Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poništite Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora broj 01/2-02-606/10

Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratila se 07.12.2010.godine Lejla Spaho prigovorom na Rješenje načelnika Općine Visoko broj; 01/2-02-606/10 o razrješenju Nadzornog odbora JKP “Visočica” Visoko i Rješenje načelnika Općine Visoko broj: 01/2-02-817/10 o razješenju privremenog Nadzornog odbora JKP “Visočica”. Podnositeljica prigovora smatra da su navedena Rješenja, kojim je razrješena dužnosti člana Nadzornog odbora, u suprotnosti sa zakonom jer imenovanje ili razrješenje, kako privremenih tako i konačnih Nadzornih odbora javnih preduzeća, nije u nadležnosti općinskih načelnika. Nadalje ističe da su pobijana Rješenja donesena bez provođenja pravilnog i pravičnog postupka obzirom da nije imala mogućnost da se izjasni o relevantnim činjenicama i okolnostima jer nijedno Rješenje ne sadrži pouku o pravnom lijeku koja nezadovoljnog člana upućuje o njegovim pravima.

Žaliteljica također smatra da je razlog razrješenja konačnog Nadzornog odbora i imenovanje privremenog bio navodni neposluh prema načelniku Općine.

UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Povodom podnesenog prigovora ombudsmeni BiH su, saglasno svojim zakonskim ovlaštenjima, u dva navrata tražili izjašnjenje odgovorne strane radi utvrđivanja da li je postupak razrješenja proveden u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Postupajući po navedenom zahtjevu ombudsmena, dostavljen je odgovor u kome se navodi da je općinski načelnik, obzirom na okolnosti u kojima se našao rad Nadzornog odbora i hitnosti imenovanja direktora, opravdano zaveo privremene mjere u preduzeću, te da je i mjera neimenovanja članova Nadzornog odbora po isteku njihovog prvog mandata u privremenom Nadzornom odboru solidno odmjerena u odnosu na preuzimanje ingerencija upravljanja u preduzeću bez stavova nadležne službe i općinskog načelnika u ime osnivača. Prilikom istraživanja da li su u postupku razrješenja Nadzornog odbora i privremenog Nadzornog odbora JKP “Visočica” Visoko ispoštovane odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, ombudsmeni BiH su utvrdili slijedeće:

– Dana 17.05.2010.god, predstavnik Općine Visoko u Skupštini JKP “Visočica” donosi Rješenje o konačnom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća kojim je Spaho Lejla imenovana za člana na period od četiri godine.

– Dana 08.09.2010.god, općinski načelnik donosi Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora JKP “Visočica” Visoko, broj 01/2-02-606/10 od 08.09.2010.god kao razlog navodeći pokretanje postupka imenovanja direktora Preduzeća bez konsultacija i informisanja osnivača. Istog dana općinski načelnik donosi Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora za čijeg je člana ponovno imenovana i podnositeljica prigovora na period na 60 dana od dana imenovanja.

– Općinski načelnik, dana 23.11.2010. god donosi Rješenje o razrješenju privremenog Nadzornog odbora JKP “Visočica” Visoko i isti dan imenuje novi privremeni Nadzorni odbor Rješenjem broj; 01/2-02-818/10 na period od 60 dana od dana imenovanja.

– Dana 08.12.2010.god općinski načelnik objavljuje Oglas za imenovanje Nadzornog odbora JKP “Visočica” Visoko u listu “Dnevni Avaz” i ” Službenim novinama FBiH”.

…………..

 

Ombudsmeni na kraju svog nalaza i zaključka dali su PREPORUKU Skupštini JKP “Visočica” Visoko, načelniku Općine i Općinskom vijeću u kojoj stoji:

1. Da ponište Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora broj 01/2-02-606/10;

2. Da u skladu sa zakonom izvrše postupak imenovanja članova Nadzornog odbora poštujući principe određene Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

3. Da u roku od 30 dana od dana prijema PREPORUKE obavjeste Instituciju ombudsmena o poduzetim mjerama

Ombudsmeni BiH:

Nives Jukić

Ljubomir Sandić

Jasminka Džumhur

 

Prethodno je gospođa Spaho bezuspješno upozoravala na nezakonitost svog razrješenja;

 

U skladu sa odredbama  člana 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima

F BiH ( Službene novine FBiH br 12/03) člana 33. Statuta  općine Visoko ( Službeni glasnik općine Visoko broj 1/08 i 5/08) i člana 17. Odluke o promjeni oblika JKP“ Visočica „Visoko“ i organizovanja javnog preduzeća u obliku društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima ( Službeni glasnik općine Visoko broj 8/06 i 5/09)

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JKP“ Visočica“ Visoko   Općinskog  načelnika broj 01/2-02-817/10 od  23.11.2010.

Spaho  Lejla,  dipl.ing.građ.

Član – podpredsjednica  Nadzornog  odbora  JKP „Visočica“ Visoko

UPOZORAVA  NA  NEZAKONITO DONOŠENJE RJEŠENJA

I  DOSTAVLJA SE

Dana 24.11. 2010. dobila sam  Rješenje o razrješenju privremenog nadzornog odbora JKP „Visočica“ Visoko, kojim me Općinski Načelnik općine Visoko razrješava kao člana Nadzornog odbora. 

UPOZORAVAM  NA NEZAKONITO DONOŠENJE OVOG RJEŠENJA IZ SLJEDEĆIH RAZLOGA:

  1. Procedura imenovanja privremenih  Nadzornih odbora prilikom podnošenja  ostavki gđa. Zečević Mirsada  i gosp. Breščić  Zijad,  kao  predsjednice   i  člana  Nadzornog  odbora i donošenja rješenja o privremenim Nadzornim odborima, nije   provedena  tranpsrentno i pravilno.

U skladu sa odredbama člana 22. stav 1 tačka 18. to  pravo  pripada Općinskom vijeću- koje  čini Skupštinu društva i Komisiji za izbor i imenovanja koja je  izabrana  u  skladu sa Statutom o radu Općinskog vijeća.  Činjenica je  da  Općinsko vijeće niti jednim  svojim aktom ovu nadležnost nije prenijelo na Općinskog načelnika, te smatram  da rješenje  koje  je donijeto o razrješenju  privremenog Nadzornog  odbora nije izvršilo pravno legitimno lice.

Ovim  aktom  Općinski načelnik   nije  mogao  da  razriješi   mene kao  člana Nazornog  odbora  niti da vrši odabir kandidata  kao novog privremenog   Nadzornog odbora jer  pozicija Načelnika je  u suprotnosti sa odredbama člana 2. stav1. tačka 1.6. Zakona  o ministrskim i drugim imenovanjima F BiH .

  1. Po  osnovu  raspisanog konkursa  za izbor  članova Nadzornog  odbora JKP „Visočica“ Visoko,  u skladu sa procedurom o  izboru i imenovanju Općinsko vijeće- Skupština društva  na prijedlog Komisije  za  izbor  i  imenovanje usvojilo je da Nadzorni  odbor sačinjavaju  Zečević Mirsada, Spaho Lejla  i Breščić  Zijad.

Poslovnikom o radu Nadzornog  odbora JKP „Visočica“  Visoko, koji je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim  preduzećima  članom 3. pomenutog  poslovnika  navodi  se „ Nadzorni odbor je organ  Preduzeća i imenuje ga Skupština………… Mandat predsjednika i članova  nadzornog odbora traje  četiri godine“, što  znači da meni nije prestao madat sve dok me ne razriješi Skupština društva.

Članom 4.  Poslovnika  o radu nadzornog  odbora JKP „Visočica“ Visoko  navodi se : „ Presjedniku i članovima Nadzornog odbora, pored isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru na jedan od sljedećih načina:

v  Ako budu  razrješeni prije isteka mandata,

v  Ako zatraže ostavku u Nadzornom  odboru,

v  U slučajevima utvrđenim Zakonom ,

a s obzirom da nisam podnijela ostavku niti radila u suprtnosti sa važećim zakonima i Poslovniku o radu NO, ja sam i dalje član Nadzornog  odbora..

ZAHTJEVAM

da mi se obrazloži na čemu se zasniva rješenje o mom razrješenju, kada ja nisam  podnijela  ostavku na  izbor  člana  NO  a  niti sa sam postupala u spurotnosti sa važećim  zakonima .

Tražim

da u roku  od 7 dana se očitujete  na upozorenje o nezakonitom donošenju rješenja, kako bih mogla poduzeti druge zakonom propisane mjere.

Podnosilac upozorenja:

_________________________

/ Spaho Lejla, dipl.ing.građ. /

 

Bez obzira na sve zamršene i čudne situacije te odluke koje su se u proteklom vremenu dešavale vezano za ovo Javno preduzeće, čekajući ishod upućenih žalbi i opomena pred tužbu Lejla Spaho sačinila je izvještaj o radu Nadzornog odbora za period u kojem je bila član istog:

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG  ODBORA

ZA PERIOD MAJ – OKTOBAR 2010. god.

Imenovanjem  nadzornog  odbora Jkp „Visočica“ Visoko  od  strane  Skupštine Jkp  „Visočica“ Visoko ,  članovi Nadzornog  odbora su  otpočeli sa  radom  i održali konstituirajuću sjednicu , gdje Zečević Mirsada obnaša  funkciju Predsjednice NO,  Lejla  Spaho   zamjenica predsjednice NO i  član NO  Breščić  Zijad.

Na  drugoj  sjednici  NO  razmatrano  je o načinu odvoza i prikupljanja smeća  sa  teritorije  općine, vodosnabdjevanje i aktuelna problematika vezano  za ovu tematiku.

Na  trećoj   sjednici  donesene  su  odluke i  zaduženja  da predsjednica NO  upriliči jedan radni sastanak NO i direktora preduzeća sa načelnikom općine, kao i raspisivanje   konkursa  za  direktora Jkp „Visočica“  Visoko .

Svi  problemi  u  vezi NO   nastaju  koncem  avgusta,  kada  je  bilo  potrebno  izvršiti  imenovanje  jednog jedinog kandidata  koji se prijavio na konkurs i ispunjavao sve  uvjete iz konkursa a to je  Dlakić  Ermin, dosadašnji direktora  ovog  preduzeća.

Problemi koji su ranije  evidentni po  pitanju odvoza smeća, vodosnabdjevanja, osiguranja zaštitne zone izvorišta  Vrutak i ostali tekući promlemi,   više se nisu   razmatrali  jer  je došlo do  podnošenja ostavki od strane Predsjednice NO  Zečević  Mirsade, člana NO Breščić  Zijada  te  imenovanje privremenih  NO  od  strane   načelnike  općine  što je  suprotno  zakonu.

U svom izvještaju  želim da  isteknem  slijedeća  zapažanja;

administrativnoj  šutnji  Predsjednice Skupštine Jkp  „Visočica“  Visoko;

O nezakonitim  odlukama  Općinskog načelnika  po  pitanju imenovanja  NO;

O ne informisanju Općinskog  vijeća  o  situaciji u Jkp „Visočica“ Visoko  i nezakonitim  odlukama  Općinskog  načelnika,

O nerješavanju vitalnih  problema – čistoći  grada i  odvozu smeća  a od  strane  Općinskog  Načelnika (obaveza  načelnika  Općine  prema  Ugovoru  u  prodaji

zemljišta „Asfaltgradnji“ d.d. u kojem stoji da se može  vršiti deponovanje smeća  sve do            otvaranja nove  deponije )

Ne donošenje vitalnih projekata  za proširenje i rekonstrukciju  mreže  putem  ovoj javnog  preduzeća  prema  Agenciji „Slivovi rijeke  Save“;

Nepostojanje dugoroćne strategije  za područje  Općine Visoko po  pitanju komunalnih djelatnosti.

OBRAZLOŽENJE

1.    Meni nije  poznato  iz  kojih  razloga je  Načelnik  opčine  Visoko  odbijao svaku saradnju sa  NO  po  pitanju rješavanja  problema  komunalne  djelatnosti. Nije želio da se  uključi  u problematiku ni  putem  Nadležnih općinskih službi  jer dopisi koji su  upućivani Službi  za prostorno  uređenje  nikada nisu  stigli sa  konkretnim rješenjem i odgovorom. Iz  razloga  što nije bilo komunikacije između  Predsjednice NO Zečević  Mirsade  i Načelnika  Općine, koji nije  htio da  upriliči sastanka  sa njom  nego  je  insistirao da se   poništi  konkurs  za  imenovanje  direktora Jkp „Visočica“  Visoko a što je  suprotno  zakonu, gđa  Zečević   podnosi  ostavku  na mjesto Predsjednice NO, očekujući da će se  sazvati   skupština i da će na noj   obrazložiti  svoju  ostavku.

Imenovanjem  Zijada  Breščića  za  Predsjednika  privremenog  NO od  strane  načelnika  općine  i  instrukcijom  da  se  poništi  konkurs,  za  koji  je  provedena  sva  procedura  u  skladu sa  zakonom,  takođe je  rezultirala  sa  podnošenjem  ostavke gosp.  Breščića, gdje on u svojoj  ostavci  navodi  „da ne može  raditi pod  pritiskom  na štetu svog  poslovnog  ugleda“.

Na   donošenje  rješenja  o Privremenim NO  od  strane  Načelnika  općine, sam  usmenim  putem  obavjestila  predsjednicu  Skupštine, na što  nikada  nisam  dobila  niti  instrukciju niti  odgovor, u stvari to  je  bila  administrativna  šutnja i  usložnjavanje cijele  situacije.

2.    Okočanjem procedure  imenovanja  za direktora Jkp  „Visočica“  Visoko  Dlakić Ermina, dosadašnjeg direktora  ovog  preduzeća i jedinog  kandidata  koji se prijavio na konkurs   i  ispunjavao  uvjete, smirile  su  se  negativne  tenzije u  preduzeću gdje  su  uposlenici  bili jako  ogorčeni  na  opstrukcije od strane  Općinskog  Načelnika.

Nakon  imenovanja  direktora, došla  je moja  smjena  i smjena  gđe Burić Samije kao  članova privremenog  NO i  ponovno  imenovanje  Privremenog  NO.

Što je  puno, puno  je  da  u toku 6  mjeseci se tri  puta  mijenja NO  i da  niko  ne reaguje  na  to.  Nažalost,  ni  OV o tome  ne  raspravlja  mada  isto   čini  Skupštinu Jkp „Visočica“.

Dana  26.11. 2010. godine  dostavljeno je upozorenje predsjednici Skupštine Jkp „Visočica“ o  nezakonitom donošenju akata  o  postavljenju privremenih NO.  Isto upozorenje je dostavljeno Načelniku  općine i Predsjedavajučem OV u kojem  jasno  stoji :

  1. Procedura imenovanja privremenih  Nadzornih odbora prilikom podnošenja  ostavki gđe Zečević Mirsade  i gosp. Breščić  Zijada,  kao  predsjednice   i  člana  Nadzornog  odbora i donošenja rješenja o privremenim Nadzornim odborima, nije   provedena  transparentno i pravilno.

U skladu sa odredbama člana 22. stav 1 tačka 18. to  pravo  pripada Općinskom vijeću – koje  čini Skupštinu društva i Komisiji za izbor i imenovanja koja je  izabrana  u  skladu sa Statutom o radu Općinskog vijeća.  Činjenica je  da  Općinsko vijeće niti jednim  svojim aktom ovu nadležnost nije prenijelo na Općinskog načelnika, to smatram  da rješenje  koje  je donijeto o razrješenju  privremenog Nadzornog  odbora nije izvršilo pravno legitimno lice.

Ovim  aktom  Općinski načelnik   nije  mogao  da  razriješi   mene kao  člana Nazornog  odbora  niti da vrši odabir kandidata  kao novog privremenog   Nadzornog odbora jer  pozicija Načelnika je u suprotnosti sa odredbama člana 2. stav1. tačka 1.6. Zakona  o ministrskim i drugim imenovanjima F BiH .

Nažalost na ovo upozorenje  niko se nije  oglasio  te sam podnijela  žalbu Ombudsmenima za ljudska prava BiH  koji  su  potvrdili  da je  načelnik  Općine  Visoko  donio niz  nezakonitih  akata  o mom razrješenju kao člana NO  I da  se  daje rok od 30 dana za otklanjanje  istih.

Poštovani   Vijećnici , čalnovi Skupštine NO na  Vama je da  razmotrite  nastalu

situaciju po  pitanju  NO Jkp” Visočica”  Visoko.

v  Da li u NO  trebaju  podobni  ili  sposobni  ljudi ?

v  Da li će  novi  članovi NO se baviti  rješevanjem  komunalnih pitanja  i poslovanjem ovog javnog  preduzeća ili će  provoditi  nezakonite odluke  Načelnika  općine ?

v  Nikada  se do sada  nije  dešavalo da  se komunalni otpad  (otpad od građanstva) istresa i pretovara  u II  gradskoj  zoni, odnosno u krugu  Preduzeća Jkp “Visočica”  Visoko.

v  Šta  rade  sanitarni  inspektori po  ovom  pitanju  i  kako se  provodi  deratizacija   kruga i objekata Jkp “Visočice” ?

Zbog smjene članova NO skoro svakih 30 dana nije se ni moglo normalno raditi niti rješavati nagomilani problemi po pitanju čistoće grada kao i  ostali komunalni problemi  vezani  za ovo  preduzeče .