Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Neki materijali za sjednice nisu usaglašeni sa pozitivnim zakonskim propisima

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Visoko bila je otvorena duža rasprava između vijećnice Dinke Omanović i sekretara OV Zekije Omerbegović. Rasprava se odnosila na  Odluku o raspisivanju oglasa za imenovanje člana OIK  Visoko. Po završetku sjednice, pitali smo vijećnicu Dinku Omanović  za njeno obrazloženje  same konfrontacije sa sekretarom Općinskog vijeća Zekijom Omerbegović koja je u jednom trenutku naglasila da je sve „atak“ na nju.

„Kao  vijećnica  OV  koja prati sve materijale koji se daju na klupe  vijećnika i da li su u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, našla sam niz propusta u samoj Odluci i Javnom oglasu, te sam to  dobronamjerno i sugerisala  da bi se  ispoštovala  zakonska procedura  pozivajući se na odredbe Izbornog zakona BiH u kojim je tačno navedeno šta treba biti u Javnom oglasu. U ponuđenom javnom oglasu, koji je nažalost i prošao jer su vijećnici ponovno obmanuti od strane predlagača, nije navedeno da kandidat mora priložiti  Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, tako da nam se može desiti da nam se prijavi i lice koje ima pravosnažnu presudu, tj. koje je kažnjavano, zatim fotokopija lične karte, opis  pozicije na koju se kandiduje i niz drugih neusaglašenosti s Izbornim zakonom BiH. Što je veći  apsurd, ponuđena Odluka nije data ni u Nacrtu ni u Prijedlogu, jer to ne stoji u samom aktu. Također, prekršen je Poslovnik o radu OV u dijelu načina donošenja odluka, što znači  da kao takva nije mogla ići na vijeće i sve nam to govori da služba vijeća ne radi u skladu sa zakonskom procedurom i pravi  razne propuste. Ovo  danas nije jedini primjer poturanja materijala vijećnicima koji nije usaglašen s pozitivnim zakonskim propisima. Podsjećam vas na Odluku o proširenju djelatnosti i usklađivanju s klasifikacijama JP, koja također nije pratila određene odredbe više Zakona koji tretiraju tu oblast /Zakon o privrednim društvima, Zakon o komunalnoj djelatnosti i dr./ Pozivajući  se na članove 25. i 19. Poslovnika OV, a koji su osnov u smislu da vijećnici dobijaju materijale, koje pripremaju službe koje garantuju zakonitost predloženih materijala, kao i da je sekretar Vijeća dužan da u skladu s članom 25. vodi računa o zakonitosti akata koji se donose na vijeću, moja istupanja idu u cilju donošenja Odluka koje su u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Nadam se da će pojedini vijećnici početi savjesno i odgovorno obavljati posao vijećnika i neće dozvoliti i dalje donošenje Odluka koje nisu u skladu s pozitivnim zakonskim propisima“ – izjavila je za Visoko.co.ba Dinka Omanović, vijećnica SDA u OV Visoko.

Tokom rasprave o navedenoj tački, sekretar OV Zekija Omerbegović je demantirala navode o neusaglašenosti odluke s Izbornim zakonom BiH, pozivajući se na njihove propise prema kojima se odluka i usaglašavala za Javni oglas.