Službe.
  2. Objekat je lociran na granici parcela označenih kao k.č.br. 1692/3 i 1692/4 u K.O. Visoko i na granici parcele prema gradskoj ulici, odnosno 1,0 m od granice parcele prema k.č.br. 1690 i 5,10 m u odnosu na građevinski liniju  stambeno-poslovnog objekta izgrađenog na parceli označenoj kao k.č.br. 1691 u K.O. Visoko. Prilaz parceli je sa pristupnog puta označenog kao k.č.br. 1690/1 i k.č.br. 1692/1 u K.O. Visoko. Parkiranje vozila na javnom parkingu.
  3. Prilikom nastavka započete izgradnje investitor je dužan pridržavati se slijedećih uslova:

–  Konzolni istaci prema susjednim parcelama nisu dozvoljeni,

–  Krovne plohe sa minimalnim padom, max do 2%, bez armirano-betonske atike, kao i drugih uslova utvrđenih u korigovanoj projektnoj dokumentaciji od strane Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline. Odobrenje obuhvata: građevinske, građevinsko-zanatske radove i instalaterske radove na unutrašnjoj instalaciji električne energije, vodovoda i kanalizacije.

  1. Po pravosnažnosti  rješenja investitor je dužan platiti zakonom propisane naknade.
  2. Investitor je dužan po završetku radova pribaviti odobrenje za upotrebu objekta.

U provedenom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz člana 78. Zakona o građenju i člana 133.Odluke o provođenju Prostornog plana općine Visoko za period 2002-2020 godine („Sl. Glasnik općine Visoko“ br.7/03), te je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona Zenica, u roku od 15 dana, računajući od dana dostavljanja.

Žalba se upućuje neposredno ovoj Službi, a može se izjaviti i na zapisnik ovog organa.

POMOĆNIK NAČELNIKA

Nidžara Hadžiomerović, dipl.ing.arh