Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za čišće Visoko

Vjerovatno kao i većina drugih opština u Federaciji BiH ni na području opštine Visoko nije do kraja riješen problem sakupljanja i deponovanja otpada sa cijelog područja opštine. Ipak, nadležne službe u Opštini Visoko rade na rješavanja tog problema, ali i generalno sa aktivnostima u skladu sa usvojenim strateškim opredjeljenjima u ovoj oblasti od strane Opštinskog vijeća. Tako je planirano privođenje odlagališta u Očazima konačnoj namjeni, zatim početak odvoza i deponovanja komunalnog otpada u punom kapacitetu na regionalnu deponiju “Mošćanica”, ali i nastavak aktivnosti na konačnom odabiru lokacije za izgradnju međuregionalne deponije, čiji je nosilac aktivnosti SERDA.

POSTAVLJENO ŠEST CILJEVA

Također, prema navodima iz Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetsko-stambene poslove i zaštitu okoline, tokom 2010. godine, a u skladu da Planom upravljanja otpadom na području Ze-do kantona za period 2009-2018. godina ova služba je u saradnji sa programom švedske Međunarodne agencije za saradnju i razvoj SIDA pripremila Opštinski plan upravljanja otpadom za period 2011-2014. godina, koji se zasniva na proširenju organizovanog sistema prikupljanja otpada. Tim planom pored snimanja postojećeg stanja u ovoj oblasti Opština Visoko je postavila i šest ciljeva za ovaj period.
“Ti ciljevi su da se postepeno cijela teritorija opštine Visoko pokrije sa organizovanim sistemom prikupljanja otpada, zatim da se sav prikupljeni otpad transportuje na regionalnu deponiju i odloži na sanitarni način. Jedan od ciljeva je i izgradnja transfer stanice, kao i postepeno uvođenje razdvajanja otpada na mjestu nastanka. Kada su još dva cilja u pitanju, to su uklanjanje divljih deponija te sistem izdavajanja računa.” – naveli su iz nadležne Službe.

ČETIRI PROJEKTA

Inače, opštinski plan upravljanja otpadom sadrži i četiri projekta koji su u funkciji realizacije zacrtanih ciljeva, a to su između ostalog proširenje zone organizovanog sakupljanja otpada na cijelu teritoriju opštine, te zamjena stare i dotrajale opreme i poboljšanje sadašnjeg sistema odvoza.
Prema informacijama sa kojim se raspolaže, projekat proširenja zone je već odobren od strane SIDA-e, odnosno obezbijeđena su sredstva u iznosu od oko 430 250 KM sa sufinansiranjem od strane opštine Visoko u iznosu od 10 posto. Realizacija ovih sredstava je u fazi raspisivanja međunarodnog tendera za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku specijaliziranog vozila za prikupljanje otpada u vrijednosti od 250 hiljada KM.

(Ze-do eko)