Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kanton i Općina dogovorili da ne bude kružni tok kod naplatnih kućica, Općina nije nadležna za eventualni kružni tok kod BP Suša i na Autobuskoj stanici

Na 29. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28. 04. 2011. godine, vijećnik Jasmin Dlakić uputio je slijedeću inicijativu:

“Pokrećem inicijativu da se regulacija saobraćaja na raskrsnicama na ulazu u grad Visoko (kod naplatnih rampi autoputa, BP “Suša” i Autobuska stanica) preurede u kružnin tok saobraćaja sa svim pratećim sadržajima. Razlog pokretanja ove inicijative je bolji tok odvijanja saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju sa praktičnog aspekta i okolnog uređenja sa estetskog smisla”.

Na osnovu podnesene inicijative dajemo slijedeće izjašnjanje:

Izgradnjom mosta “Podvanj” i izgradnjom dijela autoputa sa naplatnim kućicama, nadležno kantonalno ministarstvo u dogovoru sa Općinom, uredilo način i tok saobraćaja na predmetnom lokalitetu, te je time realizovan saobraćajni projekat ovog lokaliteta. U dijelu inicijative koje se odnosi na preuređenje raskrsnica “BP Suša” i “Autobuska stanica”, dajemo slijedeće izjašnjenje:

Radovi na preuređenju raskrsnica koje su dijelovi regionalnih cesta su u nadležnosti kantonalnog ministarstva. Služba će zatražiti mišljenje ministarstva kako bi se mogli konkretnije očitovati o inicijativi, s obzirom na to da i sama inicijativa iziskuje materijalna sredstva (projekat i njegovu realizaciju).