Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pravilnik o korištenju ribljeg fonda

Obavještavamo sve članove društva da je nakon dobijanja koncesije na riblji fond na ribolovnoj zoni općine Visoko, koja je dobijena na tenderu u 2010. godini i plaćena 5000,00 KM od strane Društva, urađen i usvojen Pravilnik o korištenju ribljeg fonda sa režimom ribolova na „našim“ vodama. Pravilnik o korištenju ribljeg fonda urađen je na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu donesenog od strane Federalnog ministarstva za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo FBiH.
Naše Društvo je na osnovu donesenog Pravilnika izvršilo obilježavanje ribolovne zone Visoko, a u pripremi su table za obilježavanje prirodnih plodišta, povremenih zabrana ribolova, zabrana bacanja smeća, građevinskog materijala i drugog otpada.

U okviru Društva formirana je radna grupa za praćenje svih dešavanja na vodama ribolovne zone Visoko kad je u pitanju ispuštanje otpadnih voda, nelegalne kanalizacije i svih drugih pojava koje se negativno odražavaju na riblji fond. Navedene negativne radnje prati i ribočuvarska služba našeg društva, te o svim negativnim događanjima na „našim“ vodama šalju se obavještenja nadležnim inspekcijskim službama, sa zahtjevom za kažnjavanje prekršilaca.

Potpisivanjem ugovora o koncesiji na riblji fond na „našim“ vodama, Društvo je dobilo pravo i obavezu da se brine i da raspolaže sa ribljim fondom, da provodi gore navedene radnje u cilju zaštite i unapređenja ribljeg fonda. Pozivamo članove Društva da prate situaciju na „našim“ vodama i da o uočenim negativnim pojavama obavještavaju SRD „Visoko“ Visoko, a ako su u mogućnosti da negativne pojave na „našim“ vodama i dokumentuju – fotografišu.